Värmländska Provinsiallogen
5011
Värmländska Provinsiallogen
Besöksadress:
Tingvallagatan 15
652 25 KARLSTAD
Postadress:
Västra Torggatan 14
652 25 KARLSTAD

054-14 40 80
vpl@frimurarorden.se

Värmländska Provinsiallogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Det har hävdats att frimureriets introduktion i Karlstad har samband med det s k Assambléhuset.

I huset fanns de lokaler där de tidigast kända frimurarsammankomsterna skall ha hållits. Huset brann upp och förstördes i grunden vid den stora branden 1865 då största delen av Karlstad lades i aska. Från frimurarelogernas lokaler räddades endast några få inventarier, däribland S:t Johanneslogens altare vilket en gång tillhört Svenska Armens Loge i Greifswald.

Värmländska Provinsiallogen räknar sitt ursprung från den Stuartsloge som instiftades den 6 september 1811 vilken upphöjdes till Provinsialloge den 4 april 1874 genom ett konstitutionspatent utfärdat av konung Oscar II. Värmländska Provinsiallogen är Femte Fördelningens Kapitelloge vari ingår alla övriga loger och brödraföreningar i Värmland, Närke, Dalarna och Dalsland.

Från mitten av 1900-talet växer frimureriet inom fördelningens område varvid flera loger och brödraföreningar bildas.

Frimurarhuset i Karlstad har, i sin nuvarande form, fungerat som hemvist för frimureriet i Värmland sedan 1869. Byggnaden uppfördes mellan åren 1867 - 1869 efter ritningar av arkitekten J F Åbom.

Genom ombyggnationen 1912 ändrades Frimurarhusets fasad och takhöjd vilket gav huset en större harmonisk balans samtidigt som man skapade utrymme för den vackra Kapitelsalen.

1923 var det åter dags för renovering och upprustning då bl a den nuvarande Festsalen fick sin monumentala utformning. Festsalen rymmer vid dukning 200 personer och anses allmänt som den förnämsta och vackraste festlokalen utanför Stockholm. Också vid ombyggnaden 1923 genomfördes betydande ändringar och utökning av logelokalerna.

Genom Provinsiallogens hela historia har personer med betydande inflytande i den allmänna världen verkat som provinsialmästare, alla med hög resning, kulturellt intresse och varsamma vårdare av den Femte Fördelningens frimurarverksamhet.

Logens heraldiska vapen fastställdes i konstitutionspatentet 1874 liksom valspråket ²Strenue et fortiter² (Nitisk och frimodig).

Värmländska Provinsiallogen omfattar idag följande arbetsenheter:

S:t Andreasloger:
   Carl August, Karlstad
   Eugen, Örebro
   Pilgrimen, Karlstad

S:t Johannesloger:
   Sanctus Carolus, Karlstad
   Engelbrecht, Örebro
   Gustaf Wasa, Falun
   Det Gyllene Snittet, Karlstad
   Hammaren, Karlskoga

Brödraföreningar:
   De Tre Blossen, Ludvika
   Föreningsbandet, Karlskoga
   Bergslagsbröderna, Lindesberg
   Dalarnes Andreasbröder, Falun
   Sankt Staffan, Avesta
   Fraternitas, Kristinehamn
   Caritas, Åmål
   Sankt Mikael, Mora
   Prudentia, Arvika
   Sankt Tomas, Filipstad
   Örebro Kapitelbröder, Örebro
   Erik Gustaf Geijer, Sunne
Frimurarklubbar:
   Sydnärkes Frimurarbröder, Askersund

Frimurarhuset i Karlstad
1/1