Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Publikationer

Vilka är CFE:s publikationer och hur beställs de?

Inköp av böcker kommer senare under 2019 kunna ske genom Ordens web-shop. Mer info kommer när den är i drift.

Resultatet av ledamöternas arbete redovisas vid sammankomster och i form publikationer. Det finns två skriftserier:

Acta Masonica Scandinavica (AMS) är en årsbok som ges ut i samarbete med den danska forskningslogen Friederich Münter, den norska forskningslogen Niels Treschow och den isländska forskningslogen Snorri. Artiklarna är skrivna på svenska, norska eller danska. AMS kom ut med sin första volym år 1998, endast ett år efter att både de danska och svenska forskningslogerna hade bildats.
AMS kommer vanligen ut i början av varje år och är en medlemsförmån för alla som betalat medlemsavgiften för föregående år. Innehållet i artiklarna är alltid öppet material.

Förteckning över alla artiklar som har publicerats i AMS t.o.m. 2017

Ad Fontes är en serie skrifter med i huvudsak gradbundet material. I början av år 2017 hade det kommit ut ca 60 häften varav 10 är öppna och de övriga är gradbundna. Det finns minst en skrift i varje grad. Alla öppna skrifter kan köpas och ägas av enskilda bröder, medan de gradbundna kan köpas och ägas endast av enheter (loger och brödraföreningar).
Enheterna är skyldiga att köpa skrifterna i Ad Fontes och AMS och ska hålla dem tillgängliga, t.ex. på bibliotek, för alla bröder som har den aktuella graden.

Öppna bokverk
Förutom skriftserierna har CFE själv eller i samarbete med andra inom SFMO publicerat flera större volymer med olika teman. Några av dessa är:

- Svenskt frimureri under 1800-talet (2018)
- 250 år i barmhärtighetens tjänst
- Frimurarnas barnhusverksamhet 1753-2003 (2003)
- Frimureriskas tonsättare och frimurerisk musik (2006)
- Frimurarnas hus. Byggnader och arkitekter i det svenska frimureriet (2010)
- Hertig Carl och det svenska frimureriet (2010)
- Caritas. Frimurarnas välgörenhetsarbete (2014)

Förteckning över alla böcker till försäljning (PDF, version 2019.01)

Betalning för böcker sker med faktura som kommer med boken.

Vid all beställning är det viktigt att alltid ange namn och adress samt vad som beställs.