Drätseldirektoriet

Drätseldirektoriet (DD) har bl.a. till uppgift att förvalta Ordens allmänna kassa och all annan Ordens och Stora landslogens egendom och stiftelser; att vara huvudman för Ordens stamhus; att företräda Orden i ekonomiska och juridiska frågor samt i kulturbevarande sammanhang avseende stamhuset.

Ordförande
OR Boström Michael, Bankdirektör, (15) 15-21, R&K

Vice ordförande
SPv Malmgren Bo, Advokat, (82) 11-17, R&K

Ledamöter
SIt Arosenius Per, Civilingenjör, 15-21, R&K
Bergkvist Sven-Åke, Generalkonsul Advokat, 16-21, VIII Svea
Bernadotte af Wisborg Carl, Greve VD, 13-18, VI GS
Friis Peder, Bergsingenjör, 12-18, X Svea
Tegnér Sten, Direktör, (06) 12-17, X Svea
Ternert Erik, Lagman, (01) 11-16, IX Svea
Torén Magnus, Civilekonom, (03) 12-17, X Svea
Davidson Bengt, Byggmästare 17-23, X VPL

Sekreterare
Jarn Anders, Bankjurist, 12-17, IX Svea

Föredragande
ÖSkM    Björklund Pelle VD Arkitekt, 15-21, X Svea *
ÖKa       Wahlberg Lars-Erik, Förvaltare, 16-21, IX Svea     

Amanuens hos SIt
Skogfeldt Per Axel, Egen företagare, 15, VIII MStL
Persson Jan, VD, 15, VIII MStL

Revisorer
von Feilitzen Ulf, Bankdirektör, X Svea
Hagberg Alexander, Aukt revisor, VIII Svea
Suppleant: Nehrman Anders, Försäkringsjurist, X Svea

Ordensassistenter
Oass      Fransson Anders, Bankkamrer, 13, X ÖPL
Oass      Backland Karl, Civilingenjör, 18, IX SPL

Kontaktuppgifter för storintendent, kastellaner, ordensassistenter och intendent i Stamhuset

Storintendent
Arosenius Per: 08-463 37 45, 070-674 78 26  sit@frimurarorden.se

Överkastellan
Wahlberg Lars-Erik: 463 37 23, 073-789 51 60  
oka@frimurarorden.se     lassewahlberg49@gmail.com

Underkastellan
Håstlund Håkan **: 08-463 37 24, (08-27 21 12 b), 070-842 12 03
h.hastlund@gmail.com

Ordensassistenter
08-463 37 20. Tjänstgörande Oass 08-545 03 765.
stamhuset@frimurarorden.se

Intendent 
Eija Häkli: 08-463 37 25 (08-27 21 12 bostad), 08-463 37 30 (fax) 070-531 66 15

eija.hakli@frimurarorden.se

Besöksadress för samtliga: Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm

Bokföring, kassa och fakturaadress
Svenska Frimurare Orden, Nybrokajen 7, 2 tr, 111 48 Stockholm
Kamrer Leena Sundström: 08-463 37 05, 08-463 37 19 (fax)

ekonomi@frimurarorden.se
dd@frimurarorden.se

Plusgiro: 34 40-5                                      
IBAN: SE72 9500 0099 6042 0003 4405       
BIC: NDEASESS                                                                     

Bankgiro: 700-0045
IBAN: SE39 6000 0000 0002 4293 0131
BIC: HANDSESS

*   Innehar värdighet av överofficiant inom Orden
** Innehar värdighet av underofficant inom Orden