Ultima Thule
8023
Ultima Thule
Besöksadress:
Skeppsbrogatan 20
Postadress:
Box 30
971 02 LULEÅ

0920-123 40
ut@frimurarorden.se

Ultima Thule

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Kortfattad historik om grundandet av Luleå Frimurare Förening, L F F

Följande text är fritt utdrag ur boken "Frie och antagne... De första 100 åren - Frimureri i Luleå och Norrbotten"


Luleå Frimurareförening, L F F

Lördagen den 7 april 1906 kunde man i Nordsvenska Dagbladet och Norrbottens-Kuriren läsa följande annons: "I Norrbottens Län bosatte Fire Murarebröder behagade sammanträda å Stadshotellet i Luleå onsdagen den 11 i denna månad kl 7:30 på eftermiddagen för överläggning om gemensamma angelägenheter."

Initiativtagaren till annonsen var en för föreningsliv och ordensväsende mycket intresserad person, stationsskrivaren K A Bågenholm. Redan omkring år 1900 hade tanken på en frimurareförening uppstått, men realiserades aldrig. Bågenholm tog personlig kontakt med de frimurare han visste fanns i Luleå och alla ställde sig positiva till bildandet av en frimurareförening. "Att tiden nu var mogen kan man läsa ur föreningens första årsberättelse där det står: Med framhållande av de många civila och militära ämbetsmän, som under det närmaste året förväntas inflytta i Luleå och Boden, samt med hänsyn till att helt visst många av dem voro frimurare, lyckades broder Bågenholm intressera översten m.m. Salomon Vilhelm Sundelius för saken och överenskommo dessa om att försöka få en frimurareförening till stånd."

Föreningens första möte

Onsdagen den 11 april 1906 samlades sålunda sjutton män av olika åldrar och yrken, från många olika orter inom landet men alla tillhörande Svenska Frimurare Orden, på stadshotellet i Luleå i och för bildande av en frimurareförening inom Norrbottens län. Till ordförande för mötet utsågs med acklamation Herr öfverstelöjtnanten m.m. S W Dunelius samt till sekreterare förste stationsskrifvaren C A Bågenholm. Så föredrogs skrivelser som rörde bildande av nu i fråga varande förening. Efter fortsatt överläggning beslöts enhälligt om bildande av föreningen och en kommitté på tre personer, ordföranden Sundelius, sekreteraren Bågenholm och lotskaptenen Bohm, utsågs att utarbeta förslag till stadgar för föreningen. Kallelse till kommande sammanträden skulle ske genom annonsering i ortens tidningar under signaturen L F F samt att tillskriva inom länet boende kända frimurarebröder om föreningens bildande och om nästkommande sammanträde.

Föreningens verksamhet startar

Redan onsdagen den 26 april 1906 samlades man åter till sammanträde och utsåg över Sundelius till ordförande, efter föregående anmälan och genom acklamation invaldes sju nya bröder, föreningen bestod nu således av totalt tjugofyra bröder. Ordförande Sundelius riktade till bröderna en på vers avfattad erinran om Frimurare Bröders plikter. Det av stadgekomittén framtagna stadgeförslaget antogs efter en del mindre ändringar och insändes omgående till Logedirektorium för fastställelse samt bestämdes att föreningens valspråk skulle vara: LJUS, FRIHET, FULLKOMNING.
Efter vår och sommar kallade man till nästa sammanträde den 21 september 1906 vice ordföranden lotskaptenen J E Bohm öppnade mötet "på i ritualen föreskrifvet sätt". Detta var således föreningens första riktiga sammanträde då det från Logedirektorium i augusti hade kommit positivt besked om föreningens stadgeförslag. I beskedet kunde man läsa att VSV, Visaste Salomos Vikarie, som Ordens Stormästare, Konung Oscar II, då kallades: "Behagat att i nåder gilla och fastställa bifogade stadgar för Luleå Frimurareförening under uttalande därjämte av sina välgångsönskningar och sin förvissning att föreningens verksamhet skulle bliva fruktbringande och gagnande samt leda till Ordens heder och förkovran".


Föreningen beslöt att följande telegram skulle avsändas: "Till H. Maj:t Konungen, Stockholm. Luleå Frimurare Förening samlad till sitt första sammanträde anhåller underdånigst att till Eders Maj:t härmed få gifva uttryck för föreningens medlemmars vördnad och kärlek samt djupt kända tacksamhet för Eders Maj:ts välönskningar och förhoppningar om föreningens nu började verksamhet".

Kommitté för bildande av loge

I protokoll från den 18 maj 1907 kan man läsa att föreningens vice ordförande, förste provinisalläkaren doktor F Block vid besök i Stockholm sammanträffat med Ordens Sigillbevarare och Kansler, generaldirektör Edholm, för samtal angående den påtänkta Frimurarelogen, och meddelade nu hvad vi i detta hänseende hade att iakttaga, samt att Loge Directoriet med stort intresse följde våra arbeten.


På styrelsens förslag beslöt Föreningen att tillsätta en kommitté som skulle föra frågan om inrättande av en Frimurareloge i Luleå framåt samt utföra erfoderliga förarbeten. I protokoll av den 11 september 1908 kan vi läsa att ordföranden hos biskop Bergkvist anhållit att denne vid av tjänsteärende föranlett besök i Stockholm skulle hos Visaste Salomos Vicarius, och vederbörande inom Logedirektoriet verka för vår blivande Loge och dess snara förverkligande. Logens tillkomst tog nu stora steg framåt och vid sammanträde den 19 november 1908 kunde ordförande meddela att enligt privat ingånget brev från VSV hade denne beviljat upprättande av Loge i Luleå.


I januari 1909 upplästes vid föreningens sammanträde såväl kapitulationsakt som konstitutionspatent för den nya logen och bröderna fattade beslut om föreningens upplösande, ett beslut som bekräftades vid sammankomsten den 1 februari 1909 då L F F s verksamhet för alltid upphörde.

lule
1/2