Bodens Frimurareförening Norrskenet
8044
Bodens Frimurareförening Norrskenet
Fabriksgatan 2
961 31 BODEN

norrskenet@frimurarorden.se

Bodens Frimurareförening Norrskenet

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

En frimurarbroder, överstelöjtnant Axel Georg Norinder, kom till Boden 1916, som chef för Kungl Bodens Ingenjörkår. Norinder ansåg att det fanns så många frimurare i området, att en frimurarförening borde bildas.

Motiven till att bilda en frimurarförening i Boden var tvåfaldigt.
Dels var det frimureriskt - vetenskapligt att erbjuda bröderna tillfälle att höra föredrag och att bedriva självstudier för att öka kunskapen om den Konungsliga konsten, dels frimureriskt - socialt för att få militärer och civila människorna att samverka, som vid denna tidpunkt inte var vad man kunde önska. Norinder uttryckte sig i en skrivelse den 14 januari 1919 på följande sätt:

"Förhållandena i Boden är av sådan natur att bildandet av en frimurarförening härstädes torde vara mera berättigande än på något annat ställe i landet. Boden består av två huvuddelar, garnisonen och den civila befolkningen. Dessa har tills nu stått i öppen fejd med varandra, men har det sista året förenats under gemensam ledning ".

Vid sammankomst den 11 maj 1919 på Kungl Bodens Ingenjörkårs officersmäss hade Axel Norinder låtit sammankalla frimurarbröderna i Bodens omgivningar. Trettiotvå (32) bröder infann sig. Axel George Norinder valdes till föreningens förste ordförande. Mötet beslöt vidare att skrivelsen till Konungen skulle undertecknas av alla inom Boden kända frimurare och att föreningen skall benämnas Bodens Frimurareförening Norrskenet.

Den 11 maj 1920 hölls föreningens invigningssammankomst och första högtidsdag.
De första sammankomsterna hölls på Kungl Bodens Ingenjörkårs officersmäss och på Kungl Norrbottens regementes officersmäss. Vid sammanträdet i april 1920 hade Godtemplarordens stora sal på Kyrkgatan 39 förhyrts. Under de första åren på 1920-talet genomfördes sammankomsterna i Odd Fellows lokaler inne på gården, till nyss nämnda hus. Senare användes även Odd Fellows lokaler på Kungsgatan 10. Nuvarande hus införskaffade Odd Fellow 1926 och föreningen har alltsedan dess varit hyresgäst.

Intresset för frimureriet i Boden blev med åren allt större och redan 1923 beslöt styrelsen att ingå till Svenska Frimurare Ordens ledning med en anhållan att få bilda en frimurareloge. Denna ansökan avslogs och samma öde rönte en år 1926 insänd ansökan om att få bilda en dotterloge till Ultima Thule. Större framgång hade däremot en framställan om att få arbeta även i S:t Andreasgraderna. Denna framställan bifölls och den första sammankomsten i IV-V graden ägde rum den 7 april 1930. Sedan detta år har Norrskenet arbetat inom arbetsgraderna.

Föreningen har 2014 drygt 110 medlemmar och högtidsdag hålles i maj.

Föreningens biblioteks- och föredragsverksamhet har utvecklats under senare år och vid biblioteksaftnarna hålles ett föredrag i månadssammankomstens grad. Sedan 2000 hålles ett föredag i varje kapitelgrad/år. Datum för båda tillfällena framgår av arbetsordningen.

Välkommen till Sveriges nordligaste brödraförening; Bodens Frimurareförening Norrskenet.

Patrik Bergström
Ordförande i Norrskenet