Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimureriet kom till Uppsala 1776, när hertig Carl (senare Carl XIII) gav Arvid Nils Stenbock i uppdrag att inleda logearbete, samtidigt som han planerade att flytta logen Adolf Fredrik från Stockholm till Uppsala.

Hertig Carl skrev bl.a:
I anseende till att uti Uppsala stad ej finnes någon constituerad fri Murare Loge, och där likväl torde vara, dels, redan uti andra lagliga loger emottagne bröder, dels skickel, ämnen att blifva emottagne: så har jag, med detta mitt öpne constitutorial, velat förordna och uppdraga den högt Upplyste Brodern Överste Lieutenanten och riddaren Arvid Nils Stenbock, att därstädes, under min bortavaro i sommar, öpna och holla frimurarermottagnings och instructions loge uti de trenne första St Johannes grader.

Om Stenbock höll några logesammankomster i Uppsala är okänt.

På 1880-talet fanns ca 60 frimurare i Uppsala. 1886 bildades föreningen Upsala Frimurare Bröder, som träffades 6-7 gånger per år på någon av stadens restauranger; Gillet, Phoenix (vid Fyris Torg), Taddis (ovanpå LundeQ) eller Stadshotellet. Denna förening hade ingen egentlig ritual, då Ordens ledning ansåg att brödraföreningar inte skulle vara rituella utan enbart sociala.

Brödraföreningarna önskade sig dock någon logeliknande ritual. På 1890-talet kom Nils Dunér att bli ledande i det upsaliensiska frimureriet. Han författade en helt ny ritual för föreningen, vilken fastställdes av Oscar II den 10 februari 1894, samtidigt som brödraföreningen i Uppsala fick namnet Vidar. Dunérs ritual kom att bli normgivande även för andra brödraföreningar.

Brödraföreningen Vidar hyrde lokaler av Odd Fellow-logen, som höll till ovanpå LundeQ. På grund av penningbrist kunde man inte skaffa någon egen lokal, ej heller bilda någon loge. Först den 25 maj 1957 invigdes Uppsalas första frimurarloge, som fick sitt namn efter Arvid Nils Stenbock. Invigningen hölls i rikssalen på slottet, som för ändamålet gjordes om och inreddes som Johannessal.

Först 10 år senare, i maj 1967, kunde man inviga egna lokaler i gamla Posthuset (tillika f.d. riksbankshuset) på Kungsängsgatan, de lokaler som används idag. I samma hus finns även brödraföreningen Vidar och sedan 1994 även S:t Andreaslogen S:t Laurentius. Idag finns ca 500 frimurare i Uppsala.

 

hc1
1/2