Ordens museum i Stamhuset

I ordens stamhus på Blasieholmen i Stockholm får man en god översikt över frimureriets tillkomst och historia. Museet är inte öppet för allmänheten, men visning kan bokas för intresserade grupper.

Ordens museum grundades år 1912 och dess första utställning öppnades på andra våningsplanet i västra flygeln mot Stallgatan år 1915. Där befann sig museet fram t.o.m. år 1968 då originalinredningen revs ut och ett nytt, mindre museum öppnades år 1972 i den östra bostadsflygeln. Samtidigt placerades vitriner ut i Stamhuset med föremål. Fr.o.m. år 1985 har Ordens museum sin plats i källarplanet.

Museet kom till för att ta till vara föremål med frimurerisk anknytning, såväl svenska som utländska, och det svenska frimureriets historia. Från samtliga dåvarande loger rekvirerades äldre föremål med framför allt rituell anknytning, vilka inte mera begagnades i det dagliga arbetet.

I museets samlingar finns utöver gradprydnader, glas, porslin och minnesföremål, av vilka en del har tillhört Ordens kungliga stormästare, en stor samling sällsynta 1700-talsdräkter och textilier, vilka för svenska förhållanden är unika och anknyter till ett viktigt kapitel i svensk teaterhistoria. I utställningen ges också en översikt av det svenska frimureriets tillkomst och utveckling sedan år 1735 då den första frimurarsammankomsten ägde rum i Stockholm. Föremålen i utställningen är utvalda med tanke på att de skall belysa det svenska frimureriets historia.

År 1926 bildades en museifond, vilken skapades genom en insamling bland bröder åren 1926‒30 för inköp av föremål till samlingarna. Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond har idag som ändamål att stödja den verksamhet som bedrivs av museet och kan även lämna bidrag till restaurering av kulturhistoriskt värdefulla föremål som t.ex. johannesaltaret i S:t Johanneslogen Den Mellersta Pelaren i Jönköping (1999).

Visning och öppettider

Ordens museum i stamhuset hålls öppet måndag-torsdag klockan 17.00-19.00.
Museet är inte öppet för allmänheten, men visningar tillhandahålls på begäran för grupper. Visningar för besökande och grupper efter särskild hänvändelse till museets föreståndare.

Adress: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm
Telefon: 08-463 37 57