Stora Landslogens historik

År 1780 bildades Den IX Frimurare Provinsen som en takorganisation för den frimureriska verksamheten i Sverige. År 1937 ändrades namnet till Svenska Frimurare Orden, vars moderloge är den år 1759 grundade Stora Landslogen (SLL) som fram till år 1992 bestod såväl ett magistral- som ett prefekturalkapitel. Den senare delen utgjordes av ett ordinarie kapitel i vilket man recipierade i kapitelgraderna VII -X. År 1993 avskiljdes prefekturalkapitlet och blev självständigt under namn av Svea Provinsialloge.

År 1759 hade antalet frimurareloger kraftigt ökat och man beslöt att upprätta en storloge, det vill säga en församling av representanter för de olika johannes- och andreaslogerna i Sverige. Stora Landslogen övertog moderlogen S:t Jean Auxiliaires (1751) dokument och rättigheter som styrande myndighet att stifta nya loger m.m. Svenska Stora Landslogen erkändes av England den 7 mars 1770 då den förklarades som självständig och greve Carl Fredrik Scheffer konfirmerades som landsstormästare.

När hertig Carl av Södermanland, sedermera kung Carl XIII, år 1774 övertog ordens-ledningen sammanfogade han johannes-, andreas- och kapitelfrimureriet till en ny or-ganisation i ett gradsystem som kom att kallas det Svenska systemet. Detta har till största delen bibehållits oförändrat intill våra dagar.

- SLL är Ordens stam- eller moderloge för alla inom Orden verkande arbetsenheter. Dess säte är Stockholm.

-SLL vårdar och ansvarar för de yppersta kunskaperna hörande till Den Konungsliga Konsten (DKK).

- SLL består av samtliga R&K.

- Inom SLL finns ett magistralråd.