S:t Botvid
1104
S:t Botvid
Besöksadress:
Odd Fellows gränd 1
Postadress:
Odd Fellows gränd 1
611 32 NYKÖPING

073-510 07 33
st.botvid@frimurarorden.se

S:t Botvid

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sankt Botvidslegenden

En 1300-talsberättelse och dess källor

Den utförligaste berättelsen om Botvids liv återfinns i Dresdenmanuskriptet. En fullständig översättning av denna berättelse gjordes 1955 av Tryggve Lunden, en till förlagan mycket trogen översättning. Den medeltida texten tillkom under senare delen av 1300-talet, men mycket talar för, enligt översättarens kommentarer, att äldre texter använts, vars ålder är okänd, men de kan mycket väl datera sig till tiden strax efter Botvids död eller i varje fall till mitten av 1100-talet.

Dresdenmanuskriptets författare börjar med att anbefalla sin berättelse hos framtida läsare, på det att Botvids minne ej må förgätas. Författaren nedskriver erinringarna på begäran av bröderna vid helgonets kyrka, vilka även bidragit med detaljer i berättelsen.

Botvid gjorde i sin tidiga ungdom i sällskap med andra "ädlingar" en resa till England, meddelar författaren. Där vistades han ett halvår och bodde hos en präst. Denna undervisade honom i den kristna tron, döpte honom på hans begäran och bad honom vittna om sin nya tro i hemlandet. Botvid lovade det och återvände till sin hembygd.
En lång rad legendariska episoder följer därefter, vilka här återges i Tryggve Lundens översättning. Modernisering av äldre verbformer har skett.

1300-talslegenden (PDF-fil)
Den långa, detaljerade legenden avslutas med uppgifterna, att Botvids gravsättning skedde 1129 samt att den omnämnda stenkyrkan invigdes 1176. Kyrkan helgades till Gudsmodern Marias och Sankt Botvids ära. Ärkebiskoparna Stefan från Uppsala och Vilhelm från Strängnäs var officianter vid den heliga akten. Botvidstemplets karaktär av pilgrimskyrka betonas särskilt genom hänvisningen till de underverk som här senare timat.

(Ur Botkyrkabygd; Tofters tryckeri AB, Östervåla 1982.)