Malmö Grip
2073
Malmö Grip
Isak Slaktaregatan 1
211 21 MALMÖ

040-122317
malmo.grip@frimurarorden.se

Malmö Grip

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


S:t Johanneslogen Malmö Grips historik

Logen grundades 2001 och har sedan starten recipierat mer än 350 bröder i Lärlingegraden. Här följer en sammanfattande redogörelse för frimureriets start i Sverige respektive Malmö samt en kortfattad återblick på logens första år.

HISTORIK

Den 17 mars 1735 grundades den första frimurarlogen i Sverige, Greve Wrede Sparres loge, vars första sammankomster hölls i Stenbockska palatset i Stockholm. Intresset för frimureriet var fram till 1770-talet vacklande, men i slutet av 1700-talet vände intresset uppåt för frimureriet i Sverige.  1771 inträdde tre bröder i Orden, konung Adolf Fredriks tre söner Gustav III, Hertig Karl samt prins Fredrik Adolf. Ett betydande reformarbete genomfördes, samordning skapades och Orden utvidgades. Sedan början på 2000-talet finns loger från Kiruna i norr till Malmö i söder och engagerar tillsammans över 15000 bröder.

Svenska Frimurare Ordens verksamhet i Skåne tog sin officiella början den 24 juni 1777 när hertig Karl utfärdade en konstitutionsakt för ett Skånskt Prebende Kapitel. Det finns dock ett notat om logeverksamhet i Ystad redan 1746. Kapitlet skulle ha tillsyn över frimurarlogerna i Skåne, Halland och Blekinge. Efter ett konstituerande sammanträde i februari 1779 genomfördes loger med början samma månad, initialt förmodligen i det Ulfeldska huset på Adelgatan, sedermera Hotell Mayfair (Hotell Tunneln). Ansträngningar att finna lämpliga kapitellokaler i Malmö var förgäves och efter anhållan flyttades det i Malmö under tjugo år liggande kapitlet till Kristianstad.

Under närmare etthundra år skedde inga receptioner i Malmö, men i början av 1860-talet tog planerna på etablerandet av en Johannesloge i Malmö form. Den 8 oktober 1863 invigde prins Oscar i Mon Bijous lokaler S:t Johanneslogen Acacian. Egna lokaler inköptes av ”Frimurarlogen i Malmö” den 1 februari 1870 på Isak Slaktaregatan. Lokalen disponerades dock sedan 6 mars 1866 och invigdes av prins Oscar den 24 oktober samma år.
Vid Acacians julloge 1866 fattades beslut att starta en Skotsk S:t  Andreasloge och ansökan inlämnades i januari 1868. Lokaler iordningställdes för Andreasloge vilken invigdes den 26 maj av Kung Carl XV och i närvaro av prins Oscar. S:t Andreaslogen Corfitz namngavs efter dess förste Ordförande Mästare greve Corfitz Beck-Friis som då lämnade Ordförande Mästarestolen i S:t Johanneslogen Acacian.

Under början av 1880-talet diskuterades och beslutades om att få till stånd en Stewardsloge i Malmö. Förslag till skrivelse i frågan utarbetades, men det visade sig att viss oenighet i frågan rådde och någon sådan loge kom inte till stånd.
Efterhand blev behovet av större lokaler för frimurarna i Malmö påtagligt och efter några komplikationer bildades Malmö Frimurare Byggnads Aktiebolag 1895. Det kom, på grund av svårigheter att finansiera logelokaler, att dröja till 1902 innan ett färdigt förslag förelåg. Ombyggnaden pågick under åren 1902-1904. Den 8 oktober 1904 invigdes under högtidliga former av Provinsialmästaren, greve Magnus de la Gardie, med 300 bröder närvarande, de lokaler som in på 2000-talet huserat Malmös Frimurarloger.

Intresset för frimureriet växte starkt i början på 1900-talet och antalet som önskade recipiera var stort. Under åren 1914-1920 recipierades i S:t Johanneslogen Acacian 271 bröder. För att väntetiden inte skulle bli för lång beslutas att man ska anhålla om att få starta ännu en S:t Johannesloge i Malmö.
Söndagen de 14 november 1920 invigdes den nya S:t Johanneslogen Malmöhus av Ordens Visaste Stormästare Konung Gustav V.

Intresset för att antas till frimurare avtog under 1930- och -40-talen. Ett stort ekonomiskt tryck vilade mot folket och negativ propaganda mot frimureriet uppstod. Den 5 september 1942 meddelade Konung Gustaf V att S:t Johanneslogerna Acacian och Malmöhus skulle slås samman från den 1 oktober samma år. Recipienttalen de följande åren var under 20 bröder per år.

År 2001 fanns i riket 40 Johannesloger och i Malmö med sina 300000 invånare endast en Johannesloge, S:t Johanneslogen Acacian-Malmöhus. De sista decennierna på 1900-talet tyngdes åter frimureriet i Sverige av ett minskande intresse. I Malmö blev ett minskat antal bröder till S:t Andreaslogen Corfitz kännbart. Situationen blev alltmer kritisk för logen, inte minst ur ekonomisk synvinkel. Tankarna på att starta en ny Johannesloge i Malmö sågs som en möjlig utväg. Den 18 april 2000 sammanträdde Provinsialmästaren i Skånska Provinsiallogen med de båda Ordförande Mästarna och elva ämbetsmän från de båda malmölogerna. Med Ordförande Mästaren i S:t Andreaslogen Corfitz, Lars Johannisson, som primus motor startade den 28 augusti 2000 värvandet av grundare till en ny S:t Johannesloge i Malmö, inte utan ett visst motstånd. Värvandet är trots detta framgångsrikt och den 5 mars 2001 sändes den formella ansökningen om grundandet av en ny Johannesloge till Stormästaren. Datum för invigning fastställdes till den 27 oktober 2001.

S:T JOHANNESLOGEN MALMÖ GRIP                                      

Logens namn knyter an till Malmös stadsvapen, Gripen, vars historia går tillbaka till 1473 då det beskrevs av konung Erik av Pommern i ett brev till Malmö stad. Vapnet blasonerades (beskrevs i heraldiska termer) och ritades upp. Detta brev finns ännu bevarat i Malmös stadsarkiv.

Som Erik av Pommerns utformning av Gripen såg ut, var det tveksamt om det kunde godkännas av Ordens ledning. Brodern Casimir Sparre Linde gavs i uppdrag att utforma en modernare version som kunde godkännas. Efter ett antal förslag godkändes i januari 2001 logens vapen. Broder Casimir föreslog även logens valspråk: ”Handla nu”.
Till logens förste Ordförande Mästare utsågs Bankdirektören Lars Johannisson. Lars Johannissons valspråk ”Se framåt” bildar med logens valspråk ”Handla nu” en syntes, som kan beskriva både visionen och beslutsamheten som ledde till S:t Johanneslogen Malmö Grips tillblivelse.

Sjuttio djupt engagerade frimurare tecknade sig som grundare och bidrog med 50.000 kr till logen. Kostnaden för att starta logen var dock hög och angelägenheten att få en ekonomisk stabilitet kom att ställa stora krav på bröderna i logen. Men viktigare var motivet att fler bröder i regionen skulle få möjlighet att bli frimurare. Insatser planerades för att berika frimureriet för de nya bröderna redan från starten och brödrautbildning samt medlemsvård prioriterades.

Uppgiften var krävande, i synnerhet som antalet ämbetsmän initialt var få. En beredningsgrupp strukturerade upp arbetet i startfasen, men stöd från Provinsialmästaren, logens egna bröder och grundarna var stort och välkommet. Inför invigningen repeterade ämbetsmännen minutiöst, till högtidligheten infann sig 182 bröder, bland dem Stormästaren, tio Riddare & Kommendörer med Röda Korset och ett stort antal innehavare av Ordens Hederstecken, Prins Bertils Frimuraremedalj, flera Ordförande Mästare och andra prominenta gäster.
Logearbetet var redan från början intensivt. Inställningen var att man i rimlig utsträckning skulle genomföra dubbelreceptioner. Efter de första fem veckorna hade redan 11 bröder recipierats. Under S:t Johanneslogen Malmö Grips första tio verksamhetsår har närmare 300 bröder recipierats i lärlingegraden.

Den höga fliten stimulerade till många sidoaktiviteter. Värt att nämnas är att under det andra verksamhetsåret var logen värd och medarrangör för en operauppsättning i Frimurarhuset på Isak Slaktaregatan. Johann Gottlieb Naumann (1741-1801) komponerade 1781 operan Osiris. Den ses som föregångare till Wolfgang Amadeus Mozarts opera Trollflöjten som komponerades c:a tio år senare. Naumann var liksom Mozart frimurare, han var medlem i Zum Goldenen Apfel i Dresden och adopterades i november 1777 av S:t Johanneslogen l’Union i Stockholm. I stamhusets arkiv finns ritualmusik till l’Union komponerad av Naumann. Framförandet av Osiris i Frimurarhuset i Malmö blev en stor framgång. Operan betraktas som den första egentliga frimuraroperan och avspeglar frimurarideal och frimureriets tankevärld.

Kontakter med andra loger såväl inom som utom landet har varit och är alltjämt omfattande. Ett antal utlandsresor har skett med flera bröder, bl.a. till Tyskland, Norge och Skottland. Närheten till Danmark har inneburit många besök där, framför allt till SJL Malmö Grips vänloge SJL Absalon i Köpenhamn.

De senaste åren har stora och uppskattade utbildningssatsningar genomförts tillsammans med systerlogen SJL Acacian-Malmöhus och brödraföreningarna i Ystad och Lund (EOS).
Antalet medlemmar i S:t Johanneslogen Malmö Grip har vuxit stadigt sedan starten 2001. Med ämbetsmannakåren har logen år 2013 över 170 medlemmar, brödernas medelålder är drygt 41 år. Logen sammanträder på tisdagar, ett antal extraloger hålls därutöver på lördagar med jämna mellanrum.

ORDFÖRANDE MÄSTARE
2001-2006 Lars Johannisson
2006-2009 Martin Hagbyhn
2009- 2015 Björn Ejdemo
2015- Erik Havstad

malmgripsvapen
1/1