Orion
4053
Orion
Besöksadress:
Stora Torget 5
Postadress:
Stora Torget 5
572 42 OSKARSHAMN

072-365 74 04
on@frimurarorden.se

Orion

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Under 1870-talet fanns i Oskarshamn med omnejd ett drygt femtiotal frimurare tillhörande olika frimurareloger, framför allt S:t Johannes logen Carl i Kalmar.

Bland dessa bröder fördes ett resonemang om att skapa en frimurarloge i Oskarshamn. Någon gång i början av 1879 träffades ett antal målmedvetna frimureriskt intresserade borgare och beslutade att hos den Styrande Mästaren, Konung Oscar II försöka utverka tillstånd att i den unga staden Oskarshamn få inrätta en S:t Johannes loge. Detta var ett djärvt och samtidigt framsynt beslut av dessa bröder i den lilla och unga staden Oskarshamn med 2.500 invånare och som endast haft sina stadsrättigheter i 24 år och så sent som 1876 fått en egen kyrka i staden. Vid denna tid fanns i Sverige endast 2 frimurarloger utanför residensstäderna - Norrköping och Skövde. Begäran bifölls och redan samma år inköptes en tomt och grundstenen till vår logebyggnad kunde läggas. Beslutet var som sagt djärvt, man startade projektet utan pengar i kassan, men genom generösa bidrag, obligationslån, banklån, och växlar klarades ekonomin ut.

Den 1 december 1880 undertecknades en konstitutionsakt av Hans Maj:t Konung Oscar II och den 9 december 1880 invigdes byggnaden, samtidigt som S:t Johannes logen Orion invigdes och konstituerades av Provinsial Mästaren Magnus Huss. Som logens förste OM installerades kaptenen vid Kalmar Regemente, sedermera översten och RokmRK Carl Gustaf Hult.

Kostnaden för byggnaden uppgick till omkring 34.000 kronor - motsvarande c:a 2 miljoner i dagens penningvärde, och de frivilliga bidragen till c:a 10.000 kr - motsvarande närmare 600.000 kr idag. Logen hade i begynnelsen drygt 54 medlemmar, ett antal som snabbt ökade till följd av det stora intresse för frimureriskt arbete som fanns i länets mellersta och norra delar och 1890 - efter 10 års verksamhet - fanns 145 medlemmar.

Logebyggnaden är belägen vid Stora Torget i Oskarshamns centrum och är uppfört i klassicistisk stil med rusticerad bottenvåning, gesims vid takavslutningen, rundbågsfönster och pilastrar med joniska kapitäl. Arkitekt var John Löfmark, som under slutet av 1800-talet satte sin prägel på delar av Kalmar stadsmiljö. Den vackra Johannessalen har en utformning som påminner om antikens tempelbyggnader med en stjärnhimmel, som föreställer den stjärnbild, som fanns över Oskarshamn vid invigningen den 9 december 1880. Under husets första 100 år brukades lokalerna endast av frimurarna.

Fastigheten ägs av S:t Johannes logen Orion och förvaltas sedan 1980 av en ekonomisk förening. I fastigheten har förutom Orion även brödraföreningen De Tre Stjärnor verksamhet.

För ytterligare information kontakta logens nuvarande Ordförande Mästare Anders Rapp, tel. 070-338 69 49 eller FS Anders Jarkiewicz, tel. 0491-611 65 eller skriv eller e-posta till logen: S:t Johannes logen Orion Stora Torget 5 572 31 Oskarshamn on@frimurarorden.se

Logebyggnaden
1/1