Föreningsbandet
5054
Föreningsbandet
Besöksadress:
Hyttåsvägen 17
Postadress:
Hyttåsvägen 17
691 50 KARLSKOGA

foreningsbandet@frimurarorden.se

Föreningsbandet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

I början av 1900-talet fanns ett stort intresse för frimureriskt arbete i Karlskoga och Degerfors.

Man var emellertid hänvisad till logerna i Örebro eller Karlstad för allt frimureriskt arbete. I december 1914 samlades tio bröder och beslöt sig för att bilda en frimurareklubb. Den kallades för Föreningen Karlskoga FriMurarBröder, FMB.

Föreningen sammanträdde normalt två gånger per år. Man arbetade i graderna I till VI och vid varje sammankomst fördes protokoll. Normalt deltog 30-40 bröder vid varje sammankomst. FMB samlade in fattigmedel och gjorde även utflykter med anhöriga. Totalt fanns cirka 130 bröder antecknade som medlemmar under FMB:s verksamhetstid 1914-1944. Åren 1914-27 hölls sammankomsterna i Wermlandsbankens lokaler, 1928-36 i Sparbankens lokaler och under 1937 hölls en sammankomst i Läroverket. 1938-39 låg verksamheten nere på grund av svårigheter med möteslokal. Från 1940 höll man till i det nybyggda Stadshotellet.

Vid en sammankomst i oktober 1943 anfördes åsikten att denna typ av föreningar inte borde förekomma. På en del håll hade det därför bildats Brödraföreningar med fast organisation, som arbetade efter en särskild ritual. En kommitté tillsattes med uppdrag åt regementspastorn J Karlén att föra förhandlingar med PM, överste Reinhold Geijer. Redan i december kunde ett positivt resultat från PM meddelas. Den 18 mars 1944 skickades en ansökan in till OSM, som undertecknades av föreningens 59 medlemmar. Förslag till stadgar, ekonomisk kalkyl och en ritning till den föreslagna logesalen, festsalen i Stadshotellet, bifogades

Den 15 juni 1944 fastställdes stadgarna för Brf Föreningsbandet och rektor Thure Götharson utnämndes till Ordförande. Installation och invigningssammanträde hölls den 30 september 1944. I december beslöts att FMB skulle upphöra och tillgångarna överföras till Föreningsbandet. De första åren arbetades det enbart i Johannesgraderna, från och med 1946 arbetades det även i Andreasgraderna.

På högtidsdagen den 30 september 1948 invigdes vapenskölden och valspråket. Skölden präglas av Karlskogas näringar, korslagda kanoner och bergslagstecken, samt vinkelhaken och passaren. Valspråket är Fiat Lux - Varde Ljus.

1966 flyttade Föreningsbandet från Stadshotellet till Odd Fellows lokaler i Sparbankshuset. 1990 inköptes en stor villa tillsammans med Hantverksföreningen, Odd Fellow och Bifrost på Kanalvägen. Hantverksföreningen har numera överlåtit sin andel.

Från den 1 oktober 2001 fick Föreningsbandet rätt att verka som deputationsloge i grad I och II.
Den första recipienden antogs den 13 februari 2002.

Med tillträde den 1 juli 2007 inköptes en egen fastighet, den före detta bruksmässen vid Bofors. I huset bedrivs restaurangverksamhet med lunch och beställningsverksamhet. Det finns även ett antal externa hyresgäster. Alla hyresgäster kommer att finnas kvar, och vår frimureriska verksamhet bedrivs i restauranglokalerna och i lediga kontorsrum.

Under sommaren 2007 bedrev bröderna en intensiv upprustningsverksamhet för att iordningställa logelokal, studie- och kontorslokaler.

Under ledning av PM Bertil Ragne startades under hösten 2007 ett arbete att bilda en ny Johannesloge i Karlskoga. Beslut togs av Ordens Stormästare i februari 2008 att instifta S:t Johanneslogen Hammaren. Namnet syftar på den hammare som anlades 1646 i älven bredvid logehuset. Hammaren lade grunden till företaget Bofors och den starka utvecklingen av orten Karlskoga. Logen invigdes den 26 mars 2008, exakt ett halvår efter att de nya ordenslokalerna invigdes.

Brödraföreningen ombildades samtidigt så att den numera endast verkar i Andreas-graderna.

Med bildandet av logen Hammaren tog därmed den frimureriska verksamheten i Karlskoga ett stort steg framåt med ökat medlemsantal.

Ordförande
1944-1959 Rektor Thure Götharsson
1959-1965 Ingenjör Sven Englund
1965-1979 Tandläkare Sven Nygren
1980-1984 Civilingenjör Olle Holmén
1984-1991 Direktör Ingemar Vistéus
1991-1999 Direktör Kurt Walter
1999-2005 Adjunkt Erik Olson
2005-2008 Rektor Nils Eklund
2008-         Civilingenjör Jan Krey

 

brffreningsbandetjpg
1/1