Ett ordenssällskap i tiden med en fantastisk historia

Frimureriet har i över 275 år varit en vital del av det svenska samhället. Med syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling, fortplantas orden från generation till generation.

Vår tid pressar oss allt hårdare. Osäkerheten i tillvaron, uppvärderingen av det materiella och förlusten av traditionella värden är grogrunden för ett tilltagande främlingskap människor emellan, en farlig isolering mitt i kollektivet. I denna situation har frimureriet idag något väsentligt att ge: Att bibehålla människan och människans värde i vårt samhälle.
 
Svenska Frimurare Orden är i dag en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.
 
Svenska Frimurare Orden har ca 15.000 medlemmar i Sverige och Finland. Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare. Ordens Stormästare är bankdirektören Christer Persson.

Den kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Frimureriet påtvingar inte medlemmen någon viss kristen trosuppfattning. En frimurare avkrävs inget löfte som sätter honom i konflikt med Gud och den egna tron.

Svenska Frimurare Orden är, liksom varje lands frimurarorganisation, en självständig nationell organisation. Genom att varje land själv svarar för sin egen organisation kan det förekomma relativt stora olikheter mellan olika länders organisationer.

Det svenska systemet tillämpas som tidigare nämnts i Sverige och Finland, men även i Norge, Danmark och Island. Genom regelbundna möten eftersträvas största möjliga likformighet i ritualerna.

Ordensledningen har sedan 1877 sitt säte i Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm, en byggnad från 1600-talet. Den inrymmer lokaler för kansli och logeverksamhet samt samlingslokaler för måltider, konserter etc. Bååtska palatset är kulturhistoriskt värdefullt. Där finns också värdefulla kultur- och konsthistoriska samlingar. Ordens kansli är inrymt i samma kvarter vid Nybrokajen.

I Bååtska palatset råder generellt fotoförbud.