Hammaren
5053
Hammaren
Besöksadress:
Hyttåsvägen 17
Postadress:
Hyttåsvägen 17
691 50 KARLSKOGA

ham@frimurarorden.se

Hammaren

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Ett hundraårigt frimureri i Karlskoga

 

 

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet fanns ett stort intresse för frimureriskt arbete i Karlskoga och Degerfors. Man var emellertid hänvisad till logerna i Örebro eller Karlstad för allt frimureriskt arbete. I december 1914 samlades 10 bröder och beslöt sig för att bilda en frimurareklubb. Den kallades för Föreningen Karlskoga FriMurarBröder, FMB. Klubbens förste ordförande blev kyrkoherde Theofil Ekelund.

Föreningen sammanträdde normalt 2 gånger per år. Man arbetade i graderna I till VI och vid varje sammankomst fördes protokoll. Normalt deltog 30-40 bröder vid varje sammankomst. FMB samlade in fattigmedel och gjorde även utflykter med anhöriga. Totalt fanns ca 130 bröder antecknade som medlemmar under FMB:s verksamhetstid 1914-1944. Åren 1914-27 hölls sammankomsterna i Wermlandsbankens lokaler, 1928-36 i Sparbankens lokaler och under 1937 hölls en sammankomst i Läroverket. 1938-39 låg verksamheten nere pga. svårigheter med möteslokal. Från 1940 höll man till i det nybyggda Stadshotellet.

Vid en sammankomst i oktober 1943 anfördes åsikten att denna typ av föreningar inte borde förekomma. På en del håll hade det därför bildats Brödraföreningar med fast organisation, som arbetade efter en särskild ritual. En kommitté tillsattes med uppdrag åt regementspastorn J Karlén att föra förhandlingar med PM, överste Reinhold Geijer. Redan i december kunde ett positivt resultat från PM meddelas. Den 18 mars 1944 skickades en ansökan in till OSM, som undertecknades av föreningens 59 medlemmar. Förslag till stadgar, ekonomisk kalkyl och en ritning till den föreslagna logesalen, festsalen i Stadshotellet, bifogades.

Den 15 juni 1944 fastställdes stadgarna för Brf Föreningsbandet och rektor Thure Götharson utnämndes till Ordförande. Installation och invigningssammanträde hölls den 30 september 1944. I december beslöts att FMB skulle upphöra och tillgångarna överföras till Föreningsbandet. De första åren arbetades det enbart i Johannesgraderna, from 1946 arbetades det även i Andreasgraderna.

På högtidsdagen den 30 september 1948 invigdes vapenskölden och valspråket. Skölden präglas av Karlskogas näringar, korslagda kanoner och bergslagstecken, samt vinkelhaken och passaren. Valspråket är Fiat Lux - Varde Ljus.

1966 flyttade Föreningsbandet från Stadshotellet till Odd Fellows lokaler i Sparbankshuset. 1990 inköptes en stor villa tillsammans med Hantverksföreningen, Odd Fellow och Bifrost på Kanalvägen.

Under ledning av brödraföreningens ordförande adjunkt Erik Olson utarbetades underlag för att få verka som deputationsloge. Från den 1 oktober 2001 fick Föreningsbandet rätt att verka som deputationsloge i grad I och II, under St Johanneslogen Engelbrecht i Örebro. Den första recipienden antogs den 13 februari 2002.

2005 utnämndes och installerade sig rektor Nils Eklund som ordförande i brödraföreningen Föreningsbandet. Då började omedelbart arbetet med att utreda möjligheterna att bilda en St Johannesloge. En arbetsgrupp med ordföranden och bröderna Erik Andersson, Arne Bengtsson, Johnny Jansson, Göte Lund, Bengt Sjölander och Ingemar Svensson arbetade fram förslag. Provinsialmästaren Bertil Ragne uppmuntrade arbetet att bilda en ny St Johannesloge i Karlskoga.

För att kunna bilda en loge behövdes egna lokaler med anpassade utrymmen för logeverksamheten. År 2006 fann man nya lokaler och, med tillträde den 1 juli 2007 inköptes den egna fastigheten, den f.d. tjänstemannamässen vid Bofors. Under sommaren 2007 bedrevs en intensiv upprustningsverksamhet av bröderna för att iordningställa logerum, studie- och kontorslokaler. Den 26 september 2007 kunde lokalerna invigas vid brödraföreningens högtidsdag.

St Johanneslogens namn föreslogs bli Hammaren. Namnet syftar på den hammare som anlades 1646 i älven bredvid logehuset. Hammaren lade grunden till företaget Bofors och den starka utvecklingen av orten Karlskoga. I vapenskölden syns symboler för denna verksamhet, en stridande hammare mot bakgrund av det gyllene ljuset och driven av kraften från solen genom ett vattenhjul, som i silver återspeglar det gudomliga ljuset. Logens motto blev Manu ett mente/ Med hand och sinne.

Samtidigt med byggnadsarbetena förbereddes ansökan att få bilda logen. Provinsialmästaren gav sitt bifall. Signerad av ordföranden och 85 grundläggande bröder, kunde en ansökan skickas till Ordens Stormästaren hösten 2007. I februari 2008 beslutade Stormästaren att instifta St Johanneslogen Hammaren. Under Stormästarens, professor Anders Fahlman, ledning invigdes logen den 26 mars 2008, exakt ett halvår efter att de nya ordenslokalerna invigdes. Som logens förste OM utsågs och installerade sig rektor Nils Eklund.

Brödraföreningen Föreningsbandet ombildades samtidigt för att verka i St Andreas gradernas ritualer. Kapitelbrödragruppen i brödraföreningen organiserar också föredrag i kapitelgraderna.

St Johanneslogen Hammaren och Brödraföreningen Föreningsbandet bildar tillsammans Frimurarsamfälligheten Frimurarsamhället i Karlskoga och samarbetar därmed kring fasighetsförvaltning, administration och caritasverksamhet.

Med bildandet av logen Hammaren tog den frimureriska verksamheten i Karlskoga ännu ett steg mot att bli mer fullständig.