Tyrgils
6063
Tyrgils
Ågatan 7 C
06100 BORGÅ

+358407682368
fs.tyr@frimurarorden.fi

Tyrgils

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Tyrgils historik

Den 7 maj 1936 invigdes brödraföreningen Tyrgils i Viborg. Den fick sitt namn efter Tyrgils Knutsson, den svenske marsken som grundade Viborg år 1293.
Brödraföreningen var inrymd i ett gammalt saltmagasin av gråsten inne på gården till det sk Wolffska huset vid Karjaportsgatahn 5, mellan Runda Tornet och slottet.
Brödramåltiderna intogs i det närliggande Handelsgillets lokaler, som delvis finns bevarade än idag.

Sankt Johanneslogen Tyrgils i Viborg invigdes så tidigt som den 2 november 1938.

Svenska Pressen skriver i en artiken tisdagen den 1 november 1938. jag citerar:
Ny Frimurarloge inviges i Viborg
Med dagens Stockholms-båt anlände fyra svenska frimurare hit för att övervara invigningen av Tyrgils-logen i Viborg. De svenska gästerna äro general-löjtnant Nyström, bankinspektör von Krusenstjerna, rådman Junker och kommendör Söderbaum. En femte svensk gäst, kapten Cassel, torde ytterligare anlända idag med flyget. Mästare för den nya logen är baron Rabbe Wrede från Wredeby gård (VIII) och bland finländare, som skola övervara invigningen märks generalkonsul Gösta Salingre och statsrådet August Ramsay”.   Citatet slut.

Ur Auli Markkulas anteckningar från onsdagen den 2 november framgår följande:
jag citerar ” Jag avreste med dagkuriren till Viborg, som resekamrater hade jag glädjen att finna på stationen och tåget ett stort antal bröder, som hade samma mål som jag.
Jag fann Alexander Tillander, Harry af Forselles, Hjalmar Grönros, Alfons Wickström,
Eric Vasström m.fl. och från Kouvola eller Lahti besteg även broder Rolf Fahlström tåget, full av liv och vänlighet. Resan blev givande, det taltes frimureri, men meddelandet om broder Julle Meyers allvarliga tillstånd kändes  vemodigt att bära, ty vi voro beredda på att hans timmar voro räknade. Även Ane Gyllenberg saknade vi och beklagade att Häxan givit honom ett skott i ryggen. Halv aderton kommo vi fram till Viborg och på Knut Posse skyndade vi oss att förvandla vår dress till frimurerisk. Detta fick jag göra i broder Axel Salingres rum, som såg ut som efter en jordbävning”.
citatet slut
Logehuset där S:t Johanneslogen Tyrgils i Viborg började sin verksamhet låg som sagt i ett 400 år gammalt ombyggt saltmagasin. Av bröderna hade Erik Widholm och Erik Björkstén själva bott i fastigheten.
Arkitektbrodern David Frölander-Ulf hade planerat logeutrymmena. Tyrgils-logens bibliotek hölls öppet onsdagar kl 19-21 dvs samma dag som vi fortfarande utnyttjar här i
Borgå .

Vinterkriget avbröt logeverksamheten och i mars 1940 gick Viborg förlorat till Ryssland. Verksamheten måste då inställas då det efter fredsslutet 1945 stod klart, att Viborg skulle förbli ryskt. Då ansökte tjänstgörande Ordförande Mästaren, friherren och hovrättsrådet Rabbe Wrede, om att logen måtte nedläggas, vilket sedan också skedde den 31 december 1945. Logens vapenskjöld och andra utensilier flyttades via Helsinfors till Stockholm, men det är att märka, att frimurarljuset inte släcktes.

Redan i början av 1950-talet grundades i Helsingfors en förening med namnet ”Föreningen Tyrgils rf” vars ändamål var att i allmännyttigt syfte utöva välgörenhet och att i sådant avseende uppföra, upprätthålla och understöda i Finland verkande företag med välgörande eller humanitärt syfte såsom barnhem, hem för ålderstigna personer och dylikgt. Föreningens hemort var då Helsingfors stad.
Till föreningens styrelse hörde personer såsom: Henrik Clement (ordf), BrorEriksén (sekr),Torsten Sundblad, Axel Backman, Gunnar Buttenhoff, Sven-ErikGröhn, Hjalmar Forsman, Nils Sellberg. Några Borgåbor hörde även till föreningen; Hellmuth van Assendelft vars son nu är medlem, veterinär Nils Broberg, vars son är medlem, biskop Karl-Erik Forssell, även hans son är medlem, konsul Harry Hagman (Staffas, Veckjärvi), Holger Lindroos, Runar Renholm, prosten Sven Sorthan och doktor Tor Ulfstedt.
Andra för oss kända namn är R&K Olaf Hixén, Hans Brunberg och Harry Palmberg.

På mötet den 18 mars 1963 diskuterades frågan om att flytta verksamheten till Borgå ävensom bildandet av en brödraförening, vilka planer dock visade sig möta så stora svårigheter att dessa planer icke torde kunna verkställas, står det i protokollet . Möten hölls redan då i Sparbanken i Borgås klubblokal, som långt senare skulle bli det första egentliga ”hemmet” för frimurarverksamheten i Borgå.

Östra Nylands Frimurareklubb bildades i Borgå 1988 med syftet att starta en brödra-förening.  Frimurareklubbens förste och ende ordförande och eldsjäl var Hans Brunberg. Hans iver att arbeta för grundandet av en egen loge i Borgå bar frukt, men han kom aldrig själv att få uppleva detta. Han hade då redan gått till den eviga östern 1996, dvs samma år som brödraföreningen upphöjdes till deputationsloge.

Brödraföreningen arbetade till en början i anspråkslösa lokaliteter som ”underhyresgäst” i Furunäs restaurantkabinett högt uppe på västra åstranden och senare i Sparbankens i Borgå (sedermera Aktia) klubbutrymmen.

Hela tiden diskuterades dock möjligheterna att finna egna och ändamålsenliga utrymmen. Emedan man nu var tvungen att städa fram och städa undan logetillbehören med tanke på att det var många andra som utnyttjade samma utrymmen.

Brödraföreningen, som invigdes den 9 april 1994 tog då upp Tyrgilslogen i Viborgstraditioner och namn. Föreningens förste ordförande blev helt naturligt broder
Hans Brunberg.

Med tanke på det svensktalande upptagningsområdet, Borgånejden, Lovisanejden och Sibbonejden, växte brödraföreningen till en början rätt snabbt och redan år 1996 fick man tillstånd att bilda en deputationsloge under Sankt Johanneslogen S:t Augustin i Helsingfors för att sedan så småningom omvandlas till loge.
Deputationslogens förste Ordförande Mästare blev Lars-Olof Ahlfors då broder Hans Brunberg redan kort därinnan gått till den eviga östern.

Hösten år 2000 började logen arbeta i egna lokaliteter vid Ågatan 7, dvs i nuvarande utrymmen.  Det hade varit ett stort projekt att iståndsätta utrymmena och det hade sysselsatt många bröder med många många talkotimmar.
Utan Understödsföreningen Granatenhjelm rf:s ekonomiska stöd och satsning i projektet hade detta varit övermäktigt för en nygrundad loge. Idag kan vi njuta av förmånen att arbeta i egna, snygga, prydliga och ändamålsenliga lokaliteter.

S:t Johanneslogen Tyrgils invigdes den 4 november 2001. Logens ursprungliga valspråk ” Ljus i Öster” togs nu även i bruk. S:t Johanneslogen Tyrgils i Viborg original vapen överlämnades nu åt den nybildade logen och hänger uppe på fondväggen i logens refektorium. Frimurareljuset från Viborg flammar nu i Borgåoch för de gamla och ärevördiga traditionerna vidare.

Sammanställt 05.03.2014
OM Erkki Tuormaa, X