Phoenix
6012
Phoenix
Besöksadress:
Nylandsgatan 9
Postadress:
Nylandsgatan 9 F
00120 HELSINGFORS

044-75 17 620
fs.px@frimurarorden.fi

Phoenix

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Vid Stora Landslogens sammanträde den 18.4.1777 förklarade hertig Carl Av Söderman- land "att som omständigheterna fordrade, att en S:t Andreas Loge i Finland bleve inrättad samt brodern Björnberg till mästare för densamma blivit utsedd, så kunde samma loge undfå namnet Phoenix på det att detta namn icke måtte utur Svenska Frimurare Ordens handlingar försvinna". Då hertigen den 12.7.1782 hedrade S:t Johanneslogen S:t Augustin med ett personligt besök i Helsingfors, stadfäste han denna S:t Andreas Loge Phoenix. Men först den 6.3.1790 kunde logen sättas i arbete med receptioner i graderna IVV och VI. Genom bevarade mötesprotokoll kan logens verksamhet följas, om ock dunkelt, t.o.m. år 1807.

Efter fredsslutet 1809 saknades möjligheter för fortsatt frimureriskt arbete i Finland och de finländska frimuarlogernas verksamhet nedlades i december 1813, men logerna blev således inte formellt upplösta. I detta skede hade logen Phoenix omkring 150 medlemmar.

Logerna kunde återupptaga sin verksamhet efter att Finland blivit självständigt. Phoenix återupptog sitt arbete år 1927 till att börja med som brödraförening   och återinvigdes som loge 2.12.1934. Logen invigdes av konteramiral Arvid Lindman och dess namn blev Skottiska S:t Andreas Logen Phoenix. Dess vapensköld bibehölls oförändrad och till Ordförande Mästare utsågs verkliga statsrådet August Ramsay. Logen erhöll utrymmen i en förhyrd gårdsbyggnad vid Bulevarden 10, där den verkade till år 1964. Sistnämnda år flyttades logens verksamhet till det nya ordenshuset vid Nylandsgatan 9.

Framtill år 2003 var logen Phoenix den enda i Finland verkande Andreaslogen och tog följaktligen emot recipienter från landets alla Johannesloger, vilka som mest var 7 till antalet. Då S:t Andreas Logen Henrik Tavast år 2003 grundades i Jakobstad fick den Österbotten med dess 2 Johannesloger till sitt upptagningsområde.

För närvarande emottar Phoenix recipienter från 6 frimurarsamhällen. Logen arbetar med 4 ämbetsmannakedjor, av vilka den extra kedjan utses bland bröderna från Åbo frimurarsamhälle. Antalet logesammankomster är ca 35 per år. 8 sammankomster hålles lördagar med ett större antal recipienter. Logens medlemsantal ligger år 2012 kring 160.

Logens valspråk är Resurrectio.