S:t Ansgar
1083
S:t Ansgar
Vretensvägen 14, Igelsta Gård
152 57 SÖDERTÄLJE

st.ansgar@frimurarorden.se

S:t Ansgar

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

S:t Ansgar - logens bildande

Under slutet av 1990-talet, då brödraföreningen arbetat i 12 år i Södertälje började verksamheten att stagnera. Det blev svårt att rekrytera nya medlemmar och de som vid starten var pensionärer hade hunnit bli så gamla att många av dem inte längre kunde komma på våra sammankomster. Vi hade få bröder i låg och mellangraderna.

Dessutom inträffade några hastiga byten av ordförande efter kort tjänstgöringstid. För att råda bot på detta gjordes en enkät bland medlemmarna för att utröna om något i verksamheten inte var bra eller kunde förbättras. Vi frågade också om bildandet av en Johannesloge arbetande i graderna I till III skulle kunna vara lösningen.

Tanken var att genom att bilda en loge skulle vi kunna föryngra medlemskåren med egna receptioner av frimurarebröder. Svenska Frimurare Ordens Stormästare hade också i sin vision att bilda flera och mindre loger i Sverige.

Enkäten som genomfördes i oktober 2000 föll mycket väl ut och majoriteten av de svarande ville gå vidare och bilda en Johannesloge med S:t Johanneslogen Adolf Fredrik i Stockholm som moderloge. Vi hade efter enkäten och många diskussioner i föreningen anhållit att få bilda en deputationsloge i brödraföreningens regi. Ordens Stormästare lämnade sitt bifall den 20 februari 2001 att få arbeta som deputationsloge fr o m den 1 oktober samma år. Vår moderloge hade en loge i våra lokaler för att lära oss och för att testa utrustningen samma månad. Det måste ha varit en stor dag för moderlogen Adolf Fredriks ordförande mästare Lennart Mattsson att nu få genomföra den första antagningen av en ny frimurare i de gamla brödraföreningslokalerna där han som ordförande under 8 år genomfört sammankomster.

I detta skede, på hösten år 2001, tvingades dåvarande ordföranden avgå på grund av sjukdom. Det blev ett alvarligt avbräck och vi tvingades till ytterligare ett byte av ordförande i föreningen. Det förberedande arbetet hade påbörjats med planering under våren 2001. Under sommaren och hösten gjordes alla inköp och tillverkning av de utensilier som fordrades för att bygga upp en helt ny logelokal för reception av nya frimurarebröder.

Efter det att den nya ordföranden installerat sig i januari började receptionerna redan i februari 2002. Under det året genomfördes 11 receptioner. Det gav mersmak, vi hade tydligen fattat rätt beslut. Nu stod det helt klart att vi skulle gå vidare och bilda en Johannesloge i Södertälje. Den 28 mars 2003 hade vi vårt första grundläggarmöte som hölls i Södertälje och leddes av vår provinsialmästare Ingmar Börjesson mötet med 24 närvarande intresserade bröder. Han hade varit föreningens andre ordförande och hjälpte och stödde oss mycket under hela denna process såväl som tidigare. Vi hade räknat med att många flera bröder skulle komma efter det starka intresset i enkätsvaren. Under våren 2003 arbetade vi med planering av grundläggning inför invigning av logen. Vid vårt andra grundläggar-möte den 3 juni 2003 i Ordens Stamhus kom 30 bröder. Vi kunde då informera att vi hade 75 intresserade grundläggare vilket var tillräckligt för att bilda en ny loge.

När vi lämnade in den formella ansökan till Stormästaren i juli hade vi 101 bröder som bas för vår kommande verksamhet. Det var mycket glädjande och sporrade oss i det återstående arbetet med övning och förberedelser inför invigningen den 19 oktober 2003 i logelokalen i Södertälje.

Vid invigningen som förrättades av Ordens Stormästare med f O och f OM Lennart Mattsson som förste fadder och med Provinsialmästaren och f O i S:t Ansgar Ingmar Börjesson som andra fadder, samt i närvaro av 70 bröder vara 7 Riddare och Kommendörer med Röda Korset.

Så var då den vördiga S:t Johanneslogen S:t Ansgar ett faktum och nu fortskrider arbetet med att finslipa och konsolidera alla de funktioner som hör en loge till.

Uppdaterad 2004-01-25

Torsten Ihrmark
Ordförande Mästare