Högsta rådet

Ledamöter i Högsta Rådet
Ingmar Börjesson, civilingenjör, Stormästarens prokurator (SMP)
Göran Karlsson, professor, Stormästarens ståthållare (SMS)
Torsten Bergström, juvelerare, Ordens Sigillbevarare och kansler (OSK)
Leif Norrgård, kontraktsprost, Ordens högste prelat (OHP)
Björn Börsbo, docent, överläkare, Ordens uppsyningsmästare (OU)
Christer Persson, bankdirektör, provinsialmästare Skånska Provinsiallogen
Sten-Olof Eriksson, major, provinsialmästare Mellersta Norrlands Provinsialloge
Herman Håkansson, överstelöjtnant, Ordens överarkitekt (OÖ)
Peter Westrup, bankdirektör, provinsialmästare Svea Provinsialloge
Göran Sjödell, vice chefsåklagare, provinsialmästare Göta Provinsialloge
Anders Fahlström, ingenjör, provinsialmästare Övre Norrlands Provinsialoge
Michael Boström, bankdirektör, Ordens räntmästare (OR)
Jan Mörtberg, överste, Ordens instruktionsmästare (OI)
Magnus Åkerman, civilekonom, Ordens planeringsmästare (OP)
Rolf Prag, filosofie kandidat, tillförordnad Ordens Banérförare (tf OB)
Per Werner, överläkare, Ordens administrator, (OA)
Henrik Wikström, ekonomie- och politices magister, kapitelmästare för Stor Capitlet i Finland
Per Andersson, verkställande direktör, provinsialmästare för Värmländska Provinsiallogen
Magnus Jäderlund, verkställande direktör, Ordens stormarskalk (OS)
Magnus Engström, civilingenjör, tjf. provinsialmästare för Östgöta Provinsialloge
Sekreterare
Ronny Schultz, major, Storsekreterare (SS)