De Tre Stjärnor
4054
De Tre Stjärnor
Besöksadress:
Stora Torget 5
Postadress:
Stora Torget 5
572 42 OSKARSHAMN

0491-181 94
dts@frimurarorden.se

De Tre Stjärnor

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

De Tre Stjärnor - femtiofem års arbete i brödraförening

S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn firade år 2006 sitt 125-års jubileum. Det vittnar om en imponerande tid av över 125 års frimureriskt arbete i Oskarshamn. Under knappt hälften av denna tid, under de sista 55 åren har Oskarshamns Andreasförening, sedermera Brödraföreningen De Tre Stjärnor, utgjort en omistlig del i detta arbete.

Beslutet om bildande av en S:t Andreasförening i Oskarshamn fattades den 29 mars 1951. Vid detta tillfälle var DPM i ÖPL överste Gustaf Smith jämte OM i S:t Johanneslogen Orion bankdirektör Tor Björnberg samt ett stort antal bröder närvarande. Under sammanträdet utsågs till ordförande disponent Algot Ullman och till vice ordförande direktör Gert Sederholm. Drygt ett år senare den 24 maj 1952 skedde den högtidliga invigningen i närvaro av bl.a. RokmRk professor Th A E Odenkrantz, provinsialmästaren för Östgöta Provinsialloge, RokmRk generalmajor A Lagerfelt samt den nyss nämnde deputerade provinsialmästare för Östgöta Provinsialloge överste Gustaf Smith.

Föreningens förste ordförande Algot Ullman kom att inneha sitt ämbete endast under ett år då han 1953 avled efter en kort tids sjukdom. Sedan dess har föreningen haft sex ordföranden av vilka fem fortfarande är aktiva i brödraföreningens arbete:

Ordförande Tidsperiod
Algot Ullman 1952-1953
Gert Sederholm 1953-1966
Gösta Nordenbrink 1966-1982
Åke Nordgren 1982-1991
Birger Nielsen 1991-1998
Dag Stenfelt 1998-2004
Thomas Holmér 2004-

 

En milstolpe i Oskarshamns 125-åriga frimurarhistoria var när Andreasföreningen i mitten av 90-talet omvandlades till brödraföreningen De Tre Stjärnor med möjlighet att arbeta också i kapitelgraderna VII och VIII. En stor och kostnadskrävande satsning för vårt frimuraresamhälle som dock blev verklighet tack vare dåvarande ordföranden Birger Nielsens mycket målmedvetna ledning samt ekonomiskt stöd från ÖPL och Prins Bertils Frimurarefond. Medlen från Prins Bertils fond innefattade restaurering och nyinskaffande av alla textilier inom Oskarshamns frimurarsamhälle, vilket också kom S:t Johanneslogen Orion till del. Övergången till att arbeta också i kapitelgraderna genomfördes utan fadderförening, men med stort stöd av RokmRk Ordens Stormarskalk Tom Bergroth och Norrköpingsbrodern Holger Ekroth. Den sistnämnde sydde själv alla textilier för VII:e och VIII:e graderna och skänkte därtill ett kapitelsvärd till brödraföreningen DTS.

I brödraföreningens handskrivna ämbetsmannabok finns imponerande drygt 205 ämbetsmannaposter nertecknade. Ett sätt att något belysa föreningens historia kan vara att lyfta fram några av dessa ämbetsmän. En av dessa är brodern Lars Svanholm som under drygt 10 års tid innehade olika ämbeten (ACM 1979-1982, FCM 1982-1984, AABB 1985-1987, AFBB 1988 samt FABB 1989). Broder Lars kämpade under sina sista levnadsår mot en svår sjukdom men var ändå fast förvissad om att fortsätta sitt engagemang inom brödraföreningen. Han tackade därför 1989 med glädje ja till ämbetet som förste andre bevakande broder, men fick endast några månader senare för alltid nedlägga sina jordiska verktyg. Broder Lars Svanholms strikta och klanderfria sätt att genomföra sina ämbetsmannauppgifter är väl omvittnade. Detsamma gäller hans sinne för humor, practical jokes och glada skratt. Att efter en väl genomförd julsammankomst få utbyta ämbetskläderna till en tomtedräkt och under brödramåltiden uppmuntra bröderna med tomtebesök och utdelande av klappar, det fick broder Lars att trivas som bäst. Broder Lars Svanholm var också en praktiskt sinnad man som bl.a. färdigställde trappan och rampen längs logehusets östra gavel som med sina inlagda elslingor sedan dess troligen räddat många bröder under mörka vinterkvällar från halkolyckor och besvärande höft- och lårbensbrott.

En annan av de ämbetsmän som för alltid har skrivit sitt namn i föreningens historia, är broder Everth Bringholtz som under högtidsdagen 2005 avtackades efter 27 år som ämbetsman fördelade i två ämbetsperioder (ACM 1970-1976, AABB 1977-1979, AFBB 1980-1982, , FABB 1982, 1998-1999, FFBB 1983-1987, 1999-2005, vO 1988-1990). Broder Everths stora erfarenhet och plikttrohet har varit av stor betydelse för brödraföreningens arbete under de sista drygt 35 åren!

I en brödraförening där inga receptioner genomförs vilar ett stort ansvar på föreningens talmän. En stor del av sammankomsten vilar på föredraget och dess innehåll. Också här har Brödraföreningen varit välsignade med kunniga bröder. Föreningen har under sin 55-åriga historia haft 11 talmän varav de flesta under en period av 2-8 år. Två utmärker sig med 12 respektive 14 år som talmän, nämligen prostarna Stig Franzén och Leif Norrgård. Den redan under sin livstid legendariske Stig Franzén kommer i Oskarshamn framför allt ihågkommas som grundare av stadens folkhögskola med bl.a. utbildning av kyrkomusiker. Historierna om broder Stig skulle kunna fylla en hel bok. Hos alla dem som någon gång mött honom lär han för alltid finnas kvar i minnet. Stig Franzén innehade utöver sina tolv år som talman också under nio år ämbetet som vice ordförande i vår brödraförening. Sedan 14 år är så kontraktsprosten Leif Norrgård br.f. DTS:s talman. Han är sedan ett år tillbaka också Prior i Östgöta provinsialloge. Det är lätt att bli hemmablind och bortse från vilken tillgång detta är för vårt frimureriska arbete. Broder Leif är en ofta anlitad talare främst i den allmänna världen men också i flera skilda sammanhang inom den frimureriska världen och då främst inom den 4:e fördelningen. Att flera gånger varje termin ”på hemmaplan” få ta del av hans skickliga framförande och stora kunskaper om den konungsliga konsten betyder mycket för det frimureriska arbetet i Oskarshamn. Detta gäller såväl för Orion som för De Tre Stjärnor.

I minnenas bibliotek kan ytterligare en liten händelse 1992 lyftas fram. I samband med DTS:s 40-års jubileum anlitades den unge Oskarshamnspojken David Bergström för att med ackompanjemang av sin fader Lars-Olof Bergström underhålla med violinmusik under den efterföljande festmåltiden i Sparbankens lokaler. Detta skedde bl.a. i närvaro av RokmRk sedermera Ordens stormästare Gustaf Phiehl som blev mycket imponerad och tipsade dåvarande ordföranden Birger Nielsen om att för Davids räkning ansöka om ett stipendium hos Svenska Frimurare Orden. Så skedde och samma år mottog David 1992 års största stipendium på kronor 25.000 från Svenska Frimurare Orden för fortsatta musikstudier. Säkert ett viktigt steg för David på vägen till den skickliga konsertviolinist han idag är verksam som.

Brödraföreningen De Tre Stjärnor med sina årliga 10 sammankomster (sedan 1952 drygt 500 st), föredrag och efterföljande brödramåltider spelar definitivt en omistlig och mycket viktig roll. För oss Oskarshamnsbröder med långa resor till Linköping och ÖPL:s loger som följd, innebär möjligheten att i hemstaden kunna förkovra sig också i Andreas- och kapitelgraderna oerhört mycket. Brödraföreningen De Tre Stjärnor har sedan några år ett nära samarbete med S:t Andreaslogen Gustaf Adolf i Kalmar med resor och besök hos varandra flera gånger per år.

Thomas Holmér

Ordförande
Br.f. De Tre Stjärnor