Linnaeus
2194
Linnaeus
Besöksadress:
Eriksg 1
Postadress:
c/o Peter Lyzell, Växjövägen 320
343 71 DIÖ

070-3191027
peter_lyzell@hotmail.com

Linnaeus

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Under vintern 1982-1983 började några frimurarebröder i Älmhult med omnejd och med friherre Göran Adelswärd och direktör Ulrik Witte i spetsen att diskutera bildandet av en brödraförening i Älmhult.

Den 29 april 1983 hölls ett möte på Restaurang Gillet med syfte att bilda en frimurareförening i Älmhult. Närvarande var åtta frimurarebröder. En tidigare utsänd skrivelse till traktens frimurarebröder hade resulterat i att 18 bröder hade förklarat sig villiga, att för bildande av föreningen bidraga med en gåva om minst 500:- kronor vardera. I en skrivelse den 3 juni 1983 till Ordens stormästare, HKH Prins Bertil, anhöll nämnda 18 bröder, att såsom föreningens grundläggare få konstitution för en brödraförening med arbete i S:t Johannesgraderna.

Den 22 februari 1984 tillkännagavs, att Ordens stormästare beslutat inrätta Brödraföreningen Linnæus, fastställt stadgarna för föreningen, godkänt Siriusordens lokaler, belägna på Knutsgatan 7, som arbetslokal, utnämnt nio ämbetsmän med friherre Göran Adelswärd som föreningens ordförande samt fastställt föreningens sköldemärke och valspråk, INNOCUE VIVITO, NUMEN AD EST (Lev oförvitligt, det gudomliga är närvarande).

Söndagen den 15 april 1984 ägde invigningen av Brödraföreningen Linnæus rum i arbetslokalen med SMP RokmRk Gustaf Piehl som invigningsförrättare. Till sin hjälp hade han följande officianter:
FÖBB Bernt Pettersson, OM i SAL Corfitz, Malmö
AÖBB Owe Johansson, OM i SJL Gustaf, Karlskrona
ÖCM Bertil Olsson, SPL, Kristianstad
ÖS    Sten Hultman, SPL, Kristianstad

Föreningens faddrar var överste 1 gr Lars Fritiof Melin, OM i SJL S:t Christopher, Kristianstad, och chefsveterinär Gerhard Leijon, O i S:t Andreasföreningen Värendsbröderna, Växjö. Från ordensledningen deltog bland andra OHP biskop Sven Lindegård och fOU professor Gunnar Edström.

Efter invigningsceremonin serverades middag i Siriusordens festvåning. Operasångare Paul Höglund underhöll med sång, ackompanjerad av Mkf i SPL, kantor Curt Jonasson, under såväl invigningen som måltiden.

Sedan friherre Göran Adelswärd av åldersskäl erhållit entledigande som ordförande, installerade sig ingenjör Torvald Nylander som ordförande vid sammankomsten den 21 januari 1986 i närvaro av bland andra SMS friherre Carl Barnekow och PM i SPL överste Lennart Stendahl.

På föreningens högtidsdag den 28 april 1995 installerade sig rektor Torsten Gereborg som ordförande i närvaro av bland andra PM i SPL, överste Bengt Gabrielsson och DPM i SPL skoldirektör Carl-Bertil Eiman.

Vid föreningens bildande 1984 hade föreningen 36 medlemmar. Medlemstillströmningen under senare år har varit god och antalet medlemmar vid slutet av 1999 närmar sig 60.

Som lokaler för sammankomster och föreningens övriga verksamhet har Siriusordens lokaler använts. Från början var dessa centralt belägna på Knutsgatan 7, men hösten 1990 skedde en förflyttning till likaledes centralt belägna Pelarsalen, Stora Hotellet, Eriksgatan 1.