Arcturus
7033
Arcturus
Besöksadress:
Rådhusgatan 21
831 82 ÖSTERSUND
Postadress:
Rådhuset
831 82 ÖSTERSUND

063-51 04 62
arcturus@frimurarorden.se

Arcturus

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den 11 februari 1890 samlades 21 frimurarbröder för att diskutera bildandet av en frimurarsammanslutning i Jämtland. Så tillkom Östersunds Frimurare Brödra-förbund senare Östersunds Frimurarförbund.

Från första början var man inställd på att bilda en loge vilket gjorde att man redan samma höst tog underhandskontakt med ordensledningen. Entusiasmen var stor men pengar saknades liksom tillräckligt många bröder.

Frimurarförbundets arbete kom – utöver rent frimureriskt arbete – att koncentreras på att värva medlemmar och bygga upp ekonomin samt finna lämpliga logelokaler. Ett antal framställningar gjordes förgäves till Stormästaren om att få bilda loge. Det dröjde elva år innan brödernas strävan kröntes med framgång.

Den 21 november 1901 höll Östersunds Frimurarförbund sin sista sammankomst varvid man bland annat beslöt ”Att Östersunds Frimurarförbund förklaras denna dag upplöst”. Därmed övergick förbundet till att bli S:t Johannes logen Arcturus. Norrland hade fått sin tredje Johannesloge. När Arcturus firade sin hundrade högtidsdag kunde det ske just den 21 november, vid vilken en av grundarnas sonsonsson i likhet med sin far och farfar recipierade i logen.

Sitt namn har S:t Johannes logen Arcturus fått efter stjärnan Arcturus, som är den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Björnvaktaren. När bröderna gick hem efter ett möte såg de en klart lysande stjärna, som de förundrade sig över. De fick klart för sig att det var Arcturus. Därmed var namnet på den kommande logen bestämt. Det kan tyckas långsökt, att som en frimurareloge namn välja en av stjärnorna i Björnvaktaren som sitt namn, men stjärnan lyste klart för de dåvarande frimurarebröderna i Östersund och vägledde dem på deras vandring genom mörkret.

Vapen
Vapnet består av två fält: det nedre Storsjön med passaren och vinkelhaken, det övre den snöbetäckta Åreskutan ovanför den mörkgröna skogsregionen och mot en klar himmel med stjärnan Arcturus strålande över Åreskutans topp samt omgiven av Orion och Karlavagnen.
Valspråket är: Luce ducente (=Under ljusets ledning).

Att läsa namnen på gångna tiders medlemmar i Arcturus är som att bläddra i Östersunds historia. Ett tvärsnitt av stadens invånare hittar man där. Måhända bidrog detta till att Östersunds stad ville att Logen skulle ha sina lokaler i det nya Rådhuset, när det byggdes 1910 – 1912. Logen behövde större lokaler efter att från början hyrt in sig i Folkbankens hus vid Storgatan. Rådhusets oinredda vind förvandlades på logens bekostnad till matsal, klubbrum, OM-rum och en vacker Johannessal. Under det gångna seklet har sedan vissa ombyggnader och omdispositioner skett. Främst på grund av första världskriget med därpå följande depression fullföljdes inte de av allt att döma planerade kompletteringarna av logelokalerna.

Med S:t Johannes logen Nordlyset i Trondheim har frimurarna i Östersund ända sedan 1898 haft ett nära samarbete, som med åren fördjupats. Banden har stärkts, kontakterna har blivit livligare och personlig vänskap har uppstått. Symptomatiskt är att dåvarande Stormästaren, Konung Oscar II, invigde S:t Johannes logen Arcturus först på sommaren 1902 därför att han då skulle resa till Trondheim för att där inviga logehuset och Andreaslogen.

Under decennier har logen årligen haft ett antal olika aktiviteter som vänder sig till brödernas familjer. Den utåtriktade caritasverksamheten har de senare åren bedrivits genom offentliga föreläsningar av ledande forskare i angelägna ämnen främst inom äldrevården. Responsen från såväl allmänhet som vårdpersonal, anhöriga och elever inom Mittuniversitetets vårdprogram har varit stor.