Frimureriska Forskargruppen i Göteborg, FFGG

FFGG är en forskargrupp som är öppen för alla bröder. Här kan du ta del av vårt program och vår verksamhet.

Sammankomster under 2018

10 april - Diskussioner kring den nyutkomna boken Svenskt Frimureri under 1800-talet
16 oktober - Ämne meddelas senare
4 december - Ämne meddelas senare

Samtliga sammankomster börjar kl 17.00 och är öppna för samtliga bröder.

Kontaktuppgifter

Ordförande: Bo Claesson
Vice ordförande: Henric Bogdan

Sekreterare: Eiler Andersson,
Telefon: 0703 - 24 20 68
E-post: ffgg.gpl@frimurarorden.se

Frimureriska Forskargruppen i Göteborg – FFGG
Besöksadress: Södra Hamngatan 31, Göteborg
Postadress: Drottninggatan 32, 411 14 Göteborg
E-post: ffgg.gpl@frimurarorden.se

.....................................................

Uppkomst och målsättning

Behovet av ett forum för forskning och fria tankeutbyten rörande både det svenska frimureriets inre arbete och dess uppgifter i den allmänna världen, växte sig gradvis starkare bland frimurarna i Göteborg under 1990-talet. Detta ledde till att Rune Axelsson, då OM i S:t Andreaslogen, tog upp detta önskemål i Direktoriet år 1995, vilket ledde till bildandet av Frimureriska Forskargruppen i Göteborg – FFGG.

År 1987 grundades Uppsala frimureriska forskningsgrupp, vilken ersattes 1997 med den rikstäckande Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff (CFE). Några av FFGGs ledamöter har innehaft ämbeten och på andra sätt varit aktiva inom CFE vilket lett till goda förhållanden mellan de två forskningslogerna.

FFGG är således en grupp av forskningsintresserade bröder inom GPL, som sammanträder, ibland i mindre grupper, flera gånger per termin. Bröder som är intresserade av forskning, men som inte valts in eller som annars inte kan närvara vid mötena välkomnas som korresponderande medlemmar.

Valspråk: Ad scientiam meliorem – Mot bättre vetande

Vi efterstävar att:

• Bedriva frimurerisk forskning, framförallt rörande svenskt frimureri och med tonvikt på de lokala förhållandena;
• Sprida kännedom om egna och andras forskningsresultat genom skrifter;
• Identifiera angelägna forskningsuppgifter och vid behov stödja deras utförande
• Skapa samverkan med universitetsinstutitioner och söka rikta deras uppmärksamhet på för gruppen angelägna och lämpliga uppgifter, samt
• Vid behov ta kontakt med utländska forskningsloger för att utväxla information och erfarenheter om för gruppen aktuella ämnen.

Gruppen har hittills arrangerat ett antal s.k. Alströmersymposier med inbjudna lokala, nationella och internationella föreläsare, som utrett ett brett spektrum av ämnen. Resultaten har dokumenterats i en serie symposiesammanfattningar (proceedings).

Ett flertal skrifter har publiceras i FFGGs skriftserie och från och med 2014 utges en årsskrift.

ffgg
1/1