Östgöta Provinsialloge
4011
Östgöta Provinsialloge
Klostergatan 11
582 23 LINKÖPING

013-24 86 41
opl@frimurarorden.se

Östgöta Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Tiden före 1912
I över l00 år var det frimureriska arbetet förlagt till det så kallade Stenhuset; en gammal skolbyggnad vid Domkyrkan. Behovet av ett större och ändamålsenligare frimurarehus gjorde sig emellertid alltmera gällande. Första steget mot att förverkliga detta var förvärvet år 1898 av markområdena nr 86 och 87 i S:t Lars kvarter.

Snart nog framkom önskemål om uppförande av en gemensam loge- och hotellfastighet, för vilket den inköpta tomten inte var tillfyllest. Den försåldes 1907 samtidigt med att en ny förvärvades i S:t Lars kvarter, nuvarande Boas nr 1. Två år dessförinnan hade Stenhuset försålts med rätt för logen att få disponera sina lokaler fram till det nya ordenshuset stod färdigt.

En av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin i Lund upprättad ritning till en loge- och hotellbyggnad antogs. Den 20 mars 1912 stod fastigheten färdig för invigning. Invigningsförrättare var H M Konung Gustaf V.

Tiden 1913 - 1998
Redan under senare delen av 1920-talet gjordes framställningar om utökning av hotellets lokaler men först år 1939 beslöts att bygga till vintermatsalen - pelarsalen - sommarmatsal och veranda samt tillbyggnad av tre resanderumsvåningar ovan pelarsalen jämte ombyggnad av konsertsalen.

Söndagen den 18 oktober 1942 utbröt brand i vindsvåningen. Härvid brandskadades resanderummen i översta våningen och vattenskadades underliggande våningar, bland annat Johannessalen. Byggnaden återställdes mycket snabbt.

Hotelldelens tillbyggnad på S:t Larsgatan genomfördes i början av 1970-talet och frimuraredelen och hotellannex på Klostergatan under åren 1982-83. Med annexbyggnaden tillfördes 89 resanderum i fem plan, en frimurarmatsal, en matsal - konferenslokal, tre konferensrum, samtliga i bottenplanet, samt motionslokaler, bastu mm i källarplanet.

Under åren 1986-1988 byggdes i anslutning till den befintliga verandan en särskild dansbana medmusikestrad, vilket innebar att matsalen - pelarsalen - kunde utökas. Den nedre konsertsalen byggdes om till ett nytt kök.

Frimuraresamhällets investeringar i byggprojekten under sju-årsperioden 1982-88 uppgick till ca 38 miljoner.

Petrirummet - vårt sällskapsrum - som tidigare var kontorsutrymme, iordningställdes år 1997 tack vare en generös donation av makarna Marga och Tore Petri.

Ombyggnaden 2006-2007
Under perioden 2006-2007 har Frimurarhuset genomgått en omfattande renovering och ombyggnad. Denna insats har huvudsakligen berört hotelldelen, men har även resulterat i att Frimurarsamhället fått en ny matsal, Frimurarsalen, belägen i plan två i Vasaflygeln. Arbetet har skett i etapper så att hotellets verksamhet har kunnat fortgå under hela ombyggnadstiden

De ombyggda och renoverade utrymmena har successivt kunnat tas i bruk och i januari 2008 har entreprenaden helt kunnat avslutas. Hotellets restauranger har nu förlagts till de lokaler där ursprungligen restaurangen och caféet låg då huset en gång byggdes, dvs. i hörnet Vasavägen - S:t Larsgatan och utmed S:t Larsgatan. Denna placering medför fördelar både vad det gäller tillgängligheten för gäster och närheten till kökets placering. Den gamla hotellingången har åter tagits i bruk som ingång till restaurang och bar. Receptionen är numera belägen mitt emot huvudingången till hotellet, varvid personalen har direkt uppsikt över vad som händer och sker i anslutning till hotellingången.

Ett annat område av betydelse för den rationella driften är att praktiskt taget all maskinell utrustning inom hotellet har bytts ut. Bl.a. har den gamla värmecentralen bytts ut och kompletterats för att eliminera risk för uppkomst och spridning av legionellabakterier. Flertalet fläktaggregat är nya. Den tekniska driften övervakas och styrs effektivt via ett nytt datoriserat styr- och reglersystem. Flertalet rörsystem har emellertid bevarats.

Komforten har ökats på flera sätt. Som exempel kan nämnas förbättrad ventilation, ljudisolering och temperaturreglering. Bland annat har en ny fjärrkylcentral installerats. Åtgärder i hotellrum har också medfört en allmän standardhöjning. Tillgängligheten har förbättrats i bottenplanet genom att nivåerna har samordnats till en nivå. Huvudentrén har försetts med hiss. Samtliga ”publika” lokaler har lokaliserats till bottenplanet – reception, lobby, konferensrum och restauranger. Vid renoveringen har vissa karaktärer i de olika byggnadskropparna bevarats. Ett exempel är den gamla festvåningen som gjorts om till gästrum men där tidstypiska byggnadsdetaljer har bevarats i rummen, t.ex. väggpaneler, hålkäl, fönster, radiatorskydd. Ett annat exempel är Pelarsalen, vars karaktär bevarats. Även i passagen förbi Pelarsalen har den tidstypiska karosseripanelen på väggar och pelare bevarats.

Som en följd av det utökade utrymmet för i konferensrum bottenplanet lämnar Frimurarsamhället den s.k. Frimurarmatsalen i Klosterflygeln. Den har blivit en del av den utvidgade konferensavdelningen. Som ersättning har inrättats en ny matsal på plan två i Vasaflygeln, ett utrymme som ligger i anslutning till Frimurarsamhällets logelokaler. Den nya matsalen är stor och rymmer omkring 180 sittande gäster. I normalfall delas lokalen i två delar; en del för måltider som rymmer omkring 90 personer och en del för samvaro och eftersits.

Ombyggnaden har medfört att hotellet har fått utökade lokaler för konferensverksamhet och Frimurarsamhället har fått trivsammare samvaro- och måltidsutrymmen.

Frimurarehuset i Linköping
1/1