Moria
7013
Moria
Besöksadress:
Nybrogatan 3
Postadress:
Box 235
871 25 HÄRNÖSAND

0611-120 54
moria@frimurarorden.se

Moria

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

S:t Johanneslogen Moria sammanträdde för första gången måndagen 9 mars 1903. Logen arbetade då i en hyrd lokal i Stadshotellet vid Skeppsbron. Arbetet att starta en frimurareloge i Härnösand hade inletts i december 1901. Det första steget var grundandet av en Frimurareförening som samlade de frimurare som redan fanns i staden och dess omgivningar. Inom ramen för föreningen samlades bröder av olika grader till sammankomster med föredrag och instruktioner. Detta arbetet ledde till att rekryteringen av nya bröder kunde komma igång.

Genom verksamheten i Frimurareföreningen och den byggnadsförening med det passande namnet Muraren som bildades kunde man snart inleda arbetet med att samla resurser och intresserade för att starta logen och ordna lokaler.

Vid S:t Johanneslogen Morias första sammanträde var arbetet med Frimurarehuset redan påbörjat. Grundstenen hade lagts i september 1902. Huset kom att stå färdigt först på hösten 1904. Det togs i bruk vid en högtidlig invigning 17 november 1904.

Uppförandet av byggnaden var av betydelse för stadsbilden i Härnösand. Inte minst bidrog den till Nybrogatans karaktär. Vid ritandet av lokalerna var man förutseende att göra plats för ytterligare loger. När en S:t Andreasloge redan 1906 kunde invigas fanns lokalerna förberedda. Etableringen av en Provinsialloge kom dock att dra ut på tiden. Detta trots att det i Frimurarehuset ordnats med erforderliga lokaler för dess behov. Först år 1974 invigdes Provinsiallogen i Härnösand.

Grundarna av S:t Johanneslogen Moria hade naturligtvis i sina led företagsamma och erfarna herrar med långt engagemang i frimureriet. Överste Nils Selander, som ledde arbetet med frimurarföreningen, var frimurare sedan 1878 och hade tionde graden. Selander synes vara den drivande kraften bakom frimureriets etablering i Härnösand. Landshövding Gustaf Rudebeck, Morias förste ordförandemästare, antogs 1870 och hade även han tionde graden.

Grundläggarna var 37 till antalet. Om man delar upp dem efter yrke eller sysselsättning visar det sig att 18 var tjänstemän i den offentliga sektorn och 19 var företagare eller tjänstemän i den privata sektorn. Den vanligaste titeln var “Grosshandlare”. Sedan 100 år förflutit kan vi konstatera att sammansättningen av frimurare är helt annorlunda i dag. Grosshandlarna är försvunna. Frimurarna avspeglar idag ett tvärsnitt av samhället. För hundra år sedan var antagligen Orden en del av etablissemangen.

Härnösand var en småstad vid sekelskiftet 1900. Det är inte mycket idag som påminner om den låga trästaden med ett till stora delar oreglerat gatunät. Befolkningen i staden var ca 7 800 även om stadens område var mindre än det är idag. Kombinationen av stift- och residensstad var antagligen det som gjorde att Härnösand fick bli platsen för ett stort frimurarehus. Alla då befintliga provinsialloger fanns i residens- eller stiftstäder. Flera kända trävaruhandlare blev medlemmar i logen. De tillbringade som regel sommaren vid sitt sågverk och vintern i Stockholm. Moria kunde genom dem redan från början påräkna erfarna och kunniga ämbetsmän till sitt arbete. Av de bröder som bodde i staden var flera tidigare medlemmar i S:t Johanneslogen Bifrost i Sundsvall. Under Frimurareföreningens tid (1901-1903) kan vi gissa att en del bröder antogs som murare i Sundsvall.

Sedan starten har mer än 1 700 frimurare antagits i Härnösand. Brödernas vandring genom graderna innebär att de med tiden överförs till S:t Andreaslogen Elysium. Logen har idag ca 40 medlemmar.

Text: Håkan Axelsson

Interiör från Morias S:t Johannessal. Foto: Marcus Sundgren
1/1