la Lumière
1063
la Lumière
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

lalumiere@frimurarorden.se

la Lumière

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Bröder och ämbetsmän

Nya bröder
Det är av vikt att den sökande möter fler bröder än sina faddrar - inte för att han skall bli bedömd utan för att han själv skall ha en större möjlighet att lyssna till andra frimurare och, utifrån deras beskrivning av vad frimureriet gett dem, få ett bredare underlag för att besluta sig för att fortskrida med sin ansökan. OM utser därför två mästarbröder som möter den sökande. Dessa skriver sedan en kortare rapport till OM där de redogör för sina intryck.

Den sökande skriver en personlig presentation (ca 1 sida) där han beskriver sin utveckling som människa och sina mål för framtida personlig förändring. Denna text läses upp inför logens bröder så att de alla lär känna den sökande lite bättre.

Med detta förfarande framhäver vi allvaret i inträdet, ger logen en gedigen kunskap om den sökande, samt understryker att bröderna lärt känna den sökande i förväg och nu inväntar hans ankomst. Detta innebär emellertid inte att faddrarnas roll och betydelse förminskas. Faddrarnas ansvar och känslomässiga band till den sökande understryks bl a av att faddrarna i princip alltid är aktiva under receptionen.

Under logens första fem verksamhetsår recipierade 70 bröder i lärlingegraden. Majoriteten av dem var påfallande unga, ca 25-35. Detta gjorde de äldre bröderna desto mer värdefulla. Blandningen av olika åldrar och yrkesroller har skapat en stor dynamik och energi i logen, samtidigt som en sårbarhet är uppenbar eftersom många av de yngre bröderna ofta har överfulla agendor med barnpassning, övertidsarbete och utlandsresor.

Befordran
För befordran krävs närvaro på minst sju loger, fem seminarier samt att de tre reflexionerna hållits. För befordran till grad III är det även ett krav att man minst närvarat på 2 loger i grad II. För befordran till grad IV-V (alltså förpassning till Andreasskedet) är det även ett krav att man av de sju logerna närvarat på 4 loger i grad III.

Dessa krav skiljer sig från övriga i Stamhuset verkande Johanneslogers regler för befordran. Genom att vara tydlig och motivera skillnaderna med hänvisning till logens profil hoppas dock la Lumière att denna särprägel ses som berikande för Stockholmsfrimureriet.

Ett uttalat mål för logen är att mästarebrodern om möjligt engageras som medlem i en arbetsgrupp eller som ämbetsman. Därmed bärs ansvaret för logen av ett större antal bröder och rotationen ökar.

Ämbetsmän
Majoriteten av ämbetsmännen har själva recipierat i la Lumière och identifierar sig med logens målsättning. Det är en påfallande ung ämbetsmannagrupp med en snittålder på ca 45 år. Efter att den grupp som startade logen hade fullgjort sin tid på sex år lämnade de över till nästa grupp med ämbetsmän av OM, DM och BB. Denna överlämning har gjorts ytterligare en gång och även nu står en grupp av duktiga och vältränade ämbetsmän på tur att axla bördan. Ingen som helst oro finns därför för kontinuiteten.