Oscar
2033
Oscar
Besöksadress:
Köpmansgatan 8
Postadress:
Köpmansgatan 8
302 42 HALMSTAD

035-21 04 83
oscar@frimurarorden.se

Oscar

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Halmstadlogernas historia

År 1820 fanns det endast ca 1.600 invånare i Halmstad, varför det nog ansågs äventyrligt att starta logeverksamhet här. Med hänsyn till att staden både var landshövdingesäte och militär förläggningsort bedömde landshövdingen Lars Arnell förutsättningarna trots allt som goda. Tillsammans med åtta andra entusiaster anhöll Arnell i en skrivelse till kung Carl XIV Johan, Svenska Frimurare Ordens Stormästare och högste styresman, att få instifta en S:t Johannes loge. Anhållan beviljades den 29 april samma år. Att iordningställa och utrusta logen tog tid. Den högtidliga invigningen ägde därför inte rum förrän den 1 december 1820. S:t Johannes logen erhöll namnet Oscar efter kronprins Oscar, sedermera kung Oscar I. Var denna invigning ägde rum vet vi inte. Av protokollet framgår emellertid att Skånska Provinsiallogens provinsialmästare, friherre Sigfrid Rålamb, förrättade installationen och att landshöving Arnell blev logens förste ordförande mästare.

Arbetet startade i rasande fart. Redan invigningsdagens eftermiddag hölls loge och så fortsatte man varje för- och eftermiddag t o m den 5 december. Halmstadfrimurarna hyrde till en början lokaler. År 1821 inköptes en fastighet på Storgatan, nämligen det s k Kirsten Munkska huset, som nu inrymmer "Falckens" och således fortfarande finns kvar. Kostnaderna blev emellertid för stora. Fastigheten såldes och frimurarna hyrde i stället lokaler i samma hus fram till 1831. Därefter tvingades logen föra en ambulerande tillvaro. Protokollen från sammankomsterna under första halvseklet är stereotypa och ganska kortfattade vad gäller det inre arbetet. Emellertid framgår att Halmstadbröderna redan tidigt sökte lindra nöd och hjälpa till i samhället där så behövdes. Under denna tidsperiod och även framåt i tiden handlade sammanträdesprotokollen ofta om såväl hjälp med kontanta medel som hjälp med omhändertagande och uppfostran av barn och skolungdomar. Hjälpverksamheten fortgår alltjämt.

Frimurarna i Halmstad saknade en fast träffpunkt. Tankar på egna lokaler hade funnits länge. År 1868 kom så en byggnadsfond till stånd. Initiativtagare och pådrivare till denna var klädesfabrikörerna och bröderna Isak och Wilhelm Wallberg. År 1872 valdes en byggnadskommitte för uppförande av ett eget hus på den plats där frimurarhuset nu ligger, dåvarande Westerlånggatan och nuvarande Köpmansgatan. Byggnaden skulle bli den tvåvåningsfastighet i röd mursten och med rundade fönster, som många ännu minns. Vid projekteringen beaktades också inrättandet av en S:t Andreas loge, vilket var djärvt med tanke på befolkningsunderlaget. Här fanns vid denna tid knappt 7.000 invånare. Anhållan om att instifta en sådan loge beviljades 1875 av kung Oscar II.

Det nya frimurarehuset invigdes samtidigt med S:t Andreas logen Sirius. Detta skedde den 12 september 1876. Wilhelm Wallberg blev S:t Andreas logens förste ordförande mästare samtidigt med att brodern Isak Wallberg var ordförande mästare i S:t Johannes logen. Provinsens kansler, överintendent Carl Dahlfeldt, förrättade den högtidliga invigningen i närvaro av ca 100 personer. Redan ett par år efter färdigställandet av frimurarehuset talas det om att sprickor uppträtt till följd av sättningar i grunden. Ekonomin var redan från början bekymmersam och med åren ökade underhållskostnaderna väsentligt. Först kring 1930 utsågs en byggnadskommitté för att utarbeta en plan för ombyggnad och reparationer. Utkast till nybyggnad vid Storgatan presenterades. Ombyggnadsskisser framlades 1932. År 1935 rekommenderades om- och tillbyggnad av det gamla huset efter vissa grundförstärkningar. Den 18 februari 1936 stod på första sidan i Hallandsposten att "Frimurarna nybygge för 300.000 kr." Trots donationer och ett stort engagemang kom inte något nybygge till stånd. Oron i vår omvärld manade också till försiktighet. År 1945, efter kriget, utfördes i samband med värmeledningsinstallation vissa reparations- och förbättringsarbeten. Trots dessa blev efter hand problemen alltför stora. Vi kan i protokoll från 1959 se att frågan om om- och nybyggnad ånyo förts på tal. Dåvarande ordförande mästaren i Oscar, överstelöjtnant Erik Borgqvist, informerade då om att kostsamma reparationer krävts de senaste åren och att nya stod för dörren. Ordförande mästaren i Sirius, civilingenjör Carl von Scheele, och Erik Borgqvist bad arkitekt Rudolf Hall att upprätta preliminära ritningar till en ny byggnad med lokaler för uthyrning, som hjälp vid finansieringen. Intresset för att hyra affärslokaler undersöktes och vid ett sammanträde 1962 beslöts nybyggnad enligt Halls förslag.

Uppförandet blev inte problemfritt. Den ursprungliga planen måste överges. Då ritningarna färdigställts 1963 fanns fem våningsplan i stället för ursprungliga fyra. Grundförhållandena visade sig vara sämre än beräknat. Omändringar av den ursprungliga inre planeringen fick göras. Problem med en brandmur, gemensam med angränsande fastighet, störde arbetet. Allt detta fördyrade. Under rivnings- och byggnadsarbetena sammanträdde frimurarna dels i Helsingborgslogernas lokaler, dels i Odd Fellows lokaler nere vid Hamngatan här i Halmstad. I november 1964 blev vår fastighet inflyttningsklar för de första hyresgästerna. När så nya logelokaler efter två och ett halvt års husvillhet äntligen invigdes lördagen den 8 maj 1965, stod glädjen högt i tak. Invigningsförrättare var Ordens sigillbevarare och kansler, I:e livmedikus Erik Böttiger. Ordförande mästaren Erik Borgqvist ledde förhandlingarna. Ordförande mästaren i S:t Andreas logen var överlantmätare Arvid Back. Ett stort antal inbjudna gäster bevistade högtidligheterna. Högtiden inleddes med allmän gudstjänst i S:t Nicolai kyrka och avslutades med måltid å Tylöhus.

Från början fanns tre affärer i bottenplanet: Norrs skomodehus, Lek-Center och ett konditori. Andra och tredje våningsplanen upptogs av hyreslokaler samt en lägenhet för logevaktmästaren. Idag finns BR-leksaker, Kjell & Company samt GAME i bottenplan. På andra plan hyr idag Adecco kontor. Utöver vårt eget bibliotek som återfinns i den gamla men numera ombyggda och renoverade lägenheten uthyrs i dag lokaler för en tandläkarmottagning på plan tre. Genast efter nybyggandet var logernas ekonomi mycket ansträngd, men efter hand har den förbättrats. Kontinuerligt underhåll och hängivet arbete har successivt förbättrat såväl ekonomi som lokaler. Genom nytillskott av möbler, ommålningar, golvomläggningar, fjärrvärmeinstallation, inköp av inventarier, uppsättning av väggpanel och brödernas omvårdnad ser vårt hus så prydligt ut som det gör i dag. Sparsamhet, uppskattade donationer och brödernas givmildhet på olika sätt har gjort allt detta möjligt.

Gert Björnlund

Reviderat 2014-03-03 med avseende på hyresgäster. 
Andreas Ahlqvist