Olaus Magnus
8033
Olaus Magnus
Besöksadress:
Storgatan 18 B
Postadress:
Storgatan 18 B
931 33 SKELLEFTEÅ

0910-162 49
olaus.magnus@frimurarorden.se

Olaus Magnus

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Olaus Magnus

Historiker och folklivsskildrare.

" - finns en klippa ute i havet, av folket kallad Bjuraklubben, vars högt
uppskjutande hjässa ter sig för aflägsna seglare såsom bestående af tre
spetsar med utseende af en krona Vid foten af det nämnda krönta berget
alstras en så stark lukt af den upphängda fisken, att de som segla fram
mot berget på långt håll känna den slå emot sig -”

Ovan citerade rader skrevs av en svensk i Rom och publicerades 1555 i nämnda stad, ingående i ett verk benämnt "Historia De Gentibus Septentrionalibus" - Historia om de nordiska folken. 1518 - 1519 gjorde författaren av verket en resa i Norrland i det vällovliga syftet att sälja avlatsbrev och från denna resa i frälsning av människors själar omnämns Bjuröklubb - fågelvägen beläget cirka 5 mil SO Skellefteå - på detta måleriska sätt. Författarens namn är Olaus Magnus.

Olaus Magnus föddes år 1490 i Linköping. Efter studier vid tyska universitetet återvände han till Sverige och blev efter sin resa i Norrland kyrkoherde i Stockholm och omkring 1522 domprost i Strängnäs. I bägge dessa sistnämnda egenskaper uppträdde han energiskt mot lutherdomen. 1524 sändes han av Gustav Vasa till Rom för att frambära konungens brev med önskemål om konfirmation av nyvalda biskopar, han användes även i andra diplomatiska uppdrag. 1530 inträdde en brytning mellan den hårdföre Gustaf Vasa och Olaus Magnus (som hela sitt liv förblev katolik). Olaus broder krönikören och ärkebiskopen Johannes Magnus kom även han att bli indragen i denna brytning med den allenarådande svenske kungen. Olaus och broderns kyrkliga län och privategendomar i Sverige konfiskerades.

De närmast efterföljande åren förde Olaus Magnus jämte brodern ett kringflackande liv i Italien och Tyskland tills han år 1537 slog sig ned i Italien. Här började han sin vetenskapligt-litterära verksamhet genom att 1539 i Venedig utge "Carta Marina", ett kartverk över nordiska länder samt Island och Grönland. Efter brodern Johannes död 1544 utnämndes Olaus Magnus av påven till svensk ärkebiskop och kom därigenom att bli Sveriges sista katolske ärkebiskop – om endast till namnet och aldrig till gagnet. I stället fick han möjlighet att göra eftervärlden oskattbara tjänster som historisk författare. Sedan han blivit föreståndare för heliga Birgittas hus i Rom inrättade han där ett tryckeri och lät utge olika skrifter, däribland historieverket om de nordiska folken. Olaus Magnus avled i Rom år 1557.

När Johanneslogen bildades i Skellefteå 1958 blev Logenamnet Olaus Magnus. Namnvalet dikterades främst av de välkända raderna om Bjuröklubb från namngivarens resa i Norrland 1518-1519. Måhända omedvetet blev namnvalet en hyllning till författaren av det verk, som mer än något annat utgör den viktigaste källskriften till vår kunskap om Sveriges och Nordens geografi och kulturhistoria under 1500-talet. Noterbart är att Historia om de nordiska folken (skrivet på latin) snabbt efter utgivandet kom att översättas till italienska, franska, holländska och engelska, men att översättningen till svenska kom att dröja till första hälften av innevarande sekel. Ingen blir profet i sitt eget land.

Frimurare i Norr juli 1997

Bertil Glaas
fOM Olaus Magnus

Olaus Magnus - historiker och folklivsskildrare
1/1