Nordiska Cirkeln
1012
Nordiska Cirkeln
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 32
nordiska.cirkeln@frimurarorden.se

Nordiska Cirkeln

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Constitutions-Act

[Avskrift av Constitutions-Act 28 februari 1800 och Capitulations-Act 28 februari 1801 för Sankt Andreas logen Nordiska Cirkeln. Originaldokumenten förvaras hos Ordförande mästaren.]

...

Constitutions Act för Den Lysande Sanct Andrée Skottis. Logen
Den Nordiske Cirkeln


In Gloriam D E I Optimi, Maximi, Totius Universi Architecti!

Wi Carl med Guds nåde, Swerges, Göthes, och Wendes Arf Furste, Hertig af Södermanland, Arfvinge til Norrige, samt Hertig til Schleswig, Hollstein, etc, etc, Svea Rikes Stor Amiral etc Den Wisaste Salomons Vicarius, samt högste Befälhafware och Mästare öfver alla uti detta Landskap varande och därunder lydande Lagligen frie och antagne Murare Riddare Loger, gjöre weterligt, at, sedan Wi, i kraft af de flera öfvertalande skäl, som Wi, åt Wåre högstuplyste, högtuplyste, Uplysde, Högstlysande, Lysande och Högvördige, i dag församlade Bröder och Ledamöter af de här i staden arbetande Lysande St: Andrée Skottiska Logerne L'Innocente och Glindrande Stjernan, broderligen och vänligen tilkännagifvit, funnit Oss föranlåtne, at dessa tvänne St: Andrée Skottiska Loger, för all tid, tilsluta och uplösa, samt at, i Deras ställe, upprätta, bygga och förordna en ny Lysande St: Andrée Skottisk Loge, under namn af St: Andrée Logen Den Nordiske Cirkeln, uti hvilken Wi vilje hafva alle Wåre kära Bröder, Ledamöterne af de 2 ne ofvannämnde nu uplöste St: Andrée Loger församlade, och til et enda Skottiskt Samfund, genom en oupplöslig kädja förenade, til befästande och fortplantande af den broderliga enighet, samt det fasta och oryggliga Vänskapsband, hvaraf Orden, genom Wårt samfällta bemödande, skall skörda en lysande förkofran, et vidsträcktare anseende, och Vi, en fördublad inbördes tilfredsställelse;
Så vele Wi nu, til följe häraf, med den Makt och myndighet Oss, såsom denna IX de provinsens Wisaste Salomons Wicarius tillkommer; med den kraft som Ljuset har på mörkret, och med den styrka, som wärkar genom Tre uppå det Fjerde, samt äntligen medelst detta Wårt öppna Constitutorial, upprätta, bygga och förordna, det Wi ock gjöre, denna nya St: Andrée Skottiske Logen, Nordiske Cirkelen kallad, med tillagd oförändrad rättighet, at utsprida frimurare Ljuset uti St: Andrée Lysande Mästares, samt Högvördige Medbroders och Lärlinge - grader, och at all tid vistas, samt sina Arbeten värkställa uti hufvudstaden Stockholm, denna IX de provinsens Stora Lands Logens Residens, Hvarjämte Wi i Nåder vele hafva förklarat Oss, Salomons Vicarius, at vara denna Logens beständige Ordförande Mästare, och at detta Embete all-tid skall blifva förenadt med Wårt höga Kall, och beklädas af Wåre Efterträdare, Man efter Man, som til Provinsens högste Befälhafvare och Mästare hyllade varda.

Dock, som Wi ej alltid Själve kunne hafva tillfälle, denna Lysande Logens klubba och arbeten föra, skall en högstuplysd, Riddare och Commendör med röda korset vara af Oss utsedd och förordnad, at Wårt Ställe, såsom Ordförande Mästare, då Wi ej tilstädes äro, företräda; Hwartil Wi ock nu utnämna och kalle den Högstuplysde frie murare Riddarn och Commendören med röda korset, Provinsial Officianten och Salomons Tempels Upsynings Mästare, Brodren Grefve Eric Ruuth.

Widare hafve Wi denna Lysande Loge i Nåder tillagt följande rättigheter, nemligen, at alltid vara den första af denna IX de provinsens St: Andrée Skottiska Loger, och at, i denna egenskap, äga företrädet för alla där nu varande och tillkommande Loger af denna Class, At utom sine Ordförande Mästare, hafva Tvänne Deputerade Mästare, tvänne förste Bevakande och tvänne Andre Bevakande Bröder, Tvänne Sekreterare; Tvänne Skattmästare; Tvänne Ceremoni- Mästare; Tvänne Talemän; Tvänne Indroductions Bröder, och tvenne Stuarter; alle prydde med de Tecken och Smycken, som deras Embeten tilhöra, fästade uti band, som äro halfparten gröna och halfparten röda, samt berättigade, at i Logen intaga de säten, som hvart och et af dessa Embeten tilkommer, nemligen, den äldre Deputerade Mästarn, til höger om Ordförande Mästarn och den yngre Deputerade Mästarn, til vänster; den yngre förste Bevak: Brodren bakom den äldre förste Bevakande, och den yngre Andre Bevakande Brodren, bakom den äldre andre Bevakande; samt de yngre Andre Embetsmän, til vänster, men i bredd, med hvardera af de äldre, som lika Embeten bekläda. Dock förrättar ingen av desse yngre Embetsmän sit Embete i Logen, utan då den äldre är hindrad eller frånvarande: Förbehållandes Wi Oss första utnämnandet af dessa nye Embetsmän; hwarefter med deras väljande tilsättande kommer att förfaras, på vanligt och i Allmänna Lagarne föreskrifvit sätt. Likaledes skall denna Lysande Logen hafva den rättigheten, framför alla andra St: Andrée Skottiske Loger, at, vid alla Provinsial Möten, utom Ordförande Mästarn och de 2 ne Deputerade Mästarne, som äro sjelfvskrifne, även genom omröstning, utse och förordna fyra Deputerade, valda ibland Salomons Förtrogne Bröders antal, äfvensom Logen äger, at förordna lika antal fullmäktige, af nyssnämnde Grad, til Ledamöter uti Ordens och denna Provinsens Stora Revisions Directorium, så ofta ordningen, enligt 1787 års Convents Beslut, tillkommer denna Loge, at, uti revision af Ordens Drätsel Wärk, deltaga.
För öfvrigt hafve Wi funnit godt stifta, och förse denna Lysande St: Andrée Logen den Nordiske Cirkeln, med et nytt särskilt Wapen, hvilket skall, vid Logens sammankomster, upphängas på väggen, öfver Ordförande Mästare Thronen, och dessutom, uti stål stuckit, nyttjas til Logens Insegel, samt uti Stora Lands Logens församlings Rum upsättas, och intaga första rummet, ibland de öfvrige St: Andrée Skottiska Logers där uphängda Wapen. Detta Wapen skall bestå af en fyrkantig Sköld, på hvilken ligger et grönt, guldkantadt St: Andrée Kors, som bär, uti sitt hjerta, et gyllene dubbelt sammanflätadt C, och delar skölden uti fyra lika fällt, af hvilka, det öfversta skall vara svart, och är prydt med en genombruten, eldkastande, gyllene, sexuddig Stjerna, uti hvars medelpunkt synes bokstafven G. Uti det nedersta motstående Fältet, som äfven är swart hvilar en dödskalle af silfver, uppå tvänne i kors laggda ben, af samma metall. Uti det högra fälltet, som är rödt, står en gyllene Stridshammare, rätt up och ner, med Yxen öfverst, utvänd. Och uti det vänstra motstående fälltet, som äfven är rödt, synes en rätt up och ner stående Dyrk eller nyckel af Gulld, med trekantigt handtag. På skölden skall vara tecknadt Logens Valspråk Pröfwad Ståndaktighet vinner belöning! och kan för öfrigt vara krönt med en Gyllene Krona af sju pyramidal spetsar, hvilande uppå tvänne uti kors lagda Strids- Svärd; alltsammans så beskaffadt, som det, här nedanföre, med sine färjor och metaller finnes afmåladt.

Och emedan de bägge St: Andrée Skottiske Logerne L'Innocente och Glindrande Stjernan, hvilka nu, sålunda, til en enda blifvit förenade, sig alltid utmärkt med arbetsamhet, nit och lydnad, så skola deras forna Wapen, til deras åminnelse och ära, förvaras och upsättas, uti Stora Lands Logens samlings Rum, bredvid och näst efter denna nya Logens Wapen: äfven som deras samteliga Bröder Ledamöter, som nu utgjöra den Lysande Nordiske Cirkeln, skola uti denna Logens Matrickel, tilgodonjuta de förmåner och rättigheter samt det rum och nummer, som hvar och en, efter dess anciennetet i Orden tillhörer.

Slutligen förnye Wi, med det varmaste hjerta, de af Oss, öfver Eder alle, Wåre Lysande och högvördige Bröder, förut til Himmeln utgjutne önskningar, at den Trefallt Store, hela Wärldens Bygg Mästare må bekröna Eder, med välsignelse, ifrån Öster och Wäster, ifrån Söder och Norr, samt gifva Edra arbeten frid, styrka, framgång och fägring!
gifvet Stockholm, ifrån den höjd i Öster, där Wi hafve Wårt säte, den Tjugo-ottonde dagen uti Andre Månaden af året, efter Christi Börd, det EtTusende och Ottohundrade.

Carl Johan Gabr: Oxenstierna.
Magistral Capitlets Cantzler.
Constitutions Patent för
St: Andrée Skottiska Logen Nordiske Cirkeln.

 

Capitulations - Akt, för den Lysande St: Andreae Skottiska Logen Nordiska Cirkeln

Sedan Wi Carl, med Guds Nåde, Swerges, Göthes, och Vendes Arf Furste, Hertig af Södermanland, Arfwinge til Norrige, samt Hertig til Schleswig, Hollstein, etc: etc: etc: Svea Rikes Stor Amiral, etc: etc: Den Wisaste Salomos Vicarius, samt högste Befälhafvare och Mästare öfver alla uti denna Nionde frimurare Provinsen varande och därunder lydande, lagligen frie och antagne och förordnade frie Murare Riddare Loger, för godt funnit at de, här i Stockholm, förut arbetande St: Andreae Skottiska Logerna, L'Innocente och Glindrande Stjernan, för alltid tilsluta och uplösa, samt i deras ställe, genom Nådigt Constitutions Bref, dateradt den 28 de dagen uti Andra månaden af året det 1800 de, upprättat, byggt och förordnat en Ny Lysande och Högvördig St: Andreae Skottisk Loge, under Namn af den Nordiska Cirkeln, uti hvilken Wi, alle Wåre käre Bröder, Ledamöterna af nyssnämnda tvänne nu uphörda Loger, til et enda Skottiskt Samfund, genom en förnyad ouplöslig kädja, förenat; Så hafve Wi därjemte aktat nödigt, medelst denna Capitulations-Akt, närmare stadga och utsätta de rättigheter och skyldigheter, som denna Lysande och högvördiga Loge, nu och framgent skall tillkomma, bevara, iakttaga och fullgjöra, nemligen:

1. _: Såsom Salomos Vicarius förklare Wi Oss, at vara denna Logens beständige Ordförande Mästare, och skall detta Ämbete alltid blifva förenadt med Wårt höga Kall, samt beklädas af Wåre Efterträdare, Man efter Man, som til Provinsens högste Befälhafvare och Mästare varda hyllade.

2. _: Dock som Wi Sjelfve, icke alltid kunna hafva tillfälle, denna Logens klubba och arbeten föra, skall En högstuplysd, fri och antagen Murare Riddare och Commendör med röda korset, vara af Oss utsedd och förordnad, at Wårt Ställe företräda, såsom Vicarierande Ordförande Mästare, då Wi ej tillstädes äro; och skall Han bära sit tilhörande Ämbetes hedersteckn om halsen, uti den Skottiska Mästare gradens röda band.

3. _: Ifölje häraf, skall denna Logen, Nordiska Cirkeln, alltid vara den första, af alla denna IX de Provinsens St: Andreae Skottiska Loger, och i sådan egenskap, äga företrädet för alla där nu varande och hädanefter tillkommande Loger af denna Klass. samt förty, uti Provinsens Loge - Matrickel inregistreras uti första Nummern, ibland de öfriga St: Andreae Skottiska Loger af denna Provins.

4. _: Til den Vicarierande Ordförande Mästarns biträde, skall Logen hafva tvänne Deputerade Mästare, hvilka Logen äger utvälja af de Bröder, dem Wi, eller Wåre Efterträdare, såsom Logens Ordförande Mästare föreslå och komma desse ÄmbetsMän at ombytas eller bibehållas, på sätt Allmänna Lagarnas 11: Cap: 3 Art: 2 _: och 22 Cap: 4._ föreskrifva. Warande dessa Ämbetsmän äfven den rättigheten tilärkänd, i fall de äro förtrogne Bröder af St: Andreae Logen, Riddare af purpurbandet, at bära deras Ämbets Smycken, uti samma slags röda band, som för den Vicarierande Ordförande Mästarn är förordnat.

5. _: Likaledes och til arbetets desto lättare bestridande, skall denna Logen alltid vara försedd med tvänne förste Bevakande och tvänne andre Bevakande Bröder, tvänne Secreterare, tvänne Skattmästare, tvänne Ceremoni-Mästare, tvänne Talemän, tvänne Introductions Bröder och fyra Stuarter, alle prydde med de teckn och smycken, som dessa Ämbeten särskildt tilhöra, fästade uti band, som äro af logens färjor; til hälften röda och til hälften gröna. Dock förrättar ingen af de yngre eller Andre i ordningen af desse Ämbetsmän, sit Ämbete i Logen utan då den äldre eller förste är förhindrad; och kommer därföre, vid timande förändringar, bland Logens Ämbetsmän, det ledigt blifvande Ämbetet, efter en afgången äldre Ämbetsman, at återbesättas med den andre eller vicarierande Brodren, men ny Vicarius efter honom at väljas, på sätt 11. Cap: 3. Art: 3, 4, _: _: Allm. Lagarna bjuda och befalla.

6. _: Wid alla Provinsial Convent eller Möten, och vid alla frimurare Ordens Drätsel Wärks Revisioner, så ofta ordningen tillkommer denna Loge at i dessa senare deltaga, skall Logen vara berättigad, at, jemte Vicarierande Ordförande Mästarn, och de tvänne Deputerade Mästarne, som därvid äro sjelfskrifne, äfven förordna fyra Fullmäktige, valde ibland Logens medlemmar, som höra til Salomos förtrogne Bröders antal, och således hafva et dubbelt större antal representanter, än Allm: Lagarna i 19 Capitlet, för alla öfriga Loger medgifva och tillåta.

7. _: Logens årliga högtidsdag skall alltid firas, den 28 de dagen i Andra månaden, hvarje år på hvilken dag de bägge St: Anreae Skottiska Logerna L'Innocente och Glindrande Stjernan, blefvo förenade uti denna nya Loge, under namn af Nordiska Cirkeln.

8. _: Så länge denna St: Andreae Skottiska Loge fullgjör sina plikter, och bemödar sig, at vara et lysande efterdöme för Provinsens öfriga Loger, uti lydnad, arbetsnit och ordning, såsom Dess ändamål kräfver, och som instämmer med Wår rättmätiga fordran och förhoppning, vele Wi hafva Logen därom försäkrat, at icke blifva inskränkd eller förfördelad i sin arbets-krets, genom inrättandet eller förordnandet af någon annan medarbetande St: Andreae Skottisk Loge, uti Stockholm, där denna Logen Nordiska Cirkeln, alltid och orubbadt, kommer at sina värktyg bruka, och frimurareljuset utbreda, uti de grader henne tillhöra, så länge Stora Svenska LandsLogen i denna residensstad har sit hufvudsäte, och Wi eller Wåre Efterträdare härstädes Sjelfve vistas, med hvilka Logen skall förblifva oskiljaktigt förenad.

9. _: Som Logens ofelbara skyldighet är, at i allt hörsamma, efterkomma och värkställa de bud och befallningar, som Wi eller Wåre Efterträdare, genom Stora Landslogen, eller genom de af Oss, i denna Provins, förordnade högstupplysta Directorier för godt finne, komma at directe eller indirecte Henne meddela; Så skall åligga Logens Vicarierande Ordförande Mästare, Deputerade Mästare, Bevakande Bröder och öfriga Ämbetsmän, at ansvara, för Loge Arbetets och ärendernas jemna och laglikmätiga handhafvande och gång, för Logens årliga redogörelser til Provinsens Directorier, för Logeafgifternas riktiga afbördande, och för allt, hvad frimurare Ordens Allmänna Lagar, jemte 1787 års Convents-Beslut, eller senare af Oss utfärdade författningar, om det ena eller andra, bjude och förordna.

10. _: Emedan bägge de förut arbetande St: Andreae Skottiska Logerna L'Innocente och Glindrande Stjernan, hvilka nu tilhopa utgjöra denna Nordiska Cirkeln, redan hvar för sig ärlagt den i Ordens Lagar påbudna Constitutions Afgiften, til Ordens Allmänna Cassa; så varder Logen Nordiska Cirkeln ifrån en slik ny afgift befriad.

11. _: Däremot skall Logen, ofelbart och årligen vidkännas och utbetala följande Tributer, hvilka, vid December månads slut hvarje år, skola til Provinsens Drätsel Directorium, emot Dess quitto, afbördas, neml.

1 o, Den så kallade Johannisdalren, som ärlägges med Tjugofyra skillingar specie, gångbart mynt, af hvarje Lysande St: Andreae Skottisk Mästare, och Utvald - högvördig Lärlinge - Medbroder, som af denna Loge Medlem är, intill des han, uti någon af Provinsens Stuarts Loger blifvit befordrad och flyttad, då denna afgift af en sådan Broder, efter det löpande befordringsåret, på senare stället kommer at upbäras.

2 o, Det så kallade Passagium, som utgjöres af Logen, med Tre R specie, utaf hvarje Receptionssumma, för första eller Lärlinge - Medbroders Graden; Och kan således, ifrån den i Logen fastställda Emottagnings Afgiftens betalande, ingen annan fritagas eller befrias, än betjänande Bröder, jemte sådane, som til Logens omedelbara tjenst och nytta antagas, eller som ifrån afgiften undfått Salomos Vicaries Egen höga och skrifteliga dispens.

3 o, Den så kallade CantzliGebyren eller Contingenten, til Stora Lands Logens Cantzli aflöning, hvilken årligen af Logen utgjöres med tvänne receptionssummor för Lärlinge - Medbroders Graden, och hvilken Contingent, i likhet med de öfriga Loge Tributerna, skall til Provinsens Drätzel och Directorium på förut sagd tid, aflefvereras.

12. _: Til Controll och bestyrkande af alla dessa Logeafgifters riktighet, så til upbörd som til afleverering, skola Loge Skattmästarens räkenskaper och upgifter årligen beledsagas med Utdrag af Logens Protocoller och Matrickel, såsom verificationer, bekräftade af Logens Vicarierande Ordförande Mästare, Deputerade Mästare, och Bevakande Bröder, hvilka, jemte Logens öfrige Ämbetsmän, äro ansvarige för alla afgifternas behöriga och fullständiga afbördande, samt af Secreteraren contrasigneras. I öfrigt skola alla redogörelser och rapporter författas, och till Provinsens Directorier inlämnas, efter de formulärer och grunder, som samma Directorier redan förordnat, eller framdeles kunna för godt finna, Logen föreskrifva.

13. _: Receptionssummornas storlek eller belopp, för St: Andreae Skottiske Lärlinge - Medbroders och Mästare Graderna, må, uppå däromhos Oss gjord underdånig hemställan, enligt Logens beslut af den 26 November år 1800, tils vidare fastställas til Tjugu R specie, gångbart mynt, för hvardera grad, lämpade efter dyrheten på ärforderliga decorationer, och efter behofvet, för Logens tilbörliga underhållande.

14. _: I alla förekommande Mål och omständigheter, hvarom uti Logens Constitutionsbref, i denna CapitulationsAkt, eller särskilda stadgar, icke är utstakadt och förordnadt, skola Ordens Allmänna Lagar rådfrågas och följas, där de kunna tydeligen lämpas, men, i annat fall, våra bud och befallningar i underdånighet inhämtas, och til ofelbar efterrättelse åtlydas.

15. _: Sluteligen skall, af denna CapitulationsAkt, tvänne lika lydande Exemplar, genom Logens försorg författas, hvilka af Vicarierande Ordförande Mästarn, Deputerade Mästarne, Bevakande Bröder och öfrige Ämbetsmän, samt af fyra utaf Logen utsedde Bröder St: Andreae Skottiske Mästare, som äro Logens Medlemmar, egenhändigt underskrifvas, och med hvar och ens tilhörande sigill, samt därunder med Logens Klämma, beseglas och bekräftas, af hvilka exemplar, det ena til Oss och Stora LandsLogen aflämnas, och det andra till Provinsens högstuplysta Loge Directorium.

Gifvet Stockholm, ifrån den höjd i Öster, där Wi hafve Wårt säte, den 28de dagen, uti Andre Månaden, af året efter Christi Börd, det 1801.

Carl
[Stora Svenska Lands Logens Sigill]

Wilh Tornérhjelm
den IX Prov: Stor Secreterare.

Capitulations - Akt för den Lysande St: Andreae Logen
Nordiske Cirkeln.