la Lumière
1063
la Lumière
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

lalumiere@frimurarorden.se

la Lumière

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Från idé till färdig loge - en historisk översikt

Bakgrund
Den 11 februari 2002 framförde brodern Mats Ekström, OM i St Erik, i samband med ämbetsmannamöte i S:t Erik en förfrågan från ProvinsialMästaren om det fanns ämbetsmän i S:t Erik som skulle kunna tänka sig att axla uppdraget att skapa en ny Johannesloge i Stamhuset. Bröderna Gösta Sandell och Ulf Lindgren, båda talmän i logen och drivande krafter bakom projektet med historiska loger, reagerade omedelbart och diskuterade redan under aftonen olika idéer med Mats Ekström. Tämligen omgående utarbetades en profil och en verksamhetsplan. Denna förankrades under de följande veckorna hos bröder med lång frimurerisk erfarenhet. Vid diskussioner med Karl-Erik Eriksson, Ordens Administrator och fd OM i S:t Erik, Tom Bergroth, O vid Logedirektoriet, och Ingmar Börjesson, PM i Svea, modifierades verksamhetsplanen på ett antal punkter.

Grundläggare
Arbetsgruppen beslöt i samråd med PM att sända ut ett upprop till alla frimurare boende i Storstockholmsområdet. 2 624 brev skickades under april 2002 ut för att uppmana bröder att bli grundläggare. 98 positiva svar inkom. Vid grundläggarmöte den 29 maj informerades om arbetsgruppens verksamhet och logens profil. Grundläggaravgiften accepterades och fastställdes till minst 800:-. Logens namn beslöts bli la Lumière för att betona logens strävan att återvända till Svenska Frimurare Ordens rötter på 1700-talet. Valspråket valdes till "Känn dig själv" för att betona logens strävan att varje broder skall stimuleras till ökad självinsikt genom samtal med sina bröder. Logen får därför inte bli för stor utan sträva efter ett medlemsantal kring 50 bröder. Grundläggarna uttryckte sin välvilja över arbetsgruppens initiativ och biföll PM's uppmaning att låta gruppen fortsätta sitt arbete i form av interimsstyrelse.

Förberedelsearbetet
Under sommaren 2002 fortskred förberedelsearbetet. Kandidater till ämbetsmannaposterna intervjuades och utvaldes. Samtal fortsatte med Tom Bergroth rörande olika förslag till anpassning av ritualen till ett närmande till 1700-talets sätt att genomföra loger. Planering av logesammankomster i Stamhuset koordinerades med bistånd av Claes Hellqvist, ÖS i Svea.

Den 29 augusti 2002 ägde det andra grundläggarmötet rum i Stamhuset. Då presenterades interimsstyrelsens arbete under sommaren och förslag till framtida ämbetsmän. Därefter undertecknade grundläggarna ansökan till Stormästaren och anhöll att han måtte konstituera och inviga Sankt Johanneslogen la Lumière och utse följande bröder till Förstemän i logen:

OM Studierektor Ulf Lindgren VIII SVEA
FDM Fil. mag Gösta Sandell VIII SVEA
FFBB Komminister Lars-Erik Gardell VIII SVEA
FABB Producent Stefan Duhs IX SVEA
FT Teol.stud Peter Forsberg IV-V NC
FCM Civilekonom Staffan Sjödén IX SVEA
FS Civilingenjör Johan Meiton III S:t Erik
FIB Överläkare Eddie Persson III S:t Erik
FA Tandläkare Staffan Löfgren IX SVEA


I slutet av september hade alla grundläggare skrivit under ansökan om att få grunda en ny S:t Johannesloge och den sändes till Stormästaren. Därefter skickades ansökan på remiss till direktorierna. Stormästaren fattade beslut i frågan i samband med Högsta rådets möte i december 2002 och beslöt att inviga logen den 15 februari 2003.

Under tiden förberedde sig ämbetsmännen. Den 16 september ägde ett första ämbetsmannasammanträde rum där centrala grundfrågor avhandlades. Dessa samtal fortsatte den 14 oktober och den 2 december då alla samlas för socialt umgänge på kulturhistoriskt intressant plats i Stockholm. Under november och december inleddes repetitionerna i första graden.

Invigningen
Lördagen den 15 februari 2003 ägde den storslagna invigningen rum i Johannessalen i Frimurarordens Stamhus. Över 200 bröder från Malmö, Linköping, Falun, Luleå och hela Storstockholmsområdet samt 11 R&K, ett 20-tal OM:are och O:e hade samlats för att övervara ceremonien. Stormästaren Anders Fahlman ledde själv invigningen.

Under invigningen spelades musik från 1700-talet. Ämbetsmännen utgick för att införa Stormästaren till Romans Golovinmusiken, skriven till Bååtska palatset 1728. Därefter blev det Agrell, Naumann och Kraus. Uttågsmusiken var Kraus Riksdagsmarsch från 1789. Därmed inramades ceremonien av musik från att frimureriet kom till Sverige och fram till att vår nuvarande ritual nästan var färdigutvecklad.

Vad hände sedan?
Under de fem första åren sedan invigningen recipierade 70 sökande i första graden, varav ca 20 sökte till Orden från Internet. Brödernas stora aktivitet och hängivenhet gör att diskussionen på seminarier och vid brödramåltiden snabbt blir ärlig och djuplodande. La Lumière har verkligen blivit en loge där frimureriet står i centrum, och ritualen den kraft som skapar personlig utveckling och gemenskap mellan bröderna.
Under åren har la Lumière genomfört fem historiska loger och visat hur lärlingegradens ritual sett ut 1756, 1780 och 1800, hur mästargradens ritual förändrats under 1700-talet samt hjälpt St Erik vid logens 250 års jubileum med en historisk kavalkad. Under den historiska logen 2007 samlades över 140 intresserade bröder från hela östra Sverige, huvudsakligen yngre Johannesbröder. La Lumière har även besökt Östgöta provinsialloge och höll historisk loge i Norrköping och i de anrika lokalerna i Medevi Brunn.