Tidningen Frimurarens skrivregler

--------------------------------------------------
Klicka här för att ladda hem en wordfil med skrivreglerna ›››

--------------------------------------------------

Inledning
Inom Svenska Frimurare Orden finns olika källor till skrivregler: OAL, Ordens allmänna lagar, ritualerna, matrikel och Grafisk profil/Skrivregler.

Därtill finns ett antal speciella regler som gäller för Frimuraren. De överensstämmer i huvudsak med ”TT-språket” som är riktlinjen för de flesta svenska tidningar.

Dessa allmänna regler säger exempelvis att initialförkortningar som läses som ord och inte bokstav för bokstav skrivs med små bokstäver. Likaså frekventa initialförkortningar som inte är namn skrivs med små bokstäver: bnp, dvd, pvc, tv, bb, vvs, it. Där gör Frimuraren undantag för interna begrepp och skriver ett flertal förkortningar med versaler; OM för ordförande mästare, BB för bevakande broder o s v.

Citat från Grafisk profil/skrivregler:
”Grafiska profilens skrivregler skall i tillämpliga delar gälla alla handlingar i tryckt eller elektronisk form som upprättas inom SFMO, oavsett produktionsmetod och hur många exemplar som framställs. Alltså omfattas exempelvis böcker, skrifter, tidningar, medlemsblad, cirkulär, protokoll, korrespondens och webbsidor.”

Några exempel och specialfall
• Ordet Orden skrivs alltid med stor bokstav, även i genitivform och i löpande text.

• Svenska Frimurare Orden skrivs alltid på detta sätt och förkortas SFMO.

• I sammansättningar med ordet frimurare bortfaller slutbokstaven e, som i frimurarklubb, frimurarloge, frimurarorden, frimurarsystem, frimurarverksamhet.

Mästare och ordförande
• Benämningen Stormästare skrivs alltid med stor bokstav såväl i grundform som i böjningsformer. Däremot skrivs provinsialmästare, kapitelmästare, ordförande mästare, ordförande och olika ämbetsmannabenämningar med liten begynnelsebokstav i löpande text.

• I alla sammanhang är det korrekt att nämna Ordens ledare som Ordens Stormästare (OSM). Internt benämns han ofta Ordens Visaste Stormästare (VSM). Denna benämning får inte användas externt.

Vidare bör observeras att adjektivet ”visaste” enbart får användas om Stormästaren. Stormästarens prokurator och Stormästarens ståthållare kan inte förses med detta tillägg. Förutvarande innehavare av de tre här nämnda ämbetena benämns Ordens förutvarande Stormästare (förkortat fOSM), Stormästarens förutvarande prokurator (fSMP) och Stormästarens förutvarande ståthållare (fSMS).

• Observera att ”ordförande mästare” skrivs i två ord, inte sammanskrivet till ett. Beträffande förkortningar för olika befattningshavare hänvisas till Ordens allmänna lagar och matrikelns förkortningslista.

• Den som leder en verksamhet kallas ordförande/ordförande mästare för den enheten; ” ordförande mästare för S:t Andreas logen xxx” eller ”ordförande för barmhärtighetsdirektoriet”. Övriga ämbetsmän och ledamöter kallas ledamot etc i enheten; ”ceremonimästare i S:t Johannes logen xxx”. eller ”sekreterare i informationsdirektoriet”.

Direktorier, loger och brödraföreningar
• Direktoriernas namn skrivs i löpande text med liten begynnelsebokstav. I obestämd form användes ändelsen –um och i bestämd form ändelsen –et.
Exempel: logedirektorium resp. logedirektoriet, logedirektoriets. Direktorernas förkortningar framgår av Ordens allmänna lagar.

• Namnen på loger och brödraföreningar samt deras förkortningar framgår av matrikeln.

• Stor Capitlet i Finland (SCF) anges vanligen i löpande text som Stor Capitlet.

• I löpande text skrivs Stora landslogen, S:t Johannesloge(n) resp S:t Andreasloge(n) på detta sätt. Däremot skrivs orden kapitelloge(n), forskningsloge(n), loge(n) resp. brödraförening(en) med liten begynnelsebokstav. Liksom även ord som stiftelser, fonder, nämnder, kommittéer och grupper

• Namnen på Ordens stiftelser och fonder skall annars skrivas så som de anges i matrikeln såsom Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond.

• Inom direktorierna verkande nämnder skrivs i allmänhet som ”Ordens nämnd …”, varvid endast ”Ordens” skrivs med stor begynnelsebokstav såsom ”Ordens nämnd för utbildnings frågor”. När en nämnd omtalas i text behöver inte dess namn formellt användas. Ex: Ordförande i nämnden för forskningsverksamhet, som innehar X graden … .

• Vad som ovan sagts om nämnder i sista meningen gäller även för kommittéer.

• Undantag: Observera att benämningen Caritasgrupp och dess böjningsformer alltid skrivs med stor bokstav. Men vi skriver caritasverksamhet

S:t Andreas lärlinge-medbröders grad
• Denna dubbelgrad bör enligt fundamentalstadgan benämnas S:t Andreas lärlinge-medbröders grad och dess medlemmar S:t Andreas lärlinge-medbröder. Vid användandet av romerska siffror bör graden i konsekvens med detta skrivas med bindestreck och inte snedstreck. Alltså IV-V (och inte IV/V), vilket utläses ”fjärde-femte graden” (inte ”fyr-femtegraden).

Förkortningar
Förkortningar som t ex, bl a osv, etc, m m, obs används inte i löpande text utan skrivs ut.
Är en förkortning omöjlig att undvika skrivs den utan punkter.
Vissa vedertagna förkortningar går bra i uppräkningar som kr, jan, feb, %.

Våra interna förkortningar kan användas, men de ska alltid förklaras första gången de förekommer i en text. Exempel: ”Det var sammanträde i SPL, Skånska provinsiallogen, nyligen” (Detta med tanke på externa läsares förståelse.)

Fraser som ”I Umeå ägde det årliga OM/O-mötet rum i början av april” skrivs lämpligen om så här: ”I Umeå ägde det årliga mötet med ordförande mästare och ordföranden, OM/O-mötet, rum i början av april.

Genitiv av initialförkortningar markeras med kolon – NF:s, SLL:s, OM:s

Stor (versal) och liten (gemen) bokstav.

Det är alltid stor bokstav i ”Orden” då Svenska Frimurare Orden avses. Liten bokstav om vi skriver om en annan orden.

Notera liten bokstav i ordförande mästare, provinsialmästare, bevakande broder, visitationssekreterare, överofficiant, storofficiant, stortalman. Men stor i Stormästarens prokurator, Stormästarens ståthållare, Ordens sigillbevarare och kansler.

Undantag som skrivs med stor bokstav är Visitator a latere, Riddare och kommendörer med Röda korset (R&K) samt Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Alltid liten bokstav i ”högtidsdag”, ”johannesloge”, ”stewardsloge”, ”brödraförening” ”forskningslogen”, ”arbetsloge” och så vidare.
Exempel: forskningslogen Carl Friedrich Eckleff men S:t Andreaslogen xxx, S:t Johannesloge …

Notera gemen/versal nedan:
Ordens arkiv och bibliotek;
Ordens Hederstecken, OHT
Prins Bertils Frimuraremedalj, PBF
biavsked
Ordens stamhus
Stamhuset
ordensvapnet
Caritasgrupp
ett högsta väsen
Högsta rådet
magistralrådet (enligt OAL) men Stora Landslogens Magistralråd (enligt matrikeln)
Johannessalen
johannessal (i allmänhet)
broder
Stor Capitlet (för Svenska Frimurare Orden) i Finland
– Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse
– Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
– Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond
– Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
– Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond

Sammansättningar med egennamn får stor bokstav: Göteborgsområdet, Stockholmsloge, men liten vid ändelse till egennamn som skånsk, öländsk, stockholmiana.

Finsk – finländsk – finlandssvensk
Alla invånare i Finland är finländare och allt som hör till Finland är finländskt. Det finns dock undantag, som den finska marken, landets tidigare valuta.

En finsktalande finländare kallas finne, en svensktalande finländare är finlandssvensk.
Motsvarande adjektiv är finsk och finlandssvensk.

Andra vanliga fel
Pg utläses plusgiro numera, ej postgiro.

It betyder ”informationsteknik” inte –teknologi. Engelskans technology översätts tyvärr ofta felaktigt som teknologi. Rätt betydelse är teknik. Teknologi är läran om teknik. ”Vi har senaste teknologin i vår logelokal” är alltså helt fel. (Notera att It-teknik är tautologi liksom CD-skiva, avancera framåt).

En legend är en saga – en legendar är en person.

Särskrivning av ord är ett gissel i dag. Betydelsen av det man vill ha sagt blir ofta helt galen.

Exempel: saffrans skorpor, ute aktivitet, allmän läkare, 20 års dag, spenat och lax paj, halvårs firande, nu mera, födelsedags barnet, morots marmelad, ny gräddade, lätt road, lika dan, heders medalj.

I Frimuraren skriver vi dock isär: i dag, i går, i morgon.