Ystads Frimurareförening
2134
Ystads Frimurareförening
Besöksadress:
Stora Norregatan 20
271 35 YSTAD
Postadress:
Masurkagatan 7
271 92 YSTAD

0703-888825
ystad@frimurarorden.se

Ystads Frimurareförening

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

År 1776 anlände frimureriet till vår närhet. Den 24 juni 1776 instiftades S:t Johanneslogen Christopher i Kristianstad med friherre Kjell Christopher Barnekow som OM. Det var loge nr 14 i SLL:s matrikel.

Även bland Ystads invånare kom så småningom att finnas ett antal frimurare inte minst bland officerarna. Kommunikationerna var ju inte särskilt väl utvecklade i vår landsända på den tiden och ystadsbröderna tyckte det var besvärligt att ta sig till sammankomster i Kristianstad och Malmö.
Majoren Johan von Seth inbjöd därför till ett möte på rådhuset den 3 februari 1907 för att dryfta frågan om bildandet av en Brödraförening.

En kommitté bestående av majoren Johan von Seth, direktören A J Roman, grosshandlaren August Schulz, grosshandlaren Ivar Schulz och löjtnanten Arvid Böklin tillsattes för att förbereda bildandet. Den 7 april var förslaget till stadgar klart och den 29 april hade förslaget godkänts av OSM konung Gustav V.
I de första stadgarna stod bl.a. ”Ystads Brödraförening har till ändamål att liva och underhålla intresset för allt verkligt Frimureri och utbilda sina medlemmar till kunniga och vetande Frimurare”.

Den 17 november hölls första sammanträdet i Gamla Rådhuset. Dess förste ordförande blev den nyutnämnde överstelöjtnanten Johan von Seth. Antalet medlemmar blev under första året 37. Sammankomsterna som hölls i graderna I-III ägde rum i Gamla Rådhuset fram till 1911 då man flyttade till Hotel Continental där verksamheten bedrevs ända till 1957. Den 19 februari 1957 hölls den första sammankomsten i klostersalen på Gråbrödraklostret.

Klosterlokalerna behövdes för andra ändamål och därför flyttades verksamheten till Sirius Ordens lokaler 1992 där den första sammankomsten hölls den 19 februari samma år.

Antalet medlemmar växte så småningom till 120 men har under de senaste 15 åren sjunkit till 85 och men återhämtningen är god och under starten av 2018 är nu medlemsantalet 92 st. Utvecklingen har varit likartad i hela landet och liknar den utveckling som varit i alla organisationer. På senare tid har vi dock märkt av ett stigande intresse och särskilt i storstäderna är antalet ökande.

Ystads Brödraförening har fortfarande som sin största uppgift att undervisa bröderna i vad vi kallar ”den konungsliga konsten” dvs frimureriet.

Frimurarna blev tidigt kända för att idka ”barmhärtighet” dvs man samlade in pengar som sedan skänktes till behövande. Genom skicklig förvaltning har en del av dessa medel växt till stora fonder ur vilka det idag delas ut betydande belopp till framförallt forskning (30 MSEK varje år). Även Ystads Brödraförening har en Välgörenhetsfond varur medel delas ut årligen.

Följande personer har varit föreningens ordförande:

1907-1912        Johan von Seth, Överstelöjtnant
1913-1919        Adolf Gottfrid Lindgren, Konsul
1920-1938        Johan Stenberg, Borgmästare
1938-1939        Swen Lagerberg, Överste
1939-1947        Einar Bjurström, Konsul
1947-1965        Hugo Schultz, Konsul
1965-1976        Hans Ramel, Friherre
1976-1984        Kjell Barnekow, Kyrkoherde
1984-1990        Tore Wrangborg, Överstelöjtnant
1991-2001        Bo Helgesson, Tandläkare
2001-2008        Raimo Laiho, Civilingenjör
2008-2014        Urban Fasth, Socionom
2015-                Fredrik Ekberg, Begravningsentreprenör