Drätseldirektoriet

Drätseldirektoriet (DD) har bl.a. till uppgift att förvalta Ordens allmänna kassa och all annan Ordens och Stora landslogens egendom och stiftelser; att vara huvudman för Ordens stamhus; att företräda Orden i ekonomiska och juridiska frågor samt i kulturbevarande sammanhang avseende stamhuset.

Ordförande, tillika Ordens Räntmästare (OR): Michael Boström, R&K
Mobiltelefon: 076-843 05 87
Mail: bostromgm@gmail.com

Vice ordförande, tillika Storprovisor (SPv): Bengt Davidson, R&K
Mobiltelefon: 070-419 09 99
Mail: spv@frimurarorden.se

Ledamöter
Sven-Åke Bergkvist, X Svea
Jörgen Ek, X Svea
Peder Friis, X Svea
Jan Lundberg, X Svea
Johan Hammarberg, IX Svea


Sekreterare
Anders Jarn, X Svea
Mail: jarnanders@gmail.com

Adjungerad från i Stamhuset verkande loge
Tibor Havas, X Svea

Föredragande
ÖSkM    Pelle Björklund, X Svea *
ÖKa       Lars-Erik Wahlberg, X Svea*    

Revisorer
Ulf von Feilitzen, X Svea
Alexander Hagberg, VIII Svea
Suppleant: Anders Nerman, X Svea

ARBETSUTSKOTTET
Michael Boström (O)
Bengt Davidson
Sven-Åke Bergkvist
Pelle Björklund
Anders Jarn

FASTIGHETSUTSKOTTET
Bengt Davidson (O)
Sven-Åke Bergkvist
Pelle Björklund
Johan Hammarberg
Lars-Erik Wahlberg

FÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
Peder Friis
Jörgen Ek

Kontaktuppgifter för storintendent, kastellaner, ordensassistenter och intendent i Stamhuset

Storintendent
Per Arosenius, R&K: 08-463 37 45, 070-674 78 26  
Mail: sit@frimurarorden.se

Överkastellan
Lars-Erik Wahlberg, X Svea*: 08-463 37 23, 073-789 51 60  
Mail: oka@frimurarorden.se   lassewahlberg49@gmail.com

Underkastellan
Kenneth Olsson, X Svea**: 073-390 70 70
Mail: nosslho@gmail.com


Ordensassistenter
08-463 37 20. Tjänstgörande Oass 08-545 03 765.
stamhuset@frimurarorden.se

Intendent 
Eija Häkli: 08-463 37 25 (08-27 21 12 bostad), 08-463 37 30 (fax) 070-531 66 15
eija.hakli@frimurarorden.se

Besöksadress för samtliga: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm

Bokföring, kassa och fakturaadress
Svenska Frimurare Orden, Nybrokajen 7, 2 tr, 111 48 Stockholm
Kamrer Leena Sundström: 08-463 37 05, 08-463 37 19 (fax)

ekonomi@frimurarorden.se
dd@frimurarorden.se

Plusgiro: 34 40-5                                      
IBAN: SE72 9500 0099 6042 0003 4405       
BIC: NDEASESS                                                                     

Bankgiro: 700-0045
IBAN: SE39 6000 0000 0002 4293 0131
BIC: HANDSESS

*   Innehar värdighet av överofficiant inom Orden
** Innehar värdighet av officiant inom Orden
*** Innehar värdighet av underofficant inom Orden