Publikationer

Svenska Frimurare Orden producerar också böcker om vår verksamhet. Här presenterar vi de publikationer som finns tillgängliga för försäljning alternativt beställning.

Barnhusen 250 år

Med anledning av de första Frimurare Barnhusets öppnande 19 december 1753, utges en minnesskrift, vilken har tillkommit tack vare Svenska Frimurare Ordens forskningsloge Carl Friedrich Eckleff, som utfört ett forskningsprojekt med syfte att dokumentera händelseutvecklingen under de gångna 250 åren.

Boken skildrar hur frimurare under 250 år arbetat för att hjälpa behövande barn. Vidare beskrivs barnhusstiftelsens stöd till barnmedicinsk forskning och till ungdomsverksamhet. Här kan bröder och ämbetsmän vid varje loge och brödraförening få ett bra underlag när man såväl inom som utom logen/brödraföreningen vill åskådliggöra vad frimureriet i Sverige står för.

Ordens medlemmar erbjuds att köpa denna bok till ett synnerligen förmånligt pris. Det sålunda starkt subventionerade priset gäller endast under en begränsad tid. Under 2004 kommer boken även att säljas kommersiellt till marknadspris.

Boken kan beställas av enskilda ordensmedlemmar för hemsändning genom inbetalning av 210 kronor (inkl. porto) på postgiro 5 52 59-6 till Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.
Glöm inte att ange namn och adress vid beställning.Barnhusverksamheten 250 år 

Inbunden bok, 400 sidor

Format 172 x 245 mm

Rikt illustrerad med bilder
i fyrfärg och svart/vitt.

Boken försäljes inom Orden
till ett subventionerat pris av 150 kr

Bokens omslagsbild visar det första
Frimurare Barnhuset i Stockholm på
Storgatan 12 vid hörnet av Skeppargatan.
Akvarell från 1889.

ISBN 91-91-631-4381-X


...........................................................................................................................................................

Carl XIII:s Orden

Den femte av de svenska kungliga riddarordnarna - Carl XIII:s Orden - instiftad år 1811 "för ett agtat Swenskt Samfund" får äntligen sin historik, skriven av Tom C Bergroth och med en matrikeldel sammanställd av Göran Åstrand över samtliga riddare fram till nutid.

Carl XIII:s Orden är på sätt och vis helt okänd och den har förbigåtts med endast några rader i alla de verk som hitintills utkommit om de svenska riddarordnarna. Boken presenterar från ett unikt källmaterial för första gången bakgrund och tillkomst av denna statsorden, vilken är avsedd att tilldelas endast frimurare. En levande skildring av en orden, vars riddarvärdighet är kopplad till ämbeten inom Svenska Frimurare Orden. Boken består av och är helt illustrerad i färg, till största delen hittills opublicerat material.

Med anledning av 200-årsjubileet finns nu även ett supplement för åren 2003–11.
Supplementet kan erhållas kostnadsfritt mot beställning.Carl XIII:s Orden

Kungl. Carl XIII:s Orden
1811 - "til uppmuntran och
belöning för medborgerliga
och välgörande bemödanden
til nödlidandes och
allmänt gagn".
Carl XIII:s Orden

Format: 29x22 cm

ISBN 91-974123-3-3 (225 s).

Boken beställs genom inbetalning
på PG 424 07 87-4 (Tom Bergroth)
i Sverige eller Sampo Bank Finland

Swift-adress: PSPBFIHH (Bic Code)
IBAN FI02800027-05250800
Tom Bergroth.

Bokens pris är 60 Euro
+ porto 15 Euro.

Ange tydligt namn och adress
under Meddelanden på
inbetalningskortet eller
betalningsordern............................................................................................................................................................

Hertig Carl och de svenska frimureriet

Svenska Frimurare Orden har i samarbete med Ordens forskningsloge Carl Friedrich Eckleff gett ut en jubileumsskrift som inleder 275-års-jubiléet av frimureriets införande i Sverige och skildrar uppkomsten av det svenska frimurarsystemet ”Den Svenska Riten” och dess utveckling med fokus på hertig Carls insatser.

Ur innehållet:

• Frimureriets uppkomst, framväxt och innehåll fram till 1700-talet.
• Hur fick den Svenska Riten sin särart?
• Utrikes influenser och förbindelser. Vilka impulser mottogs och från
   vilket håll? Vilken samverkan eftersträvades – och varför?

• Tanklinjer under 1700-talet och dess inflytande på frimureriet.
• Kristusmystiken i 1700-talets svenska frimureri.
• Frimureriet – ett barn av upplysningen.
• Den esoteriska kretsen kring hertig Carl.
• Hertig Carl som storamiral.
• Arkitekturen som starkt förknippas med hertig Carls namn:
  Rosenhaneska palatset och Rosersberg.


Hertig Carl och det
Svenska Frimureriet


Information och blankett
för beställning från Sverige


Information och blankett
för beställning från Finland

 

...........................................................................................................................................................

Det svenska frimureriet under 275 år - När hände vad?

Jubileet 2010 har som ett av sina huvudsyften att öka medlemmarnas intresse för vår historia. I den andan har Lars Otto Berg och Ulf Åsén sammanställt Det svenska frimureriet under 275 år – en bok på c:a 152 sidor som kan sägas vara en bashistorik som redovisar När hände vad? i punktform.

Boken, som beräknas publiceras i slutet av mars 2010, kompletteras av en medföljande CD som innehåller en bibliografi över samtliga av SFMO:s loger och brödraföreningar utgivna minnes- och jubileumsskrifter.

Enskilda bröder kan nu köpa boken för 165 kronor. Anmäl ditt intresse till enhetens kansli som gör en samlad beställning hos UtbN. Detta görs på vanligt sätt på blankett för beställning av skrifter (finns på Ordens server ”Sleven” under mappen UD enligt AI 3:2008) till nämndens adress ud.utbn@frimurarorden.se.

Vid leverans fakturerar utbildningsnämnden enheterna som i sin tur fakturerar bröderna eller tar in förhandsbetalning vid beställning. Vi är tacksamma för din beställning före den 1 mars 2010 för att kunna ta beslut om upplagan.Det svenska frimureriet
under 275 år.


Boken försäljes inom Orden
till ett pris av 165 kr

Anmäl ditt intresse till enhetens kansli som gör en samlad beställning hos UtbN. Detta görs på vanligt sätt på blankett för beställning av skrifter (finns på Ordens server ”Sleven” under mappen UD enligt AI 3:2008) till nämndens adress Vid leverans fakturerar utbildningsnämnden enheterna som i sin tur fakturerar bröderna eller tar in förhandsbetalning vid beställning. ud.utbn@frimurarorden.se.

Vi är tacksamma för din beställning före den 1 mars 2010 för att kunna ta beslut om upplagan.


 

...........................................................................................................................................................

Frimurarnas hus

Med anledning av de första Frimurare Barnhusets öppnande 19 december 1753, utges en minnesskrift, vilken har tillkommit tack vare Svenska Frimurare Ordens forskningsloge Carl Friedrich Eckleff, som utfört ett forskningsprojekt med syfte att dokumentera händelseutvecklingen under de gångna 250 åren.

Boken skildrar hur frimurare under 250 år arbetat för att hjälpa behövande barn. Vidare beskrivs barnhusstiftelsens stöd till barnmedicinsk forskning och till ungdomsverksamhet. Här kan bröder och ämbetsmän vid varje loge och brödraförening få ett bra underlag när man såväl inom som utom logen/brödraföreningen vill åskådliggöra vad frimureriet i Sverige står för.

Ordens medlemmar erbjuds att köpa denna bok till ett synnerligen förmånligt pris. Det sålunda starkt subventionerade priset gäller endast under en begränsad tid. Under 2004 kommer boken även att säljas kommersiellt till marknadspris.

Boken kan beställas av enskilda ordensmedlemmar för hemsändning genom inbetalning av 210 kronor (inkl. porto) på postgiro 5 52 59-6 till Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.
Glöm inte att ange namn och adress vid beställning.


Frimurarnas hus

Beställ boken via e-post: cfe@frimurarorden.se

Beställ boken via brev:
Forskningslogen C F Eckleff
Kungsängsgatan 17-19
753 22 Uppsala.

Priset för den rikt illustrerade boken är 375 kronor plus portokostnader.


 

...........................................................................................................................................................