Birger Jarl
3042
Birger Jarl
Besöksadress:
Hotell Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10
SKÖVDE
Postadress:
Box 210
541 25 SKÖVDE

070-395 18 46 (OM)
bj@frimurarorden.se

Birger Jarl

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Vapnet avbildas i konstitutionsbrevet av den 26 november 1934 och kan beskrivas på följande sätt: I blått fält medelst vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett krönt lejon av guld, samt däröver en ginstam av silver belagd med en blå acaciekvist.

Valspråk: Vitam impendite vero – ägnen edert liv åt sanningen.

Vapnet är givetvis mycket förnämligt, eftersom huvudmotivet hämtats från det svenska riksvapnet; lejonvapnet är nämligen den variant av folkungavapnet, som sedan Gustaf I:s tid däri fått de tre ginbalkarna begränsade med vågskuror i stället för raka skuror och varuti ej heller senaste riksvapenrevision medfört någon rättelse.

Frimurarelokalerna i Skövde
1888, tio år efter grundandet, flyttade Frimurarnas S:t Johannesloge, S:t Sigfrid, in i Hotell Billingen som då var nybyggt. Hotell Billingen hade tillkommit bl a genom initiativ av frimurarebröder, vilka samtidigt var verksamma i stadens ledning. Det var därför naturligt att man redan i förarbetena med hotellet tillförsäkrade sig lokaler i översta våningen. Kort sagt, man beställde helt enkelt sina lokaler och det har således inte sedan uppförandet varit någon annan användare av dessa lokaler.

Efterhand som verksamheten utvecklades, planerade frimurarna att bygga ett eget fristående ordenshus och förvärvade av denna anledning en till hotellet angränsande tomt, tomt nr 4, år 1897.

Av olika anledningar kom aldrig något bygge till stånd. Hotellverksamheten blomstrade emellertid och fick behov av expansion. Man vände sig då till frimurarna och anhöll om att få bygga på deras tomt i omedelbar anslutning till hotellet. Frimurarna gick hotellbolaget till mötes och överlät sagda tomt till hotellbolaget 1923. Överlåtelsen förenades med ett löfte till frimurarna att de, i den nybyggnad som hotellbolaget skulle uppföra, dels skulle få möjlighet att där inreda nya lokaler för S:t Johanneslogen S:t Sigfrid, dels få möjlighet att inreda lokaler för en S:t Andreasloge, ett annat skede av en frimurares utveckling.

1934 kom Andreaslogen till stånd och invigdes på hösten samma år. Den f d tvättvinden hade tagits i anspråk och inretts för detta ändamål. Finansieringen av detta projekt klarades tack vare insamlingar och donationer från frimurarebröderna. Samtliga förbättrings- och underhållsåtgärder har hela tiden bekostats av frimurarna.

1964 sålde Skövde Hotellbyggnads AB sitt hotell till Västra Sveriges Allmänna Restaurant AB (VARA) som 1976 fusionerades med Sveriges Allmänna Restaurant AB (SARA).

1979 meddelade SARA att man antingen skulle riva hotellet och bygga nytt eller göra en radikal ombyggnad. Dessa planer ändrades emellertid, och frimurarna kunde fortsätta sin verksamhet som förut.

Efter ett antal ägarbyten med konkurser och andra svårigheter ägs Hotell Billingen numera av Hotellfastighets AB Pandox, som är ett börsnoterat och välrenommerat fastighetsbolag, vilket har specialiserat sig på ägande och drift av hotellfastigheter. Frimurarna i Skövde kan därför se framtiden an med tillförsikt.

Kortfattad historik över S:t Andreaslogen Birger Jarl
Sedan S:t Johanneslogen S:t Sigfrid av Ordens Högste Styresman, kung Oscar II, erhållit sin kapitulationsakt 1878, och i 43 år fostrat frimurarebröder i den konungsliga konsten här i Skövde, kände bröderna ett behov av att lokalt erhålla en fortsättning på sitt frimurereiska engagemang. Hittills hade man fått denna förkovran i D3FK i Göteborg.

Efter omfattande förberedelser kunde brödraföreningen Skaraborgs Andreas Bröder, invigas den 26 november 1921 med överstelöjtnanten Richard Theodor Berg som dess förste ordförande. I och för sig hade man anmält till Ordens ledning att syftet var "att meddela undervisning" men samtidigt närde man i sina hjärtan en dröm - att få bilda en fullkomlig S:t Andreasloge.

En inspirationskälla för logens bildande var bröderna i den år 1932 bildade S:t Andreaslogen Magnus Ladulås i Jönköping, och det var därför naturligt att man vände sig dit för att få råd och dåd. Sålunda anlitades samma arkitekt, som Magnus Ladulås hade använt sig av, för byggandet av logen i de utrymmen som dittills fungerat som hotell Billingens tvättvind. Det goda samarbetet med bröderna i Jönköping bidrog sannolikt också när man skulle namnge logen. Magnus Ladulås och hans far Birger Jarl var ju medeltidens och Folkungaättens stora portalfigurer i vårt land. Vi hade ju dessutom redan tidigare en historisk gemenskap med Jönköping och Småland genom S:t Sigfrid – Västergötlands och Värends apostel – som enligt krönikan kristnade Sveriges land.

På samma sätt kan man säga att vår loge har två portalfigurer: vår förste OM, hovstallmästare Gustaf Adolf Klingspor och direktör Theodor Egnell. Förutom Gustaf Adolf verkar det som hela familjen Klingspor var engagerade i logens tillblivelse. Det kan man se på tavlan utanför logen som innehåller ett flertal Klingspornamn.

Direktör Egnell, å sin sida, hade i sitt testamente angivit att en del av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla frimurarnas byggnadskassa och det blev inte mindre är 98.000 kr, en mycket stor summa på trettiotalet.

Om man ser sig om i våra lokaler kan man konstatera att förutom dessa två bröder var praktiskt taget hela Skaraborgs län engagerat i logens tillblivelse. Om man ser sig lite noggrant omkring så finner man att på våra inventarier finns ingraverat namn, ifrån Lidköpings Frimurarebröder i väster till Hjo i öster och från Gårdsjö i norr till Falköping i söder. Detta vittnar om ett stort engagemang för att utveckla den konungsliga konsten och ge den ett starkt fäste i våra bygder.

Det var naturligtvis en stor högtid i Skaraborgs frimuraresamhälle den 26 november 1934, när amiralen Arvid Lindman på uppdrag av Visaste Salomos Vicarie, som Stormästaren kallades vid den tiden, konung Gustaf V, invigde logen.

Gustaf Adolf Klingspor, logens förste Ordförande Mästare
Gustaf Adolf Klingspor bodde på St Sundby slott vid Hjälmaren från 1939 till sin död 1964. St Sundby slott har en ur frimurereisk synpunkt en intressant historia. Det var nämligen här som riktlinjerna för det svenska frimureriet drogs upp under påsken 1735 i samtal mellan Axel Wrede Sparre och Carl Gustaf Tessin. Axel Wrede Sparre, som var född 1708, recepierade i lärlingegraden i Paris redan 1731, alltså endast 24 år gammal, och i mästaregraden två år senare. Han räknas ju som det svenska frimureriets grundläggare. Enbart detta är ju underlag för en frimurerisk berättelse, men vi låter detta anstå för den här gången.

Gustaf Adolf Klingspor föddes den 16 september 1882 i Göteborg och avled som sagt den 26 maj 1964 i Eskilstuna. Efter s k mogenhetsexamen, dvs studenten, blev han kadett vid Karlberg och 1902 löjtnant vid livregementets husarer, K 3, här i Skövde. Efter utrikes tjänst vid ambassaderna i Peking och Tokyo kom han åter till Sverige och Skövde och blev skvadronchef vid K 3, stallmästare vid Kungl Maj:ts hov 1927 och hovstallmästare 1947.

Här i Skövde gjorde Gustaf Adolf Klingspor en anmärkningsvärd karriär. Han grundade Skaraborgs Tidning, var ledamot och ordförande i stadsfullmäktige m m.

Han författade ett antal skrifter och förlänades ett antal utmärkelser för sina gärningar.

Han blev frimurare den 4 februari 1912 då han recepierade i S:t Sigfrid, blev Andreasbroder 1915 och fick X graden 1936, alltså två år efter Birger Jarls grundande. 1951 erhöll han SFMO:s hederstecken.

Den av G A Klingspors gärningar, som vi idag har särskild anledning att känna tacksamhet för, är hans pionjärinsats som Logens förste OM 1934.

Logens Ordförande Mästare
Hovstallmästare friherre Gustaf Adolf Klingspor 1934-1959
Landshövding Bertil Fallenius 1959-1966
Landssekreterare Åke Paulsson 1966-1971
Domprost Karl Åke Henningsson 1971-1977
Kyrkoherde Alf Werner 1977-1988
Kyrkoherde Claes-Göran Göransson 1988-1990
Överstelöjtnant Arne Jogbäck 1990-1995
Friherre Carl Rosenblad 1995-1999
Landstingsråd Svenolof Grenabo 1999-2004
Civilekonom Thomas Aldén 2004-2010
Lektor Lars-Olof Kjellström 2010-