Klippans Frimurareförening
2104
Klippans Frimurareförening
Besöksadress:
Torget 1 A.
264 32 KLIPPAN
Postadress:
c/o Tommy Malmström, Alvägen 21
284 32 PERSTORP

0435-343 12
klippan@frimurarorden.se

Klippans Frimurareförening

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Klippans Frimurareförening startades den 12 november 1891 av ett antal intresserade frimurarebröder.

Tyvärr finns inga protokoll tillgängliga från starten. Det visar sig också i senare skrifter att sådana inte förts före 1899 och starten skedde utan formellt tillstånd från vår orden.

Den första Ordföranden var förste provinsialläkare C. J .P Sörensson, men denna O hade tydligen flyttat från orten trots att han kvarstod i sitt ämbete. Som ställföreträdare tjänstgjorde bankkamrer Herman Lindgren som dock icke tillträdde som ordinarie O förrän år 1911 efter Dr Sörenssons död.

Av gamla protokoll framgår många detaljer från sekelskiftets sällskapsliv och tidssyn. Det allra första protokollet från den 16 januari 1899 förtäljer att 12 bröder deltog i sammankomsten. Till "de fattiga" insamlades kronor 5:05 och sammankomsten hölls å Gästgifvargården i Åby. Noteras kan att man vid måltiden dels "under vanliga hedersbetygelser drack br Sörenssons skål" dels "efter intagen sexa och en angenäm samvaro åtskildes bröderna vid midnatt". Vid julsammankomsten beslöts att "till fattiga utdela 7 paketer och därtill till änkan L. 5 kr och till fröken L. likaledes 5 kr".

År 1901 i november firades föreningens 10-åriga tillvaro. Till Dr Sörensson i Visby sändes ett telegram: "Samlade med anledning av Brödrakretsens tioåriga tillvaro sänder bröderna sin hjertliga och tacksamma helsning." "Under angenämt samlif intogs gemensam sexa. Br Lindberg föreslog i några hjertliga och väl valda ord en välgångsskål för Brödraföreningens fleråriga ledare, den afhållne vännen Sörensson, hvilken skål under vanliga hedersbetygelser dracks till sista droppen."

Föreningen hade 1911 "sina sammankomster i en av Skandinaviska Kreditaktiebolagets afdelningskontor vid Klippans samhälle upplåten lägenhet."
1911 hade föreningen 24 medlemmar. Medlemsantalet har nu sedan flera år legat på cirka 50.

Klippans Frimurareförening har sedan starten haft åtta ordförande inklusive undertecknad.

Sedan många år har föreningen sina sammankomster i FöreningsSparbankens hus å Bryggerigat.1.

Föreningen har numera åtta sammankomster årligen med intressanta frimureriska föredrag. Efter sammankomsten äter vi en brödramåltid som till vardags består av en uppskattad landgång. Till Högtidsdagen som är i november byter vi ut landgången mot gås.

Klippans Frimurareförening ingår i Frimuraresamhället i Helsingborg och har ett nära samarbete med de två Helsingborgslogerna och Ängelholms Frimurareförening.. Vi har också ett givande frimureriskt utbyte med Sankt Johanneslogen Sankt Laurentius i Roskilde som vi besöker minst en gång årligen.

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna i vår förening. Föreningens upptagningsområde omfattar av tradition Klippan, Örkelljunga, Perstorp och Åstorp. Många frimurare utanför nämnda orter är också medlemmar i vår förening. Den som ännu ej är frimurare men vill bli, kan ta kontakt med någon person som han känner och som är frimurare eller med undertecknad.

Ovanstående historik är väsentligen hämtad från en sammanställning som gjorts av vår förenings fO Tomas Hartwall.

Nils-Erik Åstrand