Det Gyllene Snittet
5043
Det Gyllene Snittet
Besöksadress:
Tingvallagatan 15
Postadress:
Västra Torggatan 14
652 25 KARLSTAD

054-14 40 91
gyllene.snittet@frimurarorden.se

Det Gyllene Snittet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

En av Svenska Frimurare Ordens yngsta S:t Johannesloger.

Valspråk "Genom sanningen mot ljuset"

I Karlstad har det under en lång följd av år varit en mycket god tillströmning av nya frimurare. I slutet av 90-talet började den gamla logen S:t Carolus bli så medlemsrik att ämbetsmännens och övriga medlemmars personliga kännedom om varandra började bli svår att upprätthålla. Nya sökande fick vänta upp till 18 månader på att bli medlemmar.

I det läget beslöts, i januari 2000, att genom en utredning dels klarlägga behovet av och dels möjligheterna att etablera ytterligare en Johannesloge i Karlstad. Gruppen arbetade snabbt. Redan efter en dryg månad stod det klart att det skulle gå bra att samutnyttja lokaler och inventarier. Ett par veckor senare beslutades inom arbetsgruppen att föreslå logenamnet Det Gyllene Snittet och valspråket "Genom sanningen mot ljuset". Ett förslag till vapensköld skulle utarbetas, att en örn skulle ingå bland dess heraldiska symboler kändes självklart och så beslutades också.

Arbetsgruppens utredning överlämnades till uppdragsgivaren, Värmländska Provinsiallogens (VPL) provinsialmästare. I mitten av mars förde han arbetsgruppens positiva förslag vidare till VPL fördelningsråd för beslut om VPL ställningstagande. Detta blev positivt. Förslaget förankrades under hand i Svenska Frimurare Ordens högsta ledning.

Under våren och försommaren gavs intresserade frimurare möjligheter att teckna sig som Grundläggare till den nya logen. C:a 130 stycken gjorde det. Logen garanterades på så sätt ett bra startkapital. Ett stort antal av dessa grundläggare deltog vid det avslutande grundläggarmöte den 15 maj 2000 vid vilket man på utredningsgruppens förslag beslutade föreslå Jan Dahlin som logens förste Ordförande Mästare och att sända en ansökan till Ordens Stormästare med den formella begäran om tillstånd att inrätta en ny loge.

Den 31 oktober beslutade så Ordens stormästare enligt ansökan och att
- logens namn skulle vara Det Gyllene Snittet
- dess valspråk skulle vara "Genom sanningen mot ljuset"
- dess högtidsdag skall årligen firas i september
- logen skulle invigas den 20 januari 2001
- Jan Dahlin skulle vara dess förste Ordförande Mästare

Nu vidtog ett intensivt arbete med rekrytering och utbildning av dem som skulle bli den nya logens första ämbetsmän. Den 20 januari var allt klart, den nya logen invigdes av Ordens dåvarande stormästare. Det första formella ämbetsmannamötet genomfördes den 22 januari, den 29 genomfördes den första arbetslogen vid vilken två sökande antogs till frimurarebröder.

Under de tre åren 2001, 2002 och 2003 har sedan mer än 100 sökande recipierat. Framtiden ser fortsatt ljus ut.