Olaus Petri
1114
Olaus Petri
Besöksadress:
Kyrkogatan 4
Postadress:
Kyrkogatan 4
645 30 STRÄNGNÄS

0152-10104
olaus.petri@frimurarorden.se

Olaus Petri

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimurarbröder i Strängnäs med omnejd samlades på Eskilsdagen den 12 juni 1925 för att resa en minnessten vid den plats som kallas Sankt Eskils källa.

Enligt sägnen hade biskopen Sankt Eskil lidit martyrdöden i Strängnäs omkring år 1080. När man bar hans bår tillbaka mot Tuna (dagens Eskilstuna) stannade man och vilade utanför Strängnäs. Blodet droppade fortfarande från kroppen och en källa sprang fram ur berget. Platsen var under 1900-talets första hälft ett besöksmål för utflykter. Inom ramen för Brödraföreningens 60-års jubileum 2007 återinvigde Brödraföreningen stenen den 12 juni.

Redan under 1920 planerade frimurarna i Strängnäs att bilda en Frimurarklubb. Planerna förverkligades dock inte och det dröjde till 40-talet innan planeringen återupptogs, nu för att bilda en Brödraförening.

Den 8 maj 1946 möttes 35 frimurare från Strängnäs och Mariefred och beslöt att en ansökan skulle inlämnas till Orden med begäran att få bilda en brödraförening.

Ett år senare den 10 april 1947 meddelade Drätseldirektorium att man tillstyrkt bildandet av Brödraföreningen Olaus Petri. Ett par veckor senare kom det formella beslutet från dåvarande visaste Stormästaren, konung Gustaf V, och förberedelserna för invigningen kunde börja.


Invigning skedde 1947
Invigningen skedde den 26 oktober 1947 i närvaro av åttiotre bröder och bland dem dåvarande OSK, R&K, kabinettskammarherren Rolf von Heidenstam. Föreningens förste ordförande var översten Erik Cavalli. Han var en sträng och fordrande man och blev under sina tretton år som ordförande legendarisk.

Carl-Herman – en telefonväktare
Ingenjör Carl-Herman Larsson (X) gick bort 2010 och var då innehavare av Olaus Petri Förtjänstmedalj. Som nyrecipierad broder inträdde han i brödraförening redan 1947 och vid sin bortgång hade han varit medlem i 63 år! En av Broder Carl-Hermans många frimureriiska insatser är att han som FCM 1965 startade telefonväkteriet. Idag finns femton telefonväktare som ringer upp bröderna inför varje sammankomst och hör efter hur de mår, informerar om sammankomsten och tar in anmälan. Telefonväkteriet är sedan många år nyckeln till det höga närvaroantalet vid Olaus Petri sammankomster.

Bo Setterlind – frimurare och hovpoet
Den mest kände av Strängnäs frimurare är hovpoeten Bo Setterlind, som avled 1991. Broder Bo var en varm och flitig frimurare. Han levde både i sitt författarliv och i den allmänna världen nära de frimureriiska idealen. Det har bland annat resulterat i flera frimureriiska dikter. Bo har diktat om såväl Olaus Petri som Sankt Eskil. Bo var en glad och öppen person. Han var en centralpunkt under brödramåltiderna och underhöll med sång och uppläsning. Många bröder talar ofta med längtan om tiden då Bo Setterlind levde och verkade.

Verksamheten
Olaus Petri har sedan starten 1947 sammanträtt i Odd Fellows hus vid Stortorget. Medlemsantalet i föreningen har svängt genom åren. Ett aktivt rekryteringsarbete påbörjades kring sekelskiftet. Det har lyft medlemsantalet till ca 130 medlemmar. Föreningen arbetar i såväl Johannesgraderna som Andreasgraderna. Från och med 2006 har vi tio sammankomster per år. Efter samråd inom brödrakretsen beslöt vi 2003 att avböja Ordens förslag om att bilda en deputationsloge. Vi vill fortsätta att satsa på att vara en trivsam brödraförening.

Till högtidsdagen 2003 instiftades Olaus Petri Förtjänstmedalj efter godkännande av Logedirektorium. Medaljen delas ut efter två kriterier; antingen
- unika och bestående insatser för föreningen, eller
- minst tio års tjänst som ämbetsman och/eller i föreningsråd

Olaus Petri eftersträvar hög rituell kvalitet, i de grader vi arbetar dvs. grad I till grad VI. Tjänstgörande ämbetsmän träffas alltid kvällen för sammankomstdagen för städning och repetition. Lika stort som allvaret är vid ritualen i arbetsrummet lika stor är glädjen vid måltidsbordet. Nästan alla bröder stannar kvar till brödramåltid. I den lilla staden känner de flesta varandra och har mycket att samtala om. Sedan Bo Setterlinds dagar finns också en tradition att sjunga vid måltiderna vilken vi efter bästa förmåga försöker bevara.

Tio ordförande sedan 1947
1947 – 1960 Överste Erik Cavalli (X) († 1985)
1960 – 1976 Kapten Åke Höijer (X) († 1980)
1976 – 1985 Kapten Stig Ekholm (X) († 2000)
1985 – 1993 Major Tom Wetterstrand, PBF (X) († 2010)
1993 – 1996 Tandtekniker Bo Ed (X) († 2010)
1996 – 1999 Distriktsläkare Nils Ahlén (X)
1999 – 2003 Diakon Jan-Olov Frykman (X)
2003 – 2009 Direktör Börje Löwhagen (X)
2009 – 2011 Komminister Fredrik Santell (IX)
2011 – 2013 (dec) Överstelöjtnant Alf Görsjö (IX)
2013 (dec)  –  Överste Rutger Simonsson (VIII)  
2016 -           Arbetsledare Olov Silén (VIII)

Sedan föreningens start 1947 sker ett nära samarbete med frimurarsamhället i Eskilstuna.
Till Eskilstuna reser bröderna för receptioner från grad I tom grad VIII i de tre loger som verkar där. Vidare innehar många av Olaus Petri bröder olika ämbeten inom frimurarsamhället i Eskilstuna. Brödraföreningen Olaus Petri svarar också för en stor del av rekryteringen till S:t Johanneslogen Södermanland i Eskilstuna.

Ämbetsmän 22/10 2011
1/1