Nordiska Cirkeln
1012
Nordiska Cirkeln
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 32
nordiska.cirkeln@frimurarorden.se

Nordiska Cirkeln

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Instiftandet av Nordiska Cirkeln
Hertig Carl av Södermanland, sedermera konung Carl XIII förenade de båda logerna l'Innocente och Glindrande Stjernan i den nybildade Skotska S:t Andreas Logen Nordiska Cirkeln den 28 februari 1800. Han hade då, bara drygt två månader tidigare, den 14 december 1799 förenat de båda S:t Johanneslogerna "S:t Jean Auxiliaire" och "l'Union" till Den Nordiska Första S:t Johanneslogen.

Den första S:t Andreaslogen
Den första erkända S:t Andreaslogen i Sverige instiftades den 30 november 1756 under namnet l'Innocente. Bland grundläggarna var kanslisten i utrikesexpeditionen Carl Fredrik Eckleff, hofrådet Johan von Haren och juveleraren Andreas Lijdbergh. Eckleff var den som från utlandet införskaffat de ritualer och andra handlingar som utgjorde grunden. von Haren blev den nya logens förste OM, men han efterträddes redan året därpå av Eckleff, som innehade ämbetet under tio år till 1767. Andreas Lijdbergh tillverkade 1762 ett stormästartecken för logen l'Innocente som senare övertogs av Nordiska Cirkeln och ännu i dag pryder ordförande mästarens bröst.

Logens sista sammaträde före föreningen ägde rum i IV-V graden den 13 februari 1800 under dess OM sedan 8 år greve Eric Ruuth. Totalt hade logen upptagit 640 medlemmar under sin 46-åriga verksamhet.

En ny Andreasloge
Den 8 april 1774 instiftade hertig Carl en ny Andreasloge i huvudstaden, delvis beroende på att l'Innocente under en period fört en tynande tillvaro. Den fick namnet Glindrande Stjernan och hertigen åtog sig själv befattningen som OM.

Efter ett uppehåll i verksamheten 1784-1797 tog arbetet fart under hertigens ledning och bedrevs stor framgång och med många sammankomster - den sista den 15 februari 1800. Logen hade då intagit totalt 210 bröder.

Behovet av förnyelse och stadga
Hertigens livliga intresse för frimureriet betydde oerhört mycket för utvecklandet av det integrerade svenska frimuraresystemet. Ett viktigt led i det arbetet var att skapa en enhetlig och stark organisation, ett annat var att vidareutveckla de olika gradernas ritual.

Hertig Carl skapar Nordiska Cirkeln
För att genomföra föreningen av de båda Andreaslogerna sammankallade hertig Carl logerna l'Innocente och Glindrande Stjernan till gemensam sammankomst i stora frimuraresalen i stamhuset på Riddarholmen den 28 februari 1800. Lärlinge-medbrodersgraden öppnades av vikarierande OM friherre Wilhelm Bennet och hertigen tog till orda. Hans tal är dokumenterat i form av logens "Constitutions-Act". Där stadgas bl.a. hur logen skall styras och hur dess vapen skall se ut.

På årsdagen efter konstituerandet upprättar hertigen en kapitulationsakt för att "närmare stadga och utsätta de rättigheter och skyldigheter, som denna Lysande och högvördiga Loge, nu och framgent skall tillkomma, bevara, iakttaga och fullgjöra". Akten innehåller 15 paragrafer, där konstitutionspatentets föreskrifter upprepas och förtydligas.

Därutöver föreskriver hertigen att Nordiska Cirkeln inte ska inskränkas eller förfördelas genom inrättande av någon annan S:t Andreasloge i Stockholm. Vid Nordiska Cirkelns stiftande upprättades en matrikel där först namnen på alla de 850 bröder som ingått i l'Innocente och Glindrande Stjernan infördes, alltså även de som avlidit. Den första receptionen i NC ägde rum den 25 april 1800, då tre bröder antogs i IV-V graden. Den förste erhöll nummer 851 och denna nummerföljd har bibehållits intill denna dag. Den i december 1996 sist antagne brodern erhöll nummer 12.000. I Nordiska Cirkelns namn har alltså över 11.150 bröder antagits under de gångna 196 åren - i genomsnitt 57 bröder per år - en receptionsfrekvens som håller sig än i våra dagar.

Nordiska Cirkeln idag
Nordiska Cirkeln, eller Den Lysande Skotska S:t Andreas logen Den Nordiska Cirkeln, som det officiella namnet lyder, är en ekonomiskt självständig enhet inom Svenska Frimurare Orden. Logens verksamhet styrs av Ordens allmänna och enskilda lagar.