Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Pehr Dubb (1750–1834)

En verklig samhällsbyggare med frimurerisk empati för medmänniskan

En kristen fostran grundlades i hemmet i Mariestad, där Pehr Dubb 1750 föddes som son till en rådman, riksdagsman och vågmästare. Efter skolgång på hemorten fick Pehr fortsatt undervisning i Skara som djäkne i rektorsklassen i Classe Rhetorica.
Studentexamen avlades i Uppsala 1768 varefter följde läkarstudier som ledde till medicine doktorsgrad efter två avhandlingar, en på svenska – vattenanalys – och en på latin – behandling av syfilis.

Till Göteborg kom Pehr Dubb 1778 för behandling av baron Claes Alströmers neurologiska sjukdom med elektriska så kallade teslaströmmar.

Pehr Dubb blev frimurare 1777 och var provinsialmästare i Göta Provinsialloge från 1802 till sin död 1834. Han utnämndes 27 januari 1811 till riddare av Kungliga Carl XIII:s orden, då som en av de första riddarna av denna orden.

Att han var en samhällsbyggare med empati visade han på följande sätt:

a) genom sin ledning av Barnhusdirektionen och Frimurare Barnhuset i nästan 30 år

b) genom att driva Sahlgrenska sjukhuset som dess förste överläkare på ett för dåtiden modernt sätt efter nästan ettårigt studium av l'Hôpital de Charité i Paris och dess administration och organisation

c) i det kungliga uppdraget att organisera fattigvården, att ordna arbetshus för arbetslösa, att hjälpa fattiga

d) genom att leda arbetet i karantänkommissionen och arbetet på karantänstationen på Känsö för att förhindra smitta till landet från fartyg och dess besättningar

e) genom att tillsammans med Christopher Carlander införa och utveckla smittkopps-ympning av barnen på Frimurare Barnhuset

f) genom att under krigen 1788, 1801 och 1808 utveckla förbättrad sjukvård i fält med minskat antal döda soldater och minskad smittspridning samt som förste amiralitet- och fältläkare införa förbättrad utrustning och mathållning

g) genom att medverka till att William Chalmers donerade medel till en slöjd–industriskola, vilken sedermera utvecklades till Chalmers Tekniska Högskola. Visade därvid speciell empati genom att påpeka vikten av att i denna skola taga in fattiga gossar, som visade god färdighet i att räkna, rita och skriva

h) genom att medverka till avsevärd förbättring av Göteborgs brandförsvar

i) genom att tillsammans med bl. a. Christopher Carlander lägga grunden till Göteborgs Läkarsällskap.

Pehr Dubb var verksam i många ordenssällskap, blev jubeldoktor i Uppsala, var ledamot av Collegium Medicum och i Kungliga Vetenskapsakademin, Vitterhets- och Vetenskapssällskapet samt Linnéska samfundet. Hans valspråk var Prodesse – att gagna.

Han var förvisso gagnelig i sin livsgärning.

Skribent: Rune Axelsson, X OHT
 

Läs mer om Pehr Dubb på Wikipedia ›››

frstoradpehrdubbbeskuren2012decemberdsc_45331
1/1