Skånska Provinsiallogen
2011
Skånska Provinsiallogen
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-21 16 33
spl@frimurarorden.se

Skånska Provinsiallogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

År 1777 hade en del framstående frimurarbröder i Skåne gjort en framställning till hertig Carl – sedermera Konung Carl XIII – att i Skåne få upprätta en Stuartsloge. Den 24 juni samma år utfärdade hertigen konstitutionsakt för ett ”Skånskt Prebende Capitel vistande i Malmö”. Den högtidliga invigningen förrättades av hertig Carl i juni månad 1778 på Maltesholm. Närvarande var även konung Gustaf III. Friherre Kjell Christopher Barnekow blev styrande mästare. Denne var samtidigt även ordförandemästare för de i Kristianstad arbetande logerna S:t Johanneslogen S:t Christopher och S:t Andreaslogen Cubiska Stenen.

De första åren verkade den nya logen i Malmö men man hade svårighet att finna lämpliga lokaler. De första sammanträdena hölls med all säkerhet på några av de skånska slotten Vittskövle, Maltesholm och Bäckaskog.

Sedan 1797 har frimurarlogerna i Kristianstad haft sina lokaler i det gemensamt ägda huset vid Stora Torg. Lokalbristen i Malmö gjorde att man från och med år 1800 förlade arbetet i kapitellogen till Kristianstad, där lämpliga lokaler fanns. Samma år förvandlades prebendekapitlet till en verklig provinsialloge, ”prefekturalkapitel”, och dess förste provinsialmästare blev Kjell Christopher Barnekow, som då fick lämna sina uppdrag som ordförandemästare i S:t Christopher och Cubiska Stenen.

Fastigheten genomgick under hela 1800-talet omfattande om- och tillbyggnader. År 1884 kunde Konung Oscar II inviga det färdiga huset. Även Kronprins Gustaf och Prins Carl hedrade festligheten med sin närvaro. Under 1900-talet har tillbyggnads- och renoveringsarbetena fortsatt med bland annat nya expeditionslokaler och ett utmärkt museum.

Från början verkade under Skånska Provinsiallogen loger i norra Tyskland, logerna i Kristianstad, och S:t Johanneslogen Gustaf i Karlskrona samt under några år även Johanneslogen i Jönköping. Under 1800-talet utökades ansvaret för nybildade loger i Halmstad, Helsingborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar. 1847 bildades Sveriges äldsta brödraförening i Karlshamn tätt följd av föreningar i Lund och Landskrona.

Ett intressant inslag i 1800-talets skånska frimureri är den samverkan med det danska frimureriet som allt mer utvecklades. Vänskapen mellan Karl XV och den danske kungen Fredrik VII påskyndade utvecklingen. Danska bröder recipierade 1851 i Kristianstad i det svenska systemet. I logen Kosmos i Helsingör genomfördes för första gången år 1853 en reception i det svenska systemet och fem år senare var det svenska systemet helt infört i Danmark. Förbindelserna har under 1900-talet utökats mycket och nästan varje enhet i Skånska Provinsiallogen har numera en eller flera vänskapsloger i Danmark med vilka ett regelbundet besöksutbyte sker.

Numera finns inom andra fördelningen, som sträcker sig från Kalmar, Växjö, Falkenberg och söder därom, 1 kapitelloge (SPL), 7 Andreasloger, 9 Johannesloger, 16 brödraföreningar och 3 frimurarklubbar, med sammanlagt ca 3.000 medlemmar.

De tre första graderna erhålles i S:t Johanneslogerna, de tre nästkommande i S:t Andreaslogerna och de fyra högsta i kapitellogen i Kristianstad.

Skånska Provinsiallogen leds idag av sin 23:e Provinsialmästare Bankdirektör Christer Persson.