la Lumière
1063
la Lumière
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

lalumiere@frimurarorden.se

la Lumière

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Vad vill la Lumière?

Syfte
Svenska Frimurare Ordens syfte är människosläktets förbättring. För detta ändamål ger Orden sina medlemmar möjlighet till inre mognad genom de lärdomar som förmedlas genom ritualer och symbolik och som inspirerar till att värna om humanism och människokärlek. Dessa egenskaper i förening med de frimureriska dygdernas utövande har av ålder kallats den Konungsliga Konsten. Genom att främja förvärvandet och utövandet av dessa kunskaper vill Orden medverka till personlig utveckling, människokärlek och brödragemenskap.

S:t Johanneslogen La Lumières syfte är att ge bröderna bästa möjliga start på sin frimureriska vandring genom att ge bröderna möjlighet att lära känna sig själva, uppmuntra till en varm gemenskap mellan bröder och ämbetsmän samt att i de tre Johannesgraderna lägga en grund av kunskap, insikt, nyfikenhet och fascination för vårt frimureri som gör det möjligt att lättare tolka och tillämpa budskapen såväl i Johannesskedet som i kommande grader.

Logearbetet
För att ge bröderna bästa möjlighet att tolka ritualerna skall logearbetet i la Lumière Logearbetet genomsyras av en stämningsfull och varm ritualframställning präglad av seriositet och kvalitet.

La Lumière vill att alla nya bröder snabbt engageras i logearbetet och får kunnig hjälp att fullgöra sina uppdrag på ett snyggt och insiktsfullt sätt och så att de känner sig säkra. Övningar och diskussioner kring varför personer rör sig som de gör skapar förståelse och gör skeendet begripligt. När alla kan sin del ordentligt levandegörs ritualen och bildar en kraft i vilken man kan vila. Språket blir då inte längre bara ord som känns gamla utan växer till en rörelse som söker sig in i människan och påverkar henne. Det gemensamma arbetet svetsar samman bröderna till en grupp. Logearbetet blir roligt och ger en trygghet som är användbar också i den allmänna världen.

Gemenskap
Genom logens lilla format på ca 50-60 bröder, en hög närvaro och det faktum att loger varvas med seminarier ges möjlighet för alla att lära känna varandra vilket ökar gemenskapen. Det är viktigt att den som söker sig till la Lumière kan närvara åtminstone ca tre tillfällen per månad.

Seminarierna
Under seminarierna som äger rum minst en gång per månad får alla bröder möjlighet att träna på att tolka ritualen och en chans att sätta ord på Den Konungsliga Konsten och sitt frimureri, formulera tankar kring sin utveckling och diskutera livsfrågor med andra. Här kan bröderna mötas mer informellt och förenas i ett intresse för andliga, historiska eller rituella frågor.

Historisk profil
La Lumière vill sprida nyfikenhet och fascination inför vår historia. Genom att regelbundet en gång per år genomföra historiska loger i form av instruktionsloger och diskutera ritualens utseende under olika tider, ges bröderna en chans att bättre förstå hur människor tänkte under gångna tider. Det gör att Ordens syfte blir tydligare och ritualens budskap lättare att tillgodogöra sig. Många bröder sitter inne med stora detaljkunskaper i historia. Deras kompetens tas tillvara till glädje för både dem och andra bröder. Detta befordrar jämlikheten mellan bröderna. Logearbetet ökar därmed allas kunskaper och stimulerar nyfikenheten.

Stockholm i november 2009

Christian Storck
Ordförande Mästare