FORSKNINGSGRUPPEN S:T PETRI NYCKLAR (SPN)

Forskningsgruppen S:t Petri Nycklar är en ideell förening av frimurare som har intresse för frimurerisk forskning eller fördjupade frimureriska studier.

Föreningens syfte är att bedriva och främja forskning eller fördjupade studier om frimureriet i Forskningslogens Carl Friedrich Eckleff anda samt stimulera intresset för studier av frimureriet, dess historiska och kulturella bakgrund, sociala miljö, samhälleliga roll och ideologiska utveckling, i första hand vad gäller det svenska frimurarsystemet.

Föreningen ska därvid genom att förmedla kontakter, lämna råd och tips mm kunna ge medlemmarna hjälp i deras forskning och studier.  

Föreningen verkar inom 8. Fördelningen.

För medlemskap krävs medlemskap i Svenska Frimurare Orden samt innehav av lägst Grad III och att årsavgiften är erlagd. Denna  avgift är f.n 100 kr per år och betalas genom plusgiro 707480-0.

Föreningen håller ett par arbetssammanträden varje termin, varvid bland annat någon broder presenterar ett pågående arbete (work in progress). Ett sådant arbetssammanträde är öppet för alla bröder som innehar för sammanträdet erforderlig grad, oavsett om de är medlemmar i föreningen eller inte.

Föreningen anordnar återkommande lokala forskningssymposier.