Adolf Fredrik
1133
Adolf Fredrik
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 50
adolf.fredrik@frimurarorden.se

Adolf Fredrik

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den 10 januari 1998 invigdes S:t Johannesloge Adolf Fredrik av förutvarande stormästaren Gustaf Piehl. Logens första Ordförande mästare och initiativtagare var Lennart Mattsson.

Invigningen innebar ett trendbrott i och med att det var mer än 200 år sedan en Johannesloge senast bildats i Stockholm. Det är mycket stimulerande att se den aktivitet som idag finns för att bilda nya loger och deputationsloger i Stockholmsområdet. Jag är övertygad om att bildandet av Adolf Fredrik i Stockholm även i ett längre perspektiv kommer att visa sig vara en betydelsefull händelse i vår ordens långa historia.

Vårt ursprung
Vår loge har tagit sitt namn efter Konung Adolf Fredrik som på sin namnsdag den 23 juni 1753 åtog sig "öfvermästarskapet öfver alla frimuraresamhälden i riket". Konungen "antog också sjelf styrelsen öfver en S:t Johannesloge uti Stockholm". Det var alltså logen Adolph Fredrich som nu kom till och flera forskare anser det troligt att det var Gardeslogen som bytte namn men det finns inga klara belägg för påståendet. Logen som ibland kallas Kungalogen kom att verka mellan åren 1753-1775.

Logens valspråk är Tradition, kunskap och förnyelse
Den tidsmässiga bryggan mellan Kungalogen och nuvarande Adolf Fredrik är nästan 225 år. För att kunna förena Tradition (dåtid) och Förnyelse (nutid) måste vi Johannesbröder, grundläggare och ämbetsmän länka samman frimureriskt tänkande från 1700 talets mitt med vad som fordras av dagens frimurare i IT-åldern. Denna utmaning gäller inte bara vår loge utan i allra högsta grad hela vår orden.

Tradition innebär att
Ritualerna skall följas på ett stilfullt, levande och engagerat sätt. Vi arbetar efter vår nuvarande ritual utan avvikelse. Andra loger avviker med logedirektoriets tillåtelse i olika avseende från gällande ritual. Hos oss kan du uppleva ritualen i dess nuvarande form.

Ordens ideologiska grunder ska förvaltas så att vårt budskap blir en brygga mellan gångna och kommande generationer av frimurare.

Kunskap innebär att
En logekväll i Adolf Fredrik ska ge ny eller fördjupad kunskap om frimureriet och om oss själva. Vi ska ha föredrag eller längre talmanstal som sedan diskuteras i samband med brödramåltiden. Vi ska bedriva en intressant studieverksamhet för medlemmar och ämbetsmän.

Men lika viktigt är att den samtidigt ger möjlighet att fördjupa vänskapen mellan bröderna och att den upplevs som trevlig av bröderna. Vi vill att samvaron ska präglas av enkelhet och folklighet.

Förnyelse innebär att
Den del av vår verksamhet, som inte är ritualbunden eller rör våra ideologiska grunder, skall anpassas till tidens villkor och brödernas behov. Vi vill ge brödernas nära och kära större möjlighet att delta i icke ritualbunden verksamhet så att familjen också kan känna en gemenskap med orden. Denna verksamhet går under samlingsnamnet Klubb AF.

Vi ska vara det naturliga alternativet för bröder som flyttar till Stockholmsregionen. Bland ämbetsmän och grundläggare finns en stor del som har sina frimureriiska rötter från andra delar av landet. Vi vill fortsätta att utnyttja den kunskapen i vårt förnyelsearbete samtidigt som det är viktigt att vi tar till oss våra Johannesbröders erfarenheter och synpunkter i vårt förnyelsearbete.

Vi ämbetsmän vill göra SJL Adolf Fredrik känd som Den välkomnande logen.

20-årsjubileum 2018
Den 5 maj 2018 firade logen sitt formella 20-årsjubileum. Många av logens nuvarande och förutvarande medlemmar fanns på plats tillsammans med ämbetsmän, förutvarande ämbetsmän. En dag då bröder ur alla grader fanns representerade, från johanneslärlingar till Riddare & Kommendörer med Röda Korset. 

Dagen och jubileumsåret till ära har en jubileumsskrift tagits fram, som speglar arbetet med logens tillblivelse och åren som därefter följt. Läs gärna skriften genom att klicka på länken här:

SJL Adolf Fredriks 20-årsjubileumsskrift

Vikten av att bry sig om
Bry dig om vad som sker i vår oroliga värld och i vårt land. Bry dig om dina medmänniskor. Bry dig om dina frimurarbröder och särskilt de bröder som du är fadder för. Bry dig om dina nära och kära. Lev dagligen i enlighet med våra fyra frimurardygder. Det gäller att ta ställning och arbeta för våra ideal inte bara inom våra murar utan framför allt i den allmänna världen om vi ska kunna bli frimurare. I loge och brödraförening hämtar vi kunskap, kraft och inspiration för att klara vår stora frimuregärning i den allmänna världen.

Vår Orden framhåller som en av våra fyra dygder nödvändigheten att iakttaga försiktighet. Detta gäller inte bara för oss själva utan också med tanke på hur vi agerar emot andra i vår omgivning. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte genom ovarsamhet i tal eller handling skadar andra och därigenom kränker deras rätt. Vi frimurare måste vara omtänksamma, vi måste bry oss om våra medmänniskor. Vi måste visa oss pålitliga i tanke, ord och handling, ja i tanke, ord och handling. Alf Henriksson en av ordets mästare har skrivit om ordens betydelse i följande lilla strof:

   Ett ord som en människa fäster sig vid
   Kan verka i oberäknelig tid
   Det kan framkalla glädje till livets slut
   Det kan uppväcka obehag livet ut
   Ja, det påverkar livet på jorden
   Så slarva inte med orden