Fyrbåken
3084
Fyrbåken
Besöksadress:
Odd Fellow, Sveagatan 17
VARBERG
Postadress:
c/o Göran Barkevall, Leopardgatan 4
432 37 VARBERG

070-361 18 75
fyr@frimurarorden.se

Fyrbåken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Det var egentligen en fråga om avstånd. De frimurarbröder, som var bosatta i Varberg, hade i regel recipierat i Johannes- eller Andreaslogerna i Halmstad och tillhörde därför den Skånska Provinsiallogen. För att få kapitelgraderna var de tvungna att åka den långa vägen till Kristianstad där denna frimurarprovinsens vackra logehus med tillhörande Stadshotell låg. I början av 1900-talet tog en resa för sammankomst i Kapitelgraderna i Kristianstad tre dagar i anspråk med tåg; två dagar måste sättas av för resan fram och åter samt en dag för sammankomsten. Flera bröder avstod därför från vidarebefordran och nyrekryteringen gick trögt.

De frimurarbröder, som vi främst bör rikta vår tacksamhet mot när det gäller det frimureriska arbetet kring och formandet av Fyrbåkens första grundstenar, är läroverksadjunkten Otto Anderberg, bankkamreren Waldemar Krumlinde, fabrikören Aron Knutsson, kronofogden Emil Wilner och bankdirektören Thor Afzelius. De hade visionen, de hade företagsamheten och de hade den obändiga viljan att försöka att i Varberg bilda en Brödraförening med anslutning till Göta Provinsialloge i Göteborg, belägen på bekvämt reseavstånd och därmed också en förutsättning för en framtida utveckling av frimureriet i vår stad. Vid en protokollförd sammankomst i närvaro av 17 namngivna bröder den 26 maj 1911 beslutade man att bilda en ”Brödraförening i Warberg”, föredrog förslag till stadgar, som godkändes, samt uppdrog åt ordförande Anderberg att ingå till PM för GPL med anhållan om PM’s förord inför VSV i dessa angelägenheter. Skrivelsen undertecknades av de närvarande bröderna. En interimsstyrelse om åtta bröder valdes. Den 28 maj tillstyrkte dåvarande PM i GPL översten Albert Jacobsson denna begäran från bröderna i Varberg.

Den 9 april 1912 samlades bröderna på nytt vid ett protokollfört sammanträde i avsikt att på PM’s uppdrag komplettera sin tidigare ansökan med ett omarbetat stadgeförslag, en förbindelse rörande frimurarlitteraturens förvarande, en önskan om att Föreningens namn ”skulle blifva Brödraföreningen Fyrbåken” samt bifogade en underdånig skrivelse till Konungen, Frimurarordens Höge beskyddare, den IX Frimurare Provinsens VSV och Styrande mästare. Dessa skrivelser undertecknades av de närvarande 24 bröderna samt tillstyrktes av ytterligare tre ej närvarande bröder, tillsammans 27 bröder. Den 30 augusti 1912 erhölls de begärda tillstånden. De första byggstenarna i Fyrbåkens sockel var lagda. Det första protokollförda sammanträdet i det som nu skulle bli Brödraföreningen Fyrbåken hölls den 15 oktober 1912 i Stadshuset i Varberg, nuvarande Stadshotellet. Det val av styrelse som ägt rum den 9 april samma år bekräftades. O uppläste H.M. Konung Gustav V:s tillståndsbrev och överlämnade åt styrelsen att gå i författning om anskaffandet av lämplig lokal.

Den 9 april 1913 ägde Brödraföreningen Fyrbåkens högtidliga invigningssammanträde rum. Lokalen var densamma som tidigare, Stadshuset. Den tjänande brodern bankvaktmästaren Birger Olsson hade snickrat podium och altare samt ordnat med sekreterarens och skattmästarens bord. Stolar lånades in. S:t Johanneslogen Astraea i Borås stod tillfälligt för ljusstakarna.

Allt var redo för att infoga de sista symboliska byggstenarna i sockeln och börja byggandet av själva fyren. Som ordförande fungerade Otto Anderberg. Alla övriga ämbeten var besatta huvudsakligen av de tidigare styrelsemedlemmarna. Hedersgäster var Provinsialmästaren i Göta Provinsialloge grosshandlaren Wilhelm Theodor Ewert, ordförande mästaren i S:t Johanneslogen Salomon à Trois Serrures i Göteborg disponenten W. Gibson samt ordförande mästaren i S:t Johanneslogen Astraea i Borås provinsialläkaren Pehr Johan August Charlès. Många bröder från Göteborg och Borås hade slutit upp för att hälsa den nya medlemmen bland fördelningens loger och tidigare brödraföreningar.

Vilka tankar som låg bakom Fyrbåkenbrödernas val av Föreningsvapen finns dessvärre inte dokumenterat i protokoll eller räkenskaper, ej heller konstnärens namn. På denna tid fanns emellertid ute på den lilla ön utanför staden, Skrivareklippan, en ståtlig fyr, som på 1930-talet dock revs Det är med stor sannolikhet denna fyr som varit inspirationskälla till brödraförenings namn och utformningen av dess vapen. Föreningens lysande valspråk, ”Alltid Strålande”, har därefter givit sig själv. Fyrtornet med svarta och silvriga band med strålar i guld står med en blå bakgrund på en horisontlinje under vilken en blå vinkelhake och murslev är inlagda på silverbotten.

Fram till 1921 höll föreningen sina sammankomster i tillfälligt ordnade lokaler i Stadshuset. Genom avtal fick bröderna tillgång till Stadshusets, sedermera Stads-hotellets, vind där de med gemensamma ansträngningar inredde ett mycket vackert frimureriskt rum med stjärnhimmel och angränsande utrymmen. Invigning ägde rum den 16 april 1921 med ett stort antal gäster. Under 80 års tid möttes bröderna i Fyrbåken i denna sköna frimureriska miljö. År 2001 medförde det nya millenniet nya tankar. Stadshotellet ville inreda ett asiatisk spa och önskade tillgång till husets alla vindsutrymmen. Till all lycka fick Fyrbåken bli hyresgäst hos Odd Fellowlogen Vågbrytaren, som hade ett eget hus med logerum, matsal och kök. Med löfte om ekonomiskt bidrag till utbyggnad av förrådsutrymmena där var Fyrbåken tillsammans med andra ordenssällskap välkomna som hyresgäster. Här har nu Brödraföreningen Fyrbåken, från år 2011 även deputationsloge, en trygg hemvist och ser med förtröstan fram mot 100-årsfirandet i april år 2013.

Den 13 april 2013 firade Brödraförening sin hundraåriga tillvaro i närvaro av Ordens Stormästare Anders Strömberg och Ordens Högste Prelat Leif Norrgård samt många gäster från logerna i Göteborg och närliggande brödraföreningar. Den stora dagen inleddes med en högtidlig samling i stadens kyrka. En mycket välbesökt jubileumsloge genomfördes i den egna logelokalen. Bröder och gäster med respektive damer samlades därefter på kvällen till en storartad jubileumsmiddag i Stadshotellets spegelsal. Under logesammankomsten tilldelades brr Mats Sjödén och Hans Trygg GPL´s förtjänsttecken av Stormästaren. Inför jubiléet hade ett jubileumsmärke präglats. Den överlämnades till alla de bröder som deltog i jubileumsfestligheterna. Jubiléet och de gångna hundra åren finns skildrade i ord och bild i Brödraföreningens jubileumsbok. Denna jubileumsskrift överlämnades till bröderna vid föreningens första sammanträde i september 2013.

Sedan brödraföreningen blev deputationsloge år 2011 har nio bröder recipierat i föreningens egna lokaler. De i början från S:t Johanneslogen Salomon à Trois Serrures inlånade tillbehören har ersatts med egna receptionsprydnader.

Ordförande Holger Svensson, som lät installera sig 2011, har tagit initiativ till och genomfört flera  informationsmöten för presumptiva bröder tillsammans med nära anhöriga. Uppsökandet av hitflyttade bröder har inneburit en ytterligare medlemsökning från ett 60-tal till nu nästan 100. Det genomsnittliga besöksantalet vid sammankomsterna har ökat kraftigt. Resesammankomster och utflykter med damer har ytterligare stärkt brödragemenskapen. Fyrbåkenkören med ett 15-tal körmedlemmar har tillskapats.

Efter fyra år av en mycket framgångsrik ordförandeperiod lämnade Holger Svensson på egen begäran sitt ämbete 2015. Han tilldelades vid GPL´s högtidsdag den 13 mars 2015 GPL´s förtjänsttecken för sina stora insatser för föreningens bästa. Med dr Erland Linjer lät den 13 april 2015 på föreningens högtidsdag installera sig som Fyrbåkens tolfte ordförande. Under hans ledning kommer Brödraföreningen Fyrbåken fortsätta att leva ett gott liv och lysa upp den farled på vilken vi alla vill färdas.

Brödraföreningen Fyrbåkens Ordförande:
1913-1928   Läroverksadjunkt Otto Anderberg
1929-1933   Överstelöjtnant G W E Svedenborg
1934-1958   Folkskollärare Anders Hermansson
1958-1959   Bankdirektör Knut Olow
1959-1970   Tandläkare Simon Årholm
1970-1978   Vice Konsul Arthur Jobson
1978-1986   Häradshövding Lars Ålund
1986-1999   Överläkare Lars Ysander
1999-2005   Överläkare Olof Ruusvik
2005-2011   Rådman Hans Andrén
2011-2015   Bankdirektör Holger Svensson
2015 -          Medicine doktor Erland Linjer