Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Göteborgs Frimurares musik- och sångstipendier - År 2018

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg.

Andra ungdomar som är eller varit inskrivna som fast studerande vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, är också behöriga att söka stipendium. Sökande, som är över trettio år, kan endast prövas i undantagsfall och då med hänsyn tagen till tidigare särskilt tidskrävande studier eller andra speciella omständigheter.

Stipendierna skall användas för kvalificerade utbildningar inom den västerländska konstmusikens sfär och med huvudinriktning på sång, alltifrån opera till musikal, instrumentalmusik, kyrkomusik, komposition eller dirigering. Stipendium kan ej sökas för andra ändamål som t ex instrumentköp, turnébidrag eller liknande.
Behöriga att söka är alla som är inskrivna i ett magisterprogram eller går sista året på en kandidatutbildning, undantag från detta krav kan göras efter särskild rekommendation av synnerligen kvalificerad sökande.
Stipendier utdelas normalt endast till enskild person men kan också sökas av flera kvalificerade, som tillsammans i en etablerad grupp planerar gemensamma studier i ensemblespel, sång eller liknande.

Stipendiesumman uppgår till totalt ca 250.000 kronor. Normalt fördelas summan mellan 10-12 stipendiater som kommer att utses under mars-april. Stipendierna utdelas officiellt i början av september, men stipendiebeloppet utbetalas redan i maj. Om stipendiekommittén finner det lämpligt, kan ett av stipendierna komma att bli väsentligt större. Detta stipendium avser i första hand bidrag till längre sammanhängande utlandsstudier.

Kortfattad redogörelse för hur stipendiet använts inlämnas av stipendiat senast ett år efter att stipendium mottagits. Stipendiat skall vara beredd att medverka utan särskild ersättning vid en gudstjänst, konsert eller annan sammankomst, som anordnas inom frimurarsamhället i Göteborg.

Ansökan om stipendium görs via ett elektroniskt formulär. Obligatoriska bilagor (personbevis och utbildningsbevis) kan antingen skickas elektroniskt eller via vanlig post, beroende på den sökandes val.

Det elektroniska ansökningsformuläret återfinns här.
Ansökan skall vara direktionen till handa senast den 10 februari 2018. Kommunikation med stipendiater sker huvudsakligen via e-post, därför måste korrekt e-postadress anges i ansökan.  

Frågor besvaras av Barnhus-Direktionens musikstipendiekommitté under adress som ovan eller per telefon av kommitténs verkställande ledamöter Göran Holmstrand
031-40 16 21 och Peter Larsson 070-910 46 05

Göteborg den 15 december 2017
FRIMURARE BARNHUS-DIREKTIONEN