Bifrost
7023
Bifrost
Besöksadress:
Köpmangatan 46
Postadress:
Köpmangatan 46
852 32 SUNDSVALL

060-61 51 28
bifrost@frimurarorden.se

Bifrost

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Grundandet av en Johannesloge
S:t Johanneslogen Bifrost av Svenska Frimurare Orden bildades i Sundsvall den 12 juni 1883. Detaljer om de tidigaste åren finns inte bevarade eftersom protokollen för åren 1883-1888 förstördes vid den stora branden den 25 juni 1888 som ödelade hela det centrala Sundsvall. St. Joh. Logen Bifrost som logen kom att heta enligt konstitutorialet av 1883 undertecknat av Hans Majestät Konung Oscar II, var fram till 1901 den enda frimurarlogen norr om Gävle. Namnet Bifrost utgör en symbolisk påminnelse om Ordens syften.
Bifrost är i fornnordisk mytologi benämning på regnbågen, som våra förfäder betraktade som en brygga som förenade Asgård och jorden. S:t Johanneslogen Bifrosts valspråk finns på väggen mot Köpmangatan: "Caelum certe patet ibimus illac" Himlen, förvisso öppen låt oss gå den vägen.

Logens lokalfråga
Logens första lokal var inrymd 1 trappa upp i stenhuset med adressen Sjögatan 3. Denna lokal var att anse som en provisorisk lokal för logen, vilket framgår av att man redan 1884 tillsatte en kommitté för att komma med förslag till anskaffande av en lämpligare lokal. Ett förslag att bygga ett 2-våningars stenhus på tomten i hörnet av ö. Esplanadgatan och Sjögatan uppsköts av ekonomiska skäl och logen beslutade 1886 att för 5 år hyra lokaler i Enskilda Bankens hus.

Från 25 okt. 1886 till 1888 hölls sammankomster i dessa lokaler, vilka tillsammans med logens inventarier förstördes den stora branden den 25 juni. Efter ett avbrott till den18 sept. 1889 återupptogs logeverksamheten i de efter branden återställda lokalerna. Dessa lokaler i tredje våningens mittparti av Sundsvalls Enskilda Banks hus blev logens hemvist i 28 år.

Efter det att hyreskontraktet utgick 1 okt. 1912 planerades en nybyggnad av logelokaler på en av logen inköpt tomt i kvarteret Rådmannen vid hörnet av Köpmangatan och Thulegatan. Den nya byggnaden kostnadsberäknades till 200.000 kronor, varför frågan om byggandet uppsköts.

1914 beslutade logen att godta ett erbjudande från Sundsvalls Brödraförsamling att överlåta sin fastighet i kvarteret Tillbudet vid hörnet av Köpmangatan och Skolhusallén mot logen obebyggda tomt i kvarteret Rådmannen samt en kontant summa av 21.000 kronor. Den av Brödraförsamlingen nyttjade kapellbyggnaden skulle enligt en företagen undersökning utan alltför stora kostnader kunna om- och tillbyggas till en lämplig lokal för Logen Bifrost. Fullständiga ritningar upprättades av stadsarkitekt Natanael Källander och efter ombyggnad enligt dessa togs de nya lokalerna i bruk 14 okt. 1917.

En brödraförening bildas
För att ge Frimurarebröderna i Sundsvall med omnejd möjlighet att på hemorten delta i högre grader än de tre som omfattas av S:t Johanneslogen Bifrosts verksamhet, beslöts att bilda en Brödraförning att verka inom Andreasskedet (Grad IV-VI) inom Svenska Frimurare Orden. Den ansökan som sändes till Ordens Högsta ledning beviljades den 22 november 1955 och den 7 april 1956 instiftades Brödraföreningen Unitas. Föreningens valspråk bestämdes till "Viribus unitis" vilket betyder "Med förenade krafter" eller "Enighet ger styrka". Invigningen av brödraföreningen ägde rum den 29 september 1956. Brödraföreningen Unitas bedriver sin verksamhet i Frimurarehuset som beskrivits ovan.

Vissa delar av Frimurarhuset nyttjas i dag också av flera andra ordenssällskap bl.a. Sällskapet Par Bricole, Druidorden och MariaOrden.