Caritas
5084
Caritas
Besöksadress:
Stadshotellet
Postadress:
c/o Elisebergsgatan 29
662 35 ÅMÅL

0730-606555
caritas@frimurarorden.se

Caritas

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Någon gång i mitten av 1940-talet kom den första diskussionen om att starta en brödraförening i Åmål att ta sin början och i slutet av år 1948 kom beviset på att brödraföreningen var säkerställd, Hans Majestät Konung Gustaf V gav sitt tillstånd.
Skrivelsen är dagtecknad den 30 december 1948 och undertecknad OTSB R. von Heidenstam. Den lyder i sin första del:
"I anledning av underdånig framställning om tillstånd att i Åmål bilda en brödraförening hava utlåtande avgivits den 8 maj 1948 av Provinsial Mästaren för Värmländska Provinsial Logen, den 18 augusti 1948 av Provinsial Mästaren för Göta Provinsial Loge, den 24 november 1948 av Loge Direktorium och den 15 december 1948 av Drätsel Direktorium.

Hans Maj:t Konungen, V.S.M. har denna dag i nåder

dels tillåtit, att i Åmål bilda en Brödraförening med namnet Caritas, vilken förening må arbeta inom I - III grader och skall lyda under Värmländska Provinsial Logen,
dels godkänt föreslagen lokal för föreningens sammanträden och i samband därmed föreskrivit att dörren mellan de i ritning över lokalen såsom "Klubbrum" och "Rum" betecknade utrymmena skall hållas stängd under föreningens sammanträden,
dels fastställt inkommet förslag till stadgar för föreningen med av Drätsel Direktorium förordade ändringar,
dels fastställt upprättat förslag till vapen och valspråk för föreningen,
dels ock föreskrivit att föreningen skall hava att årligen till Stora Lands Logen inbetala en avgift av femtio kronor.

"I går kväll hade vi sammanträde med de hittills valda ämbetsmännen. Intresset var stort och arbetsviljan påtaglig. Vi äro alltså beredda att efterkomma Prov.mästarens önskan om invigning redan i vår och hava fördenskull ställt in oss på den 24 april, enligt Ditt förslag."
Ovanstående är ett kort utdrag ur ett brev från bankkamrer Georg Högström i Åmål till kamrer Carl Hemmingson i Karlstad. Brevet är det första i Caritas-arkivet och upplyser om att förberedelser pågått länge för att starta en brödraförening i Åmål. Dateringen är den 14 januari 1949 och visar också att Georg Högström var den drivande kraften bakom tanken på en Brödraförening i Åmål under hägn och beskydd av Provinsiallogen i Karlstad.
De årslånga ansträngningarna bar frukt: den 24 april 1949 kl. 16.00 hölls högtidlig invigning i Brödraföreningen Caritas under ledning av förordnade invigningsförrättaren, den Högst upplyste Brodern Rok m RK och en av Svenska Frimurare Ordens Högste Ämbetsmän, Översten m.m. Reinhold Geijer samt Föreningens förste ordförande Bankkamreraren Georg Högström.

Protokollet från denna invigningsceremoni, föreningens första sammanträde, är detaljrikt och utgör ett mycket värdefullt dokument. Föreningens faddrar var hypoteksombudsmannen R. H. Almquist och direktören B. J. Håkansson.
Caritas blev den 45:e av i Sverige arbetande brödraföreningar och den 6:e inom Värmländska Provinsiallogen.
Föreningens första ämbetsmän var:
Bankkamreraren Georg Högström, bankkassören Carl Einar Sjögren, sparbanksdirektör Nils Blomqvist, arkivarie Gunnar Hjelmström, läroverksadjunkten Sven Ryberg, inköpschef Bengt-Olof Åkerberg, järnvägsbokhållare Herman Krokström och pappershandlare Folke Hanson.

Brödraföreningens valspråk är på VERIBUS UNITIS vilket på svenska betyder MED FÖRENADE KRAFTER

Redan i november 1952 upptogs för första gången diskussion om att arbeta i Andreas-graderna och första sammankomsten i Andreas kunde hållas den 24 februari 1954 i grad VI.

Sedan invigningen 1949 har brödraföreningen haft sina sammankomster i festvåningen på Stadshotellet i Åmål där aven 50-årsdagen av föreningens bildande firades 1999 med damer och särskilt inbjudna gäster. I samband med 50-årsjubileet, liksom vid 25-årsjubileet, utgavs en jubileumsbok som avspeglar Brödraföreningens verksamhet sedan invigningen 1949.

Brödraföreningen firar årligen sin Högtidsdag på den måndag i april som ligger närmast invigningdagen den 24 april.

Brödraföreningen har för närvarande ca 65 medlemmar, huvudsakligen hemmahörande i Åmål och Säffle kommuner och årligen tillkommer 2-3 nya medlemmar.