Göta Provinsialloge
3011
Göta Provinsialloge
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 43, 031-780 31 49
gpl@frimurarorden.se

Göta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Fadderutbildning - ett angeläget initiativ

Utan tvekan är rekrytering av nya bröder oerhört väsentlig för vår ordens utveckling och framlevande. Att det ska vara rätt bröder är egentligen en självklarhet, men under årens lopp har vi sett exempel på att bröder utträtt ur orden alltför tidigt.

Faddrarnas betydelse för rekrytering av goda bröder kan inte underskattas. Därför har Visionsgruppen under en tid bland annat arbetat med att ta fram en fadderutbildning. Första utbildningstillfället ägde rum den 31 maj i år.

Initiativet är starkt understött och uppmuntrat av vår provinsialmästare Göran Sjödell, som följaktligen höll en introduktion till ämnet när ett 30-tal bröder samlades i ordenshuset i Göteborg. Göran berättade att han kunde urskilja två kategorier av faddrar som båda behöver påverkas genom fadderutbildning – ”Turbo”, som tar in anmärkningsvärt många adepter och ”Försiktig”, som inte står fadder för någon enda. Att våra nästan 400 ämbetsmän i fördelningen är en naturlig kategori som kan vara faddrar är självklart.

Anders Wennergren, som är projektledare för initiativet, tog över och ledde själva utbildningen under en och en halv timma. Man kunde snabbt konstatera att Anders och gruppen hade gjort ett mycket seriöst förarbete och materialet var uttömmande och fullt med intressanta uppgifter, bland annat en hel del statistik, men också kloka råd och anvisningar.

Att det krävs nytt blod är helt klart. Vi behöver nya bröder då vi har ett naturligt bortfall med avlidne bröder och likaså ett bortfall med bröder som lämnar oss av andra skäl. Dock behöver vi rätt bröder och det är inte endast fråga om rekrytering utan minst lika mycket att behålla och utveckla de bröder som får sin första grad. Anders sammanfattade detta med Nya länkar – Vård av länkar – Ökad samhörighet. Han kom snabbt in på ämbetsmännens roll och menade att de borde kunna bidra med varsin adept vartannat år. Skulle det bli verklighet har vi inga problem med rekryteringen! Anders jämförde med idrottsföreningar och pekade på att det i framgångsrika föreningar för det mesta finns en eldsjäl som driver på utvecklingen. Vi behöver också eldsjälar och Frimureriet är förvisso en ideell organisation.

På tal om statistik hade Anders räknat ut att det finns ca 56 000 potentiella kandidater inom vårt upptagningsområde. Vårt mål är att ta in 83 per år, vilket inte borde vara så bekymmersamt då vi faktiskt har drygt 1 400 medlemmar. 

Under utbildningspasset förekom två samtalsövningar, som gav upphov till mycket konstruktiva och delvis livliga diskussioner. Anders delade också ut lite material till deltagarna för eget studium med tips och råd i frågor som bör diskuteras med en potentiell adept. Mycket bra. Vi som redan är frimurare bör vara öppna med det utan att på något sätt vara påflugna utan snarare visa stolthet över att vara frimurare. Att ha frimurarkorset på kavajslaget är ett enkelt sätt att starta en diskussion och väcka intresse - bara ett exempel. Transparens är viktigt. Vi är ingen hemlig orden, men det finns saker vi inte kan berätta. Andra saker ska vi berätta och vara öppna med. På så vis kan en fadder avgöra om den tilltänkte adepten verkligen passar att bli frimurare.

Att Anders och hans team har gjort en synnerligen stark insats och åstadkommit en förnämlig, intressant och givande utbildning är ställt utom allt tvivel. Nu ska utbildningen tas vidare och spridas i fördelningen och bli ett naturligt inslag i vårt program för kommande år. Undertecknad kan bara intyga att detta är ett lysande inslag i vårt arbete att utveckla orden och uppmuntrar alla bröder att delta i utbildningen.

Hans Björkborg
Informationsansvarig 3:e fördelningen

Reviderad: 2017-06-07