Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Medlemskap och medlemsavgift

Logens arbete bygger på medlemskapet och som medlem hjälper man till med logens arbete: att arbeta för att vidga kunskapen om frimureriet och dess historia.

CFE:s verksamhet bygger på att det finns många intresserade medlemmar som med sin avgift bidrar till logens arbete att vidga kunskapen om frimureriet och dess historia. Ett grundkrav för att bli medlem är att man tillhör SFMO eller annan av Ordens erkänd frimurarorden.

CFE:s medlemmar kallas ledamöter och är av tre slag:

Arbetande ledamöter
Antalet ska vara 27, tillhöra SFMO och inneha lägst grad VIII. De utnämns av Stormästaren på förslag av logens styrelse, som ska eftersträva att alla fördelningar inom Orden blir representerade. Logens ämbetsmän utses bland de arbetande ledamöterna.

Seniorledamot
En arbetande ledamot som uppnått 75 års ålder övergår till att bli seniorledamot.

Korresponderande ledamöter
Övriga medlemmar benämns korresponderande ledamöter. De korresponderande ledamötena ska inneha lägst grad III inom SFMO eller motsvarande grad inom annan av Ordens erkänd frimurarorden.
Om du har denna behörighet så är du välkommen som medlem. Ditt medlemskap berättigar till ett exemplar av årsskriften Acta Masonica Scandinavica, personlig kallelse via e-post till alla sammankomster samt det elektroniska informationsbladet Ecklöfwet som utkommer med cirka två nummer per år.

Det räcker med att fylla i de kontaktuppgifter som efterfrågas i medlemblanketten och att betala medlemsavgiften, som för år 2019 är 490 kronor. 
Avgiften betalas till plusgiro 77 14 89-2.
Bröder i övriga världen betalar 55 euro till IBAN: SE94 9500 0099 6026 0771 4892, BIC: NDEASESS.
För att underlätta arbetet med medlemsregistret är det angeläget att medlemuppgifterna lämnas samtidigt som du betalar avgiften. Tänk på att ange tydligt på inbetalningen vad som avses, alltså namn och för vilket år avgiften gäller.

En ifylld medlemsblankett kan antingen skickas via traditionell post till:
- Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, Kungsängsgatan 17-19, SE-753 22 UPPSALA
eller i scannad form till:
- cfe@frimurarorden.se
Alternativt maila de uppgifter som efterfrågas i blanketten till cfe@frimurarorden.se.

Blankett för ansökan om medlemsskap