Diorit
4064
Diorit
Besöksadress:
Strömsgatan 20 A
Postadress:
Strömsgatan 20
593 30 VÄSTERVIK

0490-12134
dio@frimurarorden.se

Diorit

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Tisdagen den 25 maj 1909 bjöds sex frimurarebröder hem till dåvarande postmästaren Johan Collin (IX), för att diskutera bildandet av en frimuraresammanslutning i Västervik.

Den 5 juni samma år kallades 29 bröder till ett sammanträde, med Collin, som ordförande.

Man beslöt att en hemställan skulle göras, att få bilda en brödraförening benämnd Westerviks Brödraförening.

Efter smärre justeringar av stadgarna, meddelade Ordens Kansler i skrivelse till Provinsial Mästaren i Östgöta Provinsial Loge, att V.S.V. behagat godkänna stadgeförslaget, att tills vidare gälla i avvaktan på utarbetande och fastställande av gemensamma stadgar för samtliga frimurareföreningar i riket.

Den 11 oktober 1910 hade så Västerviks Brödraförening sitt första sammanträde.

Sammanträdena hölls under enkla och anspråkslösa former och kontakten med Provinsiallogen och de styrande organen i Stockholm var de första åren ytterst sparsam.

År 1913, när nya och mera innehållsrika generella stadgar för Brödraföreningen blivit fastställda och föreningen fått tillstånd att även arbeta i Andreas-graderna, började en glädjande utveckling. En nyinflyttad källarmästare, Karl E. Ekegren, bidrog i högsta grad till framgångarna. Han hade en enastående förmåga att inspirera och entusiasmera till djupare inträngande i frimureriets väsen.

I början av sin verksamhet hyrde föreningen en lokal av Odd Fellow-logen i Västervik.

Tyvärr fyllde inte lokalen fullt ut gällande föreskrifter om logerummets utformning, vilket man anmärkte på vid 1920 års visitation. Först 1929 kunde frågan lösas på ett tillfredsställande sätt. Då bildades Fastighetsföreningen Eystrasalt m.b.p.a., med uteslutande frimurarebröder som delägare.

Den nya, egna lokalen, som invigdes på hösten 1930, var belägen i kvarteret Trakteraren. De förbättrade förutsättningarna medförde att den ursprungliga Brödraföreningen kunde förvandlas till Västerviks Andreasförening, vilken arbetade i grad IV-V och VI.

På 1960-talet såldes så fastigheten till företaget Riksbyggen som planerade en omfattande byggnation i kvarteret. I den fastighet som uppfördes blev fastighetsföreningen Eystrasalt bostadsrättsinnehavare.

År 1967 kunde man inviga de nuvarande lokalerna i kvarteret Trakteraren med adress Strömsgatan 20.

Västerviks Andreasförening bytte 1999 namn till Brödraföreningen Diorit, som fr o m 2005 arbetar även i kaptielgraderna VII och VIII.

Namnet Diorit kan knytas såväl till orten Västervik som till frimureriet. Diorit är en eruptiv (magmatisk) djupbergart, som i naturligt skick är mörk, finhuggen blir den grå men polerad är den svart. Den har inom stenindustrin kallats för svart granit, ett namn som även använts för diabas, vilken dock är en eruptiv gångbergart med annan mineralsammansättning.

Den första brytningen av diorit i Sverige påbörjades på 1800-talet i Västervik, i området runt sjön Gagaren. Bergarten är lättbearbetad och blev mycket eftertraktad. Naturligtvis var också granit oerhört viktig, då den fanns i större volymer. Stenhuggeriet är en av Västerviks äldsta industrigrenar.

Ur frimurerisk synvinkel kan bearbetandet av stenen föra tanken till människans bearbetande och utveckling av personligheten.

Antalet medlemmar i Brödraföreningen Diorit är (2017) ca 160, varav flertalet är bosatta i Västervik och Vimmerbyområdet.

Det område i Sverige som har flest frimurare i förhållande till mängden manlig befolkning är Vimmerby, vilket bör kunna förklaras med den goda sammanhållning som råder mellan bröderna.

Sedan 2017 är det Jörgen Jonsson som tjänstgör som Ordförande i Brödraföreningen och svarar för att bröderna ges goda möjligheter till förkovran i den konungsliga konsten. Ritualerna vid gradgivningarna ger ju främst en form, vars innehåll och betydelse det åvilar brödraföreningarna att belysa.

Ämbetet som Ordförande i Brödraföreningen har sedan starten 1910 innehafts av tio bröder:

1910 – 1912 Collin Johan, Postmästare
1912 – 1932 Back Carl Emil, Konsul
1932 – 1944 Holmberg, Erik Gustav Harald, Disponent
1944 – 1948 Larsson, John Leopold, Grosshandlare
1948 – 1961 Carlsson, Pehr, Direktör
1961 – 1968 Vult von Steijern, Nils, Ingenjör
1968 – 1976 Hanström, Erik Karl-Gustav, Överläkare
1976 – 1988 Nydén, Bengt Evert, Direktör
1988 – 1994 Wiegner, Kurt, Överläkare
1994 – 2002 Westberg, Nils, Skoldirektör
2002 – 2011 Nimhed, Olof, Adjunkt, Museichef
2011 – 2017   Bo Lundgren, Rådman
2017 –            Jörgen Jonsson, Gymnasiechef

För ytterligare information är Du välkommen att kontakta Brödraföreningens nuvarande Ordförande Jörgen Jonsson,
070-3844353

eller FS Håkan Flenhagen
0490-15580

eller skicka e-post till: dio@frimurarorden.se