Andreascirkeln
3034
Andreascirkeln
Besöksadress:
Vallgatan 18 A
VÄNERSBORG
Postadress:
Vallgatan 18 B
462 33 VÄNERSBORG

076-183 68 68 (Ordf.)
av@frimurarorden.se

Andreascirkeln

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Andreascirkeln i Vänersborg - Historik

Nedanstående historik – här i förkortad form – föredrogs vid brödraföreningen Andreascirkelns i Vänersborg 90-årsjubileum 11 februari 2005 av dåvarande vO Nils Eilertsson. Några omvälvande händelser i föreningens historia har inte inträffat sedan dess.

Johannesfrimureriet har funnits i Vänersborg sedan 1875 och ganska snart därefter uppkom tanken bland bröderna att bilda en Andreasloge. Det gjordes noggranna förberedelser för bildandet av en sådan loge, men planerna rann ut i sanden

Det skulle dröja till 1914 innan tanken på arbete inom Andreasfrimureriet tog konkreta former. Tjugofyra bröder under stadsläkaren Hugo Jennisches ordförandeskap beslöt att göra en framställning till Konungen om att få bilda en Andreasbrödraförening i Vänersborg. I ett den 22 mars 1914 dagtecknat och av Hugo Jennische undertecknat brev till dåvarande provinsialmästaren R&K grosshandlaren W T Ewert och med bifogande av nämnda hemställan, jämte förslag till stadgar för den tilltänkta brödraförening, anhölls om  provinsialmästarens förord till ”Vår underdåniga hemställan om tillstånd till bildandet af Brödraföreningen ”Andreascirkeln” i Vänersborg, med syfte att meddela undervisning i den  Konungsliga konsten inom det lysande Andreasfrimureriet.”
I december 1914 kom beskedet att Konungen lämnat sitt bifall till brödernas hemställan och stadfäst stadgarna för Andreascirkeln i Vänersborg.

Vid det konstituerande sammanträdet med Andreascirkeln den 11 februari 1914, valdes rådmannen Anders Carlberg till Ordförande och stadsläkaren Hugo Jennische till vice Ordförande.
Trots den stora entusiasm som här inledningsvis visats, för bildandet av en brödraförenings verkande inom Andreasfrimureriet, var intresset från brödernas sida svalt. Det har noterats att under den första tiden deltog endast ett fåtal bröder i sammankomsterna. Under de tre första åren hölls här i Andreascirkeln sammankomster endast i lärlingemedbrodersgraden och först i december 1917 hölls den första sammankomsten i mästaregraden. Skälet härtill kan ha varit, att brödraföreningen inte tidigare haft råd att anskaffa den utrustning som krävs för denna grad. Inte endast första världskriget, som rasade under föreningens första år och som medförde brist på det mesta, utan också spanska sjukans härjningar, måste i olika avseenden ha varit hämmande på föreningens verksamhet.

Att föreningen inte utvecklats på det sätt som varit önskvärt är begripligt med hänsyn till vad som tidigare sagts och ytterligare en förklaring kan ligga i det förhållandet att Anders Carlberg under sina år som Ordförande i föreningen var sjuklig.

Vid Carlbergs död 1920 efterträddes han av Hugo Jennische, som var vice Ordförande sedan föreningens tillkomst. Under hans ordförandeskap utvecklades föreningen på ett mycket positivt sätt. Sammankomster hölls regelbundet med instruktiva föredrag av vilka Ordföranden själv höll många. Även medlemsutvecklingen var gynnsam och stämningen i föreningen var omvittnat god.

Hugo Jennische verkade som Ordförande i Andreascirkeln i Vänersborg i nästan 24 år, till sin bortgång 1944. Hugo Jennische efterträddes som Ordförande för Andreascirkeln av överläkaren Sven Thunström. Denne innehade detta ämbete fram till 1952 och som året innan också blivit Ordförande Mästare i S:t Johanneslogen Räta Vinkeln.

Sven Thunström efterträddes som Ordförande i brödraföreningen av länsassessor Ragnar Falk. Under dennes tid var medlemsutvecklingen för föreningen mycket gynnsam. Andreascirkeln i Vänersborg kom att bli den största brödraföreningen inom tredje fördelningen.

Falk avled 1960 och efterträddes då som Ordförande i Andreascirkeln av centraldispensärläkaren Erik Salander. Om honom har sagts att han var en mycket kunnig och inspirerande ledare.

Salanders efterträdare på ordförandeposten i Andreascirkeln, kammarherren Erik T:son Uggla, var med sin bakgrund väl skickad att leda föreningens arbete. Stil och elegans präglade hans ämbetsutövning. Detta i kombination med stor kunnighet i den Konungsliga konsten. Under Ugglas tid som Ordförande ledde han nästan alla sammankomster. Det var under hans tid som det livliga utbytet med Östfolds S:t Andreas Broderforening i Fredrikstad i Norge kom till stånd.

1981 avgick Uggla som Ordförande för Andreascirkeln och han efterträddes på denna post av disponenten Sven Lind, en blid och vänlig man med ett stort engagemang för sin uppgift och för frimureriet.

1985 drog sig Lind tillbaka från ordförandeposten och i hans ställe trädde civilingenjören Björn Wallin in. Få om ens någon har ensam lagt ner så mycket arbete och intresse på sin uppgift som Ordförande. Många är de föredrag han hållit i Andreascirkeln, loger och andra brödraföreningar och i likhet med sin företrädare Lind, har han själv förfärdigat eller låtit anskaffa utrustning till föreningen till fromma för det frimureriska arbetet i Vänersborg.

Wallin valdes 1994 till Ordförande Mästare i Räta Vinkeln. Till ny Ordförande i Andreascirkeln utsågs kyrkoherden Johnny Hagberg. I denne fick föreningen en driftig ledare, med stora kunskaper i den Konungsliga konsten och med en bred allmänbildning. Hagbergs förmåga att kombinera allvar med humor, har säkert bidragit till att göra våra sammankomster med efterföljande måltider mycket välbesökta.

När Wallin 2004 avgick som Ordförande Mästare i Räta Vinkeln, trädde Hagberg in i dennes ställe. Kyrkoherde Harry Hultén blev Andreascirkelns nye Ordförande. Han är ännu ej historia, men det finns all anledning att anta att hans eftermäle kommer att bli lika positivt som hans föregångares.

Broderligen
Nils Eilertsson